Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jaroslava Mitringová

Počet článkov autora: 5


Obec ako správca dane

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku postupuje pri ich správe podľa osobitného predpisu, ktorým je daňový poriadok, s výnimkou v zákone určených prípadov. V príspevku sa dozviete, kedy sa nepostupuje podľa daňového poriadku a aké s...

Daň za ubytovanie a paušálna daň

Daň za ubytovanie upravuje piata časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach). Ustanoveniami § 41a až § 41d a s nimi súvisiacim...

Poplatok za rozvoj a status významnej investície

Príspevok rozoberá konkrétny prípad z praxe, resp. rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR z 31. marca 2022, sp. zn. 8Sžfk/72/2020, v súvislosti so stavbou, ktorá je významnou investíciou na základe osvedčenia Ministerstva hospodárstva SR, a vyrube...

Nevyužívanie stavby na účel uvedený v daňovom priznaní

Príspevok rozoberá rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR z 23. marca 2022, sp. zn. 10Sžfk/8/2021, v súvislosti s vplyvom nevyužívania stavby na daňovú povinnosť a klasifikáciu stavby.

Určenie dane za nevýherné hracie prístroje podľa pomôcok

Obec ako správca dane môže v dôsledku pasivity daňovníka prevziať iniciatívu a pristúpiť k procesu určenia dane podľa pomôcok, ak daňovník nepodá daňové priznanie k daniam, resp. poplatku, ktoré obec spravuje. V príspevku poukazujeme na postup spr...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.