Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poskytovanie humanitárnej pomoci z rozpočtu obce

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov uznesením č. 142 z 26. februára 2022 vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky od 26. februára 2022 od 12.00 hodiny. Mimoriadna situácia bola vyhlásená v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je vytvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky.

Mimoriadna situácia, ktorá je vyhlásená v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, sa týka aj obcí, ktorým vznikajú výdavky spojené s riešením tejto situácie. Obce tiež chcú prispieť zo svojho rozpočtu na humanitárnu pomoc pre odídencov z územia Ukrajiny a tiež chcú poskytnúť finančné prostriedky obciam na Ukrajine, s ktorými majú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o spolupráci (tzv. partnerské obce).
Právnu oporu na poskytnutie humanitárnej pomoci a na poskytnutie finančných prostriedkov obce hľadajú predovšetkým v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zákone č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto zákony explicitnú úpravu poskytovania humanitárnej pomoci z rozpočtu obce neupravujú, avšak zákonnosť a oprávnenosť poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie mimoriadnej situácie a v rámci toho na humanitárnu pomoc možno oprieť o osobitné predpisy (najmä zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a pod.).
Dôležité je, že podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.") je obec v rámci hospodárenia s vlastnými príjmami rozpočtu autonómna. Pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami sa riadi rozpočtovými pravidlami, ktoré sú upravené v zákone č. 583/2004 Z.z. a v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nakoľko obec je subjekt verejnej správy). Poskytnutie finančných prostriedkov a úhradu výdavkov z rozpočtu obce súvisiacich s humanitárnou pomocou môže obec realizovať v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. v rámci vymedzenej štruktúry výdavkov, v spojitosti s § 5 ods. 3 tretia veta a § 4 ods. 3 prvá veta zákona č. 583/2004 Z.z. (Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a o použití vlastných príjmov rozpočtu obce rozhoduje obec samostatne). Podľa § 7 ods. 1 písm. a), e), f), i) zákona č. 583/2004 Z.z. z rozpočtu obce sa uhrádzajú najmä záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, záväzky ­vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti, výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
Rozhodovať o poskytnutí humanitárnej pomoci by obec mala na základe vlastnej právnej úpravy, resp. na základe rozhodnutia oprávneného orgánu, ktorým je obecné zastupiteľstvo.
Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci humanitárnej pomoci je zásahom do schváleného rozpočtu obce. Na schvaľovanie zmien rozpočtu je oprávnený orgán obce, ktorým je zastupiteľstvo, a to v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Právna úprava nerieši schvaľovanie zmien rozpočtu v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. Zákon č. 583/2004 Z.z. ustanovuje len výnimku pri schvaľovaní zmien rozpočtu, a to pri zmenách rozpočtu na základe získaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. Zákon č. 583/2004 Z.z. v spojitosti so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. dáva zastupiteľstvám oprávnenie rozhodnúť, že zmeny rozpočtu vrátane zmien programov môže v rozsahu ním určenom vykonávať starosta obce. Je výhodou, keď obec má upravenú kompetenciu pre starostu vykonávať zmeny rozpočtu v mimoriadnej situácii, v tomto prípade môže zmenu rozpočtu v súvislosti s poskytnutím humanitárnej pomoci schváliť aj starosta. Vo viacerých samosprávach však takýto postup nie je schválený a tak zmenu rozpočtu v súvislosti s poskytnutím humanitárnej pomoci schvaľuje zastupiteľstvo. Treba upozorniť, že aj keď ide o veľmi citlivú záležitosť, podmienky na poskytnutie humanitárnej pomoci by mali vždy rešpektovať princípy hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce.
Takisto treba uviesť, že mnohé obce navzájom spolupracujú a tiež svoju pomoc koordinujú so samosprávnym krajom. Podľa § 14a ods. 3 zákona č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.samosprávny kraj a obce v jeho územnom obvode môžu spoločne zriadiť
krízový fond územnej samosprávy.
Krízový fond územnej samosprávy (ďalej len "fond") nie je právnická osoba, správu fondu vykonáva rada fondu. Spôsob ustanovenia rady fondu, podrobnosti o zdrojoch fondu a o správe fondu upravuje štatút fondu, ktorý schvaľuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja a obecné zastupiteľstvo. Zdrojom fondu sú finančné prostriedky samosprávneho kraja, obce v jeho územnom obvode, prípadne inej právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa a fyzickej osoby. Finančné prostriedky fondu sa môžu poskytnúť na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti na nehnuteľnosti samosprávneho kraja a obce v jeho územnom obvode a na vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku mimoriadnej udalosti v územnom obvode samosprávneho kraja.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály