Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Je možné zvýšiť úväzok hlavného kontrolóra? Stačí na to schválenie uznesením obecného zastupiteľstva?

Kompetencia obecného zastupiteľstva k rozhodnutiam o rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra (v praxi označovanom ako jeho úväzok) je daná výslovným znením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").
Zákon o obecnom zriadení - výňatok
§ 11
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,... 
Veľkosť úväzku hlavného kontrolóra závisí od viacerých premenných veličín, ktorými sú konkrétne okolnosti v danej samospráve. Rozsah potrieb vo výkone kontrolných činností závisí najmä od zložitosti štruktúry obecnej samosprávy, ale aj od predchádzajúceho i aktuálneho stavu dodržiavania zákonnosti v jej organizme. Je prirodzené, že tento rozsah potrieb sa môže s vývojom situácie meniť, a v takom prípade je nesporne správne, ak obecné zastupiteľstvo zareaguje rozhodnutím o určení iného rozsahu funkcie hlavného kontrolóra.
Príklad:
Obecné zastupiteľstvo v ..... na základe § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení a s poukazom na zvýšenú potrebu výkonu kontrolnej činnosti určuje výkon funkcie hlavného kontrolóra v rozsahu ..... %.
______________________________
Poznámka autora:
Renomovaní autori publikovali právny názor, ktorý v rovine de lege ferenda navrhuje doplniť zákon o obecnom zriadení o pravidlo, ktoré umožní obecnému zastupiteľstvu určiť menší rozsah výkonu funkcie len pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra obce a možnosť prípadnej zmeny rozsahu výkonu funkcie počas jej trvania obmedziť iba na návrh hlavného kontrolóra (Tekeli, J. a Hoffmann M. Zákon o obecnom zriadení - komentár). Tento názor argumentuje právnou istotou hlavného kontrolóra a pravidlom v § 18a ods. 6 druhá veta zákona o obecnom zriadení, ktoré znie "Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra." 
Z hľadiska efektívneho riadenia obce ako právnickej osoby však možno namietať, že potreba kontrolnej činnosti sa môže počas funkčného obdobia hlavného kontrolóra rovnako zmeniť v oboch smeroch a právna istota hlavného kontrolóra nemôže prevážiť efektívne vynakladanie verejných prostriedkov, nehovoriac už o tom, že niet argumentu pre väčšiu právnu istotu hlavného kontrolóra v porovnaní s inými zamestnancami, ktorí môžu byť rovnako vystavení organizačným zmenám, v dôsledku ktorých sa môže zmeniť rozsah potrieb výkonu ich práce. Súčasne zastávam zhodný názor v tom ohľade, že rozsah úväzku hlavného kontrolóra musí byť v každom prípade súčasťou vyhlásených podmienok pred jeho voľbou v obecnom zastupiteľstve a že ho nie je možné stanovovať až po tejto voľbe a pred uzavretím pracovnej zmluvy.
______________________________
Úplná odpoveď na položenú otázku však vyžaduje okrem príslušného uznesenia obecného zastupiteľstva aj nevyhnutné pracovnoprávne dôsledky. Uznesenie obecného zastupiteľstva je vnútorným rozhodnutím kompetentného orgánu o zmenenom rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra, ktoré je správne vnímať ako podnet na organizačnú zmenu (rovnako, ako je to v prípade zmeneného rozsahu výkonu funkcie iného zamestnanca). Preto je potrebné, aby starosta vydal na základe uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnutie o organizačnej zmene, na ktoré by malo nadväzovať uzavretie dohody o zmene pracovných podmienok podľa § 54 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p.
Záver:
Úväzok hlavného kontrolóra môže zvýšiť obecné zastupiteľstvo uznesením, na ktoré by malo nadväzovať rozhodnutie starostu o organizačnej zmene a jeho pracovnoprávne premietnutie do dohody o zmene pracovných podmienok.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály