Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Záverečný účet obce a príklady rozpočtového hospodárenia vyplývajúce z rozpočtového hospodárenia

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.) po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.

Návrh
záverečného účtu je obec povinná prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Záverečný účet podľa ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. obsahuje najmä:
a)
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z., t.j. v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b)
bilanciu aktív a pasív,
c)
prehľad o stave a vývoji dlhu,
d)
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e)
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom,
f)
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g)
hodnotenie plnenia programov obce.
Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom
nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, rozpočtu ­Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,
tieto
nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)z
tohto prebytku vylučujú
.
Nevyčerpané
účelovo určené prostriedky obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako
príjmovú finančnú operáciu
. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
O použití
prebytku
rozpočtu podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
Prebytkom
rozpočtu obce
je kladný rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu obce. Súčasťou prebytku rozpočtu nie sú finančné operácie.
Prebytok rozpočtu
zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
upravený
o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku je
zdrojom rezervného fondu prípadne ďalších peňažných fondov.
Schodok
rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo
potvrdzuje
pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
Schodkom
rozpočtu obce
je záporný rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu obce. Súčasťou schodku rozpočtu nie sú finančné operácie.
________________________________________ Vysvetlivky: RO - rozpočtová organizácia, BR - bežný rozpočet, KR - kapitálový rozpočet, FO - finančné operácie, EK - ekonomická klasifikácia, RF - rezervný fond, BÚ - bankový účet, ÚJ - účtovná jednotka, ŠR - štátny rozpočet. ________________________________________
Príklady rozpočtového hospodárenia v roku 2022:
Príklad č. 1

Rozpočet obce

Skutočné plnenie príjmov v €

Skutočné čerpanie výdavkov v €

Hospodárenie obce

v €

Bežný rozpočet (vrátane RO s právnou subjektivitou)

40 000,−

25 000,−

15 000,−

Kapitálový rozpočet (vrátane RO s právnou subjektivitou)

25 000,−

20 000,−

5 000,−

Spolu BR + KR

65 000,−

45 000,−

20 000,−

Finančné operácie EK 513002

20 000,−

30 000,−

-10 000,−

Spolu BR + KR + FO

85 000,−

75 000,−

 10 000,−

Prebytok rozpočtu
v sume
20 000 eur
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. je zdrojom rezervného fondu (resp. ak obec tvorí aj iné peňažné fondy, zdrojom rezervného fondu je minimálne 10 % prebytku rozpočtu a zostatok prebytku rozpočtu je zdrojom iných peňažných fondov).
Zostatok finančných operácií
v sume
-10 000 eur
bol v roku 2021 krytý prebytkom bežného rozpočtu.
Účtovanie tvorby rezervného fondu
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály