Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Daňové priznanie, účtovná závierka a transferová dokumentácia subjektov verejnej správy a územnej samosprávy

Dátum: Rubrika: Hospodárenie Zo seriálu: Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2023

Blíži sa termín účtovnej závierky subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2023. Hoci samotný termín daňového priznania má ešte svoj čas, do účtovníctva je potrebné zaúčtovať účtovný prípad, ktorým je splatná daň. V prípade, že daňová povinnosť nevznikne, o daňovej strate alebo nulovom daňovom priznaní sa neúčtuje. Príspevok je zameraný na účtovnú závierku, podávanie daňových priznaní, ako aj vedenie transferovej dokumentácie subjektmi verejnej správy a územnej samosprávy.
Podávanie daňového priznania
Daňové priznanie sa podáva vecne príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad. Na účely podania priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa zákona a v termíne na podanie priznania ju uložiť podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve").
Daňové priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého
správca dane vyzve
na podanie priznania podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok").
Tlačivo daňového priznania
Tlačivo daňového priznania je označené: MF/016108/2022-721, vzory tlačív sú prílohou oznámenia MF SR č. MF/013088/2023-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.
Vzor tlačiva je z roku 2022, je verejne dostupné na internetovej stránke www.financnasprava.sk.
Tlačivo má vytvorené logické kontroly, je možné ho vyplniť aj daňovníkmi, ktorí podajú daňové priznanie v listinnej podobe.
Výsledok hospodárenia, ktorý sa uvedie v tlačive daňového priznania na riadku 100, sa pri zisťovaní základu dane bude upravovať tak, že sa výsledok hospodárenia:
a)
zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške,
b)
upraví o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sú zahrnované do základu dane,
c)
upraví o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa nezahrnú do základu dane.
______________________________
Upozornenie autorky:
Pre správne aplikovanie zákona je potrebné poznať všetky súvisiace ustanovenia zákona o dani z príjmov, najmä:
§ 17 - Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
§ 18 - Úprava základu dane ­závislých osôb
§ 19 - Daňové výdavky
§ 20 - Rezervy a opravné položky
§ 21 - tzv. nedaňové výdavky
§ 22 - § 29 Odpisy hmotného a nehmotného majetku
§ 30 - Odpočet daňovej straty a ďalšie.
Znalosť zákona nenahrádza ani poučenie k daňovému priznaniu. Preto je potrebná znalosť pravidiel zákona o dani z príjmov primerane v subjektoch bez podnikateľskej činnosti a v plnej miere v subjektoch s podnikateľskou činnosťou.
______________________________
Platenie preddavkov na daň v roku 2024
1.
Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie ob­dobie vypočítaná podľa odseku 6 zákona presiahla 16 600 eur, je povinný platiť počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do konca príslušného mesiaca. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.
2.
Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období vypočítaná podľa odseku 6
presiahla 5 000 eur
a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.
3.
Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň podľa § 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov, preddavky na daň neplatí:
a)
daňovník, ktorého daň za predchádzajúce ­zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa ods. 6 zákona
nepresiahla 5 000 eur,
b)
daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6,
c)
daňovník podľa § 42 ods. 8, t.j. daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát.
Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je
povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály