Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Administratívny pohľad na rozpočtové provizórium samospráv

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Hospodárenie obcí a samosprávnych krajov v rozpočtovom provizóriu je v legislatíve rámcovo upravené v § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Samosprávy v režime rozpočtového provizória musia dodržiavať pravidlá a rešpektovať pri svojich aktivitách princíp opatrnosti, avšak zákonite nemusia pozastaviť svoje rozvojové aktivity a vcelku pokojne sa môžu pustiť aj do verejných obstarávaní. Pri týchto rozvojových aktivitách je dôležité mať na pamäti, že samosprávy sa počas rozpočtového provizória riadia rozpočtom, ktorý bol schválený ako rozpočet v predchádzajúcom rozpočtovom roku, pričom sa neprihliada na ďalšie, resp. nasledujúce zmeny, ktoré sa v tomto prechádzajúcom rozpočtovom roku vo vzťahu k pôvodne schválenému rozpočtu prijali.

Je zrejmé, že nároky na vedenie samospráv a poverených administratívnych zamestnancov sú v čase rozpočtového provizória iné, než počas hospodárenia podľa riadne schváleného rozpočtu. Nesmieme zabudnúť, že zákonná úprava určuje podmienku hospodárenia, a tou je limit výdavkov v objeme najviac 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka. Z tejto podmienky síce vyplýva, že samospráva môže minúť aj menej než 1/12 uvádzaných výdavkov, ale takéto nižšie čerpanie nesmie samospráva "dobiehať" v nasledujúcich mesiacoch, ak rozpočtové provizórium trvá. Preto pri hroziacom dlhšom rozpočtovom provizóriu nižšie čerpanie nie je odporúčané. V súvislosti s dosahovaním optimálneho čerpania zdrojov počas rozpočtového provizória sa odborníci zhodujú, že najmä vo väčších samosprávach je vhodný denný monitoring čerpania tohto zákonného limitu.
Nad zákonný limit 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka môže samospráva realizovať počas rozpočtového provizória také výdavky, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. V tomto prípade ide napríklad o výdavky na splácanie istín a úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek, výdavky na plnenie zo zákona zvýšených daňových povinností a na platenie zo zákona zvýšených odvodov poistného do sociálnej a zdravotnej poisťovne, výdavky uskutočnené z prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku alebo podľa osobitných predpisov. Medzi takéto výdavky podľa osobitných predpisov môžeme zaradiť aj výdavky spojené s organizáciou referenda alebo (predčasných, riadnych či nových) volieb. Rovnako je v čase rozpočtového provizória zabezpečené aj financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení, ako aj financovanie dopravných služieb na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Pre účely riadneho a správneho zúčtovania všetkých uskutočnených výdavkov a tiež pre účely zostavenia návrhu reálneho rozpočtu počas trvania provizória možno samosprávam od
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály