Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Stavebný pozemok na daňové účely

Stavebný pozemok je ako predmet dane upravený v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Stavebný pozemok je tiež predmetom zdanenia daňou z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá môže byť pri jeho predaji uplatnená aj obcou ako platiteľom DPH. V ustanoveniach zákona o miestnych daniach sa používa terminológia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. (ďalej len „katastrálny zákon“). Stavebný pozemok ako predmet zdanenia však má v zákone o miestnych daniach stanovené osobitné kritériá. Na účely dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) je potrebné odlíšiť stavebný pozemok od ostatných pozemkov; v súvislosti so stavebným pozemkom zákon o DPH odkazuje na stavebný zákon.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály