Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zásady dokazovania v daňovom konaní pred obcou

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Proces dokazovania predstavuje súčasť každého štádia daňového konania, ktoré prebieha pred obcou. Celé dokazovanie je založené na striktnom rešpektovaní zásad daňového konania, ktorým sa podrobne venujeme v nasledujúcom článku.

Právna úprava dôkazného konania a dôkazu pred obcou
V rámci daňového konania zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") ustanovuje dôkazné konanie, v priebehu ktorého sa vykonávajú jednotlivé dôkazy, pokiaľ ich vykonanie obec v daňovom konaní povolí.
Pod "dôkazom" pritom musia jednotlivé obce v súlade s extenzívnym právnym náhľadom a podľa § 24 ods. 4 daňového poriadku rozumieť všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane a čo nie je získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Daňový poriadok len demonštratívne ustanovuje jednotlivé dôkazné prostriedky a je na príslušnej obci, či určitú vec uzná za dôkazný prostriedok.
Štádiá daňového konania a dokazovanie pred obcou
Priebeh dokazovania je integrálnou súčasťou daňového konania a vzťahuje sa na každé jeho štádium. Daňové konanie sa môže podľa § 58 ods. 1 písm. a) daňového poriadku začať aj na návrh účastníka daňového konania, v ktorom musí uviesť právne skutočnosti, ktoré ho viedli k podaniu návrhu, ale aj dôkazné prostriedky, ktoré potvrdzujú jeho tvrdenia.
______________________________
Obec preto musí už pri podaní návrhu na začatie daňového konania zvážiť, či tento návrh obsahuje všetky obligatórne obsahové náležitosti dané
______________________________
V daňovom konaní má daňový subjekt podľa § 24 ods. 1 daňového poriadku právnu povinnosť preukazovať niektoré tvrdenia.
Daňový subjekt preukazuje:
-
skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane, a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v daňovom priznaní alebo iných podaniach, ktoré je povinný podávať podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p., zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.),
-
skutočnosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný obcou v priebehu daňovej kontroly v prípade miestnych daní a poplatkov alebo daňového konania,
-
vierohodnosť, správnosť a úplnosť evidencií a záznamov, ktoré je povinný viesť.
Pokiaľ v súvislosti s evidenciou, záznamami alebo podkladmi, ktoré je daňový subjekt povinný viesť v súvislosti so svojou činnosťou, vzniknú určité pochybnosti, nejasnosti, nezrovnalosti, daňový subjekt ich musí vyvrátiť a situáciu objasniť prostredníctvom dôkazov v daňovom konaní.
V rámci rozhodovacieho štádia daňového konania vydá obec prvostupňové rozhodnutie, ktoré obsahuje podstatnú súčasť a tou je odôvodnenie rozhodnutia. Podľa § 63 ods. 5 daňového poriadku v odôvodnení obec musí uviesť, ktoré skutočnosti boli podkladom pre vydanie rozhodnutia, vysporiada sa s návrhmi a pripomienkami daňového subjektu a uvedie, aké úvahy ovplyvnili hodnotenie dôkazov a právnych predpisov, podľa ktorých sa rozhodovalo.
V súvislosti s dôkazným konaním teda obec v odôvodnení rozhodnutia musí uviesť proces dokazovania, ktoré dôkazy v ňom boli vykonané, ktorý daňový subjekt ich navrhol a v akej miere tieto prispeli k objasneniu predmetu daňového konania.
______________________________
Upozornenie pre obce:
Pokiaľ obec, ktorá je správcom dane, odmietla vykonať určitý dôkaz navrhnutý daňovým subjektom, tak musí v odôvodnení svojho rozhodnutia presne uviesť právne dôvody, pre ktoré neumožnila vykonanie dôkazného prostriedku v danom prípade. Ak napríklad obec považovala určitý dôkaz predložený daňovým subjektom za nezákonný, musí v odôvodnení svojho rozhodnutia presne uviesť dôvody, na základe ktorých dospela k názoru, že ide v danom prípade o nezákonný dôkaz.
______________________________
Pokiaľ daňový subjekt nesúhlasí s prvostupňovým rozhodnutím obce, ktoré je vydané v daňovom konaní, môže podľa § 72 ods. 1 daňového poriadkupodať odvolanie, pričom sa
V prípade, že daňový subjekt, ktorý podal odvolanie, nedoloží jednotlivé dôkazy v záujme preukázania svojich tvrdení, podané odvolanie nemá všetky obsahové náležitosti ustanovené
Proces dokazovania je nevyhnutný aj v priebehu daňového exekučného konania, ktoré predstavuje nútený výkon rozhodnutia,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály