Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dlhodobý majetok z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (2. časť)

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Dlhodobý majetok z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (1. časť)

V septembrovom čísle prinášame pokračovanie seriálu. V druhej časti si prečítate o účtovaní v účtových skupinách 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný.

Účtovanie v účtovej skupine 01 - Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
Základné predpoklady účtovania dlhodobého nehmotného majetku (ďalej len "DNM"):
-
doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok;
-
ocenenie je vyššie ako suma 2 400 eur [podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "zákon o dani z príjmov")];
-
vnútorný predpis účtovnej jednotky o účtovaní nehmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma 2 400 eur, ako:
-
drobný DNM (účet 018) alebo
-
služby.
Dlhodobým nehmotným majetkom nie sú:
-
príprava a zábeh výkonov,
-
školenia a semináre,
-
marketingové a podobné štúdie,
-
prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky,
-
získanie noriem a certifikátov, napríklad ako sú ISO normy,
-
reklama a propagácia,
-
uvedenie výrobkov na trh,
-
reštrukturalizácia a reorganizácia účtovnej jednotky,
-
rozšírenie výroby,
-
ako aj ostatné náklady podobného charakteru.
Tieto náklady sa neaktivujú ako ­dlhodobý nehmotný majetok, ani sa časovo nerozlišujú, ale účtujú sa ako náklady.
Dlhodobý nehmotný majetok a drobný dlhodobý nehmotný majetok sa obstaráva z
kapitálových výdavkov.
700 Kapitálové výdavky (FS č. 14/2004):
Zahrňujú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku podľa zákona o dani z príjmov.
Účtovanie obstarania DNM podľa § 27 postupov účtovania
Na účte
041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
sa účtuje obstaraný DNM do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú úroky, ak sa podľa vnútorného predpisu do času uvedenia tohto majetku neúčtujú ako súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely.
O účte
041
hovoríme aj ako o
kalkulačnom účte. Kalkulačný účet 041
slúži na zistenie všetkých súčastí obstarávacej ceny DNM.

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

MD

D

1.

Prijatá faktúra za DNM

 

041

321

2.

Úhrada faktúry

7xx

321

22x

3.

Zúčtovanie kapitálového transferu po použití prostriedkov:

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

 

357

354

 

384

355

4.

Zaradenie DNM do užívania

 

01x

041

5.

Odpisy DNM

 

551

07x

6.

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti s nákladmi:

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

 

 

 

 

384

355

 

 

694

692

Na účtoch účtovej skupiny 05
- Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú dlhodobé aj krátkodobé preddavky.

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

MD

D

1.

Poskytnutý preddavok na DNM na základe zmluvy z bankového účtu

7xx

051

22x

2.

Zúčtovanie kapitálového transferu po použití prostriedkov:

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

 

357

354

 

384

355

3.

Vyúčtovacia faktúra za DNM

 

041

321

4.

Zúčtovanie preddavku

 

321

051

5.

Zaradenie DNM do užívania

 

01x

041

6.

Odpisy DNM

 

551

07x

7.

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti s nákladmi:

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

 

 

384

355

 

 

694

692

Obsahová náplň vybraných účtov Účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok:
Účet 013 - Softvér
Softvér a elektronické licencie, ktoré súvisia s používaním softvéru sa účtujú na účte 013 - Softvér bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú predmetom autorských práv, ak sú:
a)
kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,
b)
vytvorené vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi alebo použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.
Upgrade softvéru
(technické zhodnotenie softvéru) je vykonanie takých zmien softvéru, ktoré prinášajú jeho kvalitatívne zmeny, ako je napríklad rozšírenie a zavedenie nových funkcií do existujúceho softvéru, nové verzie softvéru (tzv. vyššia verzia). Takéto zmeny buď rozširujú využitie softvéru, alebo zdokonaľujú pôvodný softvér.
Ocenenie softvéru
sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie
sú vyššie ako suma 1 700 eur
a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania (účet 013). Takéto technické zhodnotenie sa obstaráva z kapitálových výdavkov.
Náklady na upgrade softvéru
neprevyšujúce sumu 1 700 eur
sa môžu účtovať ako:
a)
technické zhodnotenie (účet:
013, 018
),
b)
služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok (účet
518
).
Takéto technické zhodnotenie sa obstaráva z:
-
kapitálových výdavkov: písmeno a),
-
bežných výdavkov: písmeno b).
Update softvéru
je vykonanie takých úprav softvéru, ktoré znamenajú odstránenie drobných nedokonalostí alebo
aktualizácií dát
, ktoré tento softvér obsahuje. Update reaguje na zmenu zákonov, ekonomických a právnych podmienok, t.j. prispôsobenie a aktualizáciu softvéru na tieto zmeny. Takéto zásahy neprinášajú kvalitatívne zmeny softvéru, nerozširujú ho ani technicky nemodernizujú a nezdokonaľujú. Update sa obstaráva z bežných výdavkov a účtuje sa na účte
518
.
Účtovanie na účte 013 - Softvér:
 

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

MD

D

1.

Prijatá faktúra za softvér

 

041

321

2.

Úhrada faktúry za softvér

711003

321

22x

3.

Zúčtovanie kapitálového transferu po použití prostriedkov:

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

 

357

354

 

384

355

4.

Zaradenie do užívania

 

013

041

Pasportizácia cintorína nad 2 400 €. Výsledkom pasportizácie cintorína je digitálna mapa cintorína.

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

MD

D

1.

Prijatá faktúra za pasportizáciu cintorína

 

041

321

2.

Úhrada faktúry za pasportizáciu cintorína

711003

321

22x

3.

Zúčtovanie kapitálového transferu po použití prostriedkov:

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

 

357

354

 

384

355

4.

Zaradenie do užívania

 

013

041

Účet 014 - Oceniteľné práva
Za oceniteľné práva sa považujú najmä výrobno-technické poznatky (know-how), licencie okrem licencií účtovaných na účte 013, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, ­autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom.
Účtovanie na účte 014 - Oceniteľné práva: Právo prechodu cez pozemok nad 2 400 €

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

MD

D

1.

Právo prechodu cez pozemok (vecné bremeno) na základe zmluvy

 

041

325

2.

Úhrada zmluvy

642029

325

22x

3.

Zúčtovanie kapitálového transferu po použití prostriedkov:

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

 

357

354

 

384

355

4.

Zaradenie do užívania

 

014

041

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Na účte
018
sa podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky účtuje majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako 2 400 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
Účtovanie na účte 018: Softvér do 2 400 eur
podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky:

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

MD

D

1.

Prijatá faktúra za drobný DNM (softvér)

 

041

321

2.

Úhrada faktúry za drobný DNM

711003

321

22x

3.

Zúčtovanie kapitálového transferu po použití prostriedkov:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály