Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zostavenie a schválenie rozpočtu obce na rok 2024

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

V roku 2023 obdobie zostavovania a schvaľovania rozpočtu obce spadá do obdobia po voľbách do NR SR, do obdobia, kedy sa schvaľuje programové vyhlásenie vlády a kedy sa ešte len pripravuje návrh štátneho rozpočtu na rok 2024 a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Všetky tieto skutočnosti v značnej miere ovplyvňujú zostavenie a schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2024.
Mnohé obce si kladú otázku, či zostaviť rozpočet obce, a ak áno, aký rozpočet obce zostaviť. Odpoveď na tieto otázky je ukrytá v platnej právnej úprave, ktorá rieši zostavenie rozpočtu obce a kompetenciu schvaľovať rozpočet obce.
Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet obce, ktorý je základom jej finančného hospodárenia. Zákon o obecnom zriadení nerieši podrobnosti zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce, ale v § 9 ods. 5 odkazuje na osobitnú právnu úpravu, ktorou je zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z."). Napriek obdobiu, v ktorom sa rozpočet obce zostavuje, platia pre jeho zostavenie rozpočtové pravidlá podľa zákona č. 583/2004 Z.z. Rozpočet sa definuje ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jej obyvateľov.
______________________________
Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že obec zostavuje svoj rozpočet a predkladá ho na schválenie oprávnenému orgánu, ktorým je podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhoduje o základných otázkach života obce a je mu vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.
______________________________
Zákon o obecnom zriadení nerieši, aký rozpočet má obec zostaviť. Táto otázka bola tiež často diskutovanou otázkou, nakoľko do schválenia programového vyhlásenia vlády bola povinnosť obce zostaviť a schváliť vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.
Táto povinnosť vyplývala zo zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len "ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti"). Táto povinnosť podľa cit. zákona končí deň po dni, v ktorom bolo schválené programové vyhlásenie vlády a vyslovená dôvera vláde, a to na obdobie 24 mesiacov.
Pravidlá zostavenia rozpočtu obce na rok 2024
Rozpočtový proces a zostavenie rozpočtu obce upravuje zákon č. 583/2004 Z.z.
Pri zostavení rozpočtu musí obec dodržiavať rozpočtové pravidlá, konkrétne:
1.
povinnosť zostaviť viacročný rozpočet, ktorého súčasťou je rozpočet na príslušný rozpočtový rok, rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku a rozpočet na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom roku;
2.
povinnosť zostaviť programový rozpočet, ktorý musí obsahovať programy so zadefinovanými zámermi a cieľmi, a to najmenej na tri rozpočtové roky dopredu;
3.
povinnosť prednostne zabezpečiť financovanie všetkých záväzkov, ktoré pre nich vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi;
4.
povinnosť zostaviť rozpočet, ktorý sa vnútorne člení na
-
bežné príjmy a bežné výdavky - bežný rozpočet,
-
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky - kapitálový rozpočet,
-
finančné operácie;
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály