Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy

Dátum: Rubrika: Hospodárenie Zo seriálu: Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2023

Nasledujúce obdobie sa už tradične spája s účtovnými závierkami a podávaním daňových priznaní. V článku sa venujeme daňovému priznaniu subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.
Subjektom verejnej správy a územnej samosprávy sa na účely tohto príspevku rozumie obec alebo vyšší územný celok (ďalej len "VÚC"). Obec a VÚC sú na účely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") súčasťou daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ktorí tvoria samostatnú skupinu daňovníkov, ktorí majú oproti iným daňovníkom odlišne stanovený spôsob zdaňovania príjmov, vymedzenie predmetu dane, uplatňovanie daňových výdavkov a výnimky z povinnosti podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie.
Povinnosť podať daňové priznanie
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len "daňové priznanie") vymedzujú 2 osobitné predpisy:
-
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok"), ktorý upravuje:
-
spôsob podania daňového priznania,
-
povinnosť podania daňového priznania a spôsob určenia vzoru tlačiva daňového priznania,
-
typy daňového priznania - riadne, opravné a dodatočné daňové priznanie,
-
postup pri odstránení nedostatkov daňového priznania,
-
ZDP, ktorý upravuje povinnosť podania daňového priznania, lehoty na jeho podanie a platenie dane.
V súlade s § 15 daňového poriadku je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Týmto osobitným predpisom je v prípade daňového priznania k dani z príjmov práve ZDP.
Daňové priznanie podáva právnická osoba za príslušné zdaňovacie obdobie. Riadnym zdaňovacím obdobím na účely ZDP môže byť:
-
kalendárny rok - zdaňovacie obdobie plynúce od 1. 1. do 31. 12. príslušného zdaňovacieho obdobia,
-
hospodársky rok - zdaňovacie obdobie, ktoré rovnako ako kalendárny rok trvá 12 kalendárnych mesiacov, ktoré bezprostredne po sebe nasledujú, avšak toto zdaňovacie obdobie začína prvým dňom akéhokoľvek mesiaca kalendárneho roka s výnimkou januára.
______________________________
Obec a VÚC ako subjekty verejnej správy môžu mať v súlade s § 3 ods. 3, 4 a 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. účtovné aj zdaňovacie obdobie iba kalendárny rok.
______________________________
Obce a VÚC
aj napriek tomu, že sú daňovníkmi nezaloženými alebo nezriadenými na podnikanie,
sú povinné podať daňové priznanie vždy
. Táto povinnosť im vyplýva práve z dosahovaných príjmov, ktoré sú predmetom dane. Ide predovšetkým o vlastné príjmy obce a VÚC (výnosy miestnych daní a poplatkov, nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku, úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov, sankcie za porušenie finančnej disciplíny, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce, podiely na daniach, dotácie zo štátneho rozpočtu a iné príjmy). Prevažná väčšina uvedených príjmov je predmetom dane a následne sú od dane z príjmov oslobodené podľa § 13 ZDP.
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
plnia úlohy obce alebo VÚC. Sú zriadené zákonom č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Ich povinnosť, resp. možnosť, kedy nemusia podať daňové priznanie, je upravená inak ako v prípade obcí. Nemusia podať daňové priznanie,
ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, len príjmy oslobodené od dane.
To znamená, že už pri úvahe, či podať daňové priznanie, si testujú oslobodenie podľa § 13 ZDP, a to, že majú úroky zdanené zrážkou podľa § 43 cit. zákona. Ak majú napr. hlavnú činnosť s predmetom dane, avšak bez zdaňovaných príjmov (napr. predaj majetku, prenájom majetku) vymedzených zákonom, a všetky príjmy sú oslobodené, potom daňové priznanie nemusia podať. Správca dane ich však môže na podanie daňového priznania vyzvať.
Predmet dane
Predmetom dane
daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú
príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť
, a to vrátane príjmov:
-
z predaja majetku,
-
z nájomného,
-
z reklám,
-
z členských príspevkov,
-
z ktorých sa daň vyberá podľa § 43(
zrážková daň),
-
na základe zmluvy o sponzorstve v športe.
Predmetom dane nie je:
-
príjem podľa § 50,
-
príjem získaný darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo dedením,
-
podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, okrem:
-
príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) vyplácaného právnickej osobe, ak tento príjem p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály