Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2023

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

V príspevku sa budeme venovať zostaveniu záverečného účtu obce za rok 2023, upozorníme na povinnosti obce pri zostavovaní záverečného účtu, rozoberieme jednotlivé náležitosti záverečného účtu obce a odpovieme na časté otázky spojené so zostavovaním záverečného účtu obce.
Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2023 (ďalej len "záverečný účet") môže byť ovplyvnené novelou zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonom č. 365/2022 Z.z. (ďalej len "novela"). Novela bola účinná od 15.12.2022 do 31.12.2023.
Podľa predmetnej novely "ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 zákona č. 583/2004 Z.z. a ustanovenie § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2023; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026" (§ 21h zákona č. 583/2004 Z.z. - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15.12.2022).
Možné uplatnenie novely zákona v aplikačnej praxi obcí znamená, že obec nemusela pri zostavení rozpočtu dodržať pravidlo vyrovnanosti ustanovené v § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. Bežný rozpočet nemusela zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový, ale ho mohla zostaviť ako schodkový, a to nielen z dôvodu, že vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch, ale aj z dôvodu použitia iných disponibilných zdrojov. Obec rovnako nemusela dodržať pravidlo použitia prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky ustanovené v § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. V roku 2023 mala obec tiež možnosť použiť návratné zdroje financovania na bežné výdavky.
Tieto uvoľnené rozpočtové pravidlá, ktoré platili do 31.12.2023, mohli ovplyvniť nielen zostavenie, ale aj realizáciu rozpočtu v roku 2023, čo sa prejaví aj v procese zostavovania záverečného účtu, a to najmä pri usporiadaní finančných vzťahov a zisťovaní výsledku rozpočtového hospodárenia.
Zostavenie záverečného účtu
Proces zostavenia, obsah a náležitosti záverečného účtu legislatívne upravuje zákon č. 583/2004 Z.z. Obec pri spracovaní záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
Východiskom zostavenia záverečného účtu a jeho dôležitou súčasťou je vysporiadanie finančných vzťahov obce a najmä zúčtovanie finančných prostriedkov vyplývajúcich z týchto vzťahov.
Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov:
-
k štátu, t.j. najmä k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,
-
k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení (VZN), ako aj zo zmlúv,
-
k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
-
k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom,
-
k rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.
______________________________
UPOZORNENIE:
Finančné prostriedky vyplývajúce z finančných vzťahov sú súčasťou rozpočtu obce, sú rozpočtované podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie ako granty a transfery v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Prijatie týchto prostriedkov a rovnako ich použitie je súčasťou plnenia a čerpania rozpočtu obce. Zúčtovanie týchto finančných prostriedkov je rovnako dôležité pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce, pretože ak je možné použiť ich v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s platnými predpismi alebo zmluvami, ich zostatok sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučuje. Rovnako sa vylučujú z prebytku rozpočtu nevyčerpané účelové prostriedky, ktoré nie je možné použiť v súlade s účelom a ktoré sa z tohto dôvodu v nasledujúcom rozpočtovom roku pri ich zúčtovaní vracajú poskytovateľovi.
______________________________
Otázka č. 1:
Čo musí obec vykonať pri usporiadaní finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám?
Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou. Rozpočtová a príspevková organizácia majú zo zákona č. 583/2004 Z.z., ako aj zákona č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály