Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dlhodobý majetok z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (1. časť)

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Dlhodobý majetok z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (1. časť)

V článku sa venujeme dlhodobému a drobnému majetku z hľadiska účtovníctva a rozpočtov­níctva.

MAJETOK A JEHO PRÁVNA ÚPRAVA
Z právneho hľadiska majetok riešia nasledujúce právne predpisy:
-
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej "ZoÚ");
-
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej "zákon o DzP");
-
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.;
-
zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.;
-
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.;
-
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.;
-
opatrenie Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/­16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ­
postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky uverejnené vo FS č. 9/2007 v znení neskorších dodatkov (ďalej len "PÚ");
-
metodické usmernenie MF SR k č. MF/010175/2004-42zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k
ekonomickej klasifikácii
rozpočtovej klasifikácie uverejnené vo FS č. 14/2004 v znení dodatku č. 21:
Kapitálové príjmy:
230 Kapitálové príjmy
Príjem z predaja hnuteľného a ne­hnuteľného majetku, ktorý ­spĺňa kritériá hmotného a nehmotného majetku. Ďalej aj príjem z predaja drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, o ktorom sa organizácia rozhodla účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku, ktorý sa
obstaráva z kapitálových výdavkov
.
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery
Patria sem všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov. Kapitálové granty zahŕňajú dobrovoľné príspevky poskytnuté na obstaranie buď kúpou existujúcich, alebo výstavbou nových kapitálových aktív.
330 Zahraničné granty
340 Zahraničné transfery
(používa MF SR)
Kapitálové výdavky:
Zahrňujú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku podľa zákona o DzP.
710 Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky na obstarávanie kapitálových aktív, t.j. hmotného a nehmotného majetku. V tejto kategórii sa klasifikujú výdavky umožňujúce nadobúdať kapitálové aktíva z vlastných zdrojov rozpočtov.
720 Kapitálové transfery
Platby vykonávané s cieľom umožniť príjemcovi nadobudnúť kapitálové aktíva alebo kompenzovať ich poškodenie alebo zničenie.
-
pokyn Ministerstva financií SR
č. 3400/1998-62 k uplatneniu § 26 ods. 2 a § 33 zákona č. 286/1992 Zb.o daniach z príjmov v z. n. p. uverejnený vo FS č. 3/1998:
pomôcka,
ktorá bližšie určuje a objasňuje prvky (zariadenia), ktoré sú súčasťou stavebnej časti stavby (odpisované spolu so stavbou) a technologickej časti stavby, ktoré sa odpisujú samostatne ako samostatné hnuteľné veci.
Súvisiace vnútorné predpisy:
-
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce;
-
vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku;
-
metodický pokyn k odpisovaniu majetku pre rozpočtovú a príspevkovú organizáciu;
-
vnútorný predpis o inventarizácii majetku;
-
vnútorný predpis o opravných položkách;
-
vnútorný predpis o škodovom konaní atď.

Zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

§ 11 ods. 4

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladaniamajetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,...

Zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p.

§ 1 ods. 2

Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku SR na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

§ 6 ods. 1

Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len „správca“), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu (č. 523/2004 Z. z.)

§ 6 ods. 3

Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu alebo mestskej časti k tej časti majetku, ktorú im obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.

Správca alebo mestská časť sú oprávnení a povinní majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce; mestská časť tiež v súlade so štatútom mesta.

§ 6 ods. 4

Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce. Správca alebo mestská časť vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. Správca alebo mestská časť koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.

§ 6 ods. 6

Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

§ 6a ods. 1

Správa majetku obce vzniká

a) zverením majetku obce do správy správcu (RO, PO) alebo mestskej časti na základe protokolu   o odovzdaní a prevzatí majetku obce

b) prevodom správy majetku obce (medzi správcami) na základe zmluvyprevode správy

c) nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu (kúpou, zámenou alebo dedením).

§ 6a ods. 2

Majetok obce zverený do správy určí obec pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Obec môže za podmienok určených v zásadách hospodárenia s majetkom obce správcovi zveriť do správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce.

§ 6a ods. 3

Prevod správy majetku obce medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise (§ 43 až 51 Občianskeho zákonníka) aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný. Na platnosť zmluvy o prevode správy sa vyžaduje súhlas obce, ak to určia zásady hospodárenia s majetkom obce.

§ 6a ods. 4

Správcovia si môžu zmluvouzámene správy vzájomne vymeniť majetok obce vo svojej správe.

Ustanovenie odseku 3 sa použije aj na zmluvu o zámene správy.

§ 6a ods. 5

Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu (napr. zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v z. n. p.).

§ 7 ods. 1

Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

§ 7 ods. 2

Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä

a) udržiavať a užívať majetok,

b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

d) vie

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály