Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 46


Rozhodovanie obce o podanom odvolaní v daňovom konaní

Príspevok rozoberá najmä postup obce (mesta) v právnom postavení správcu dane po doručení odvolania podaného daňovým subjektom a pri jeho preskúmaní, pričom v tejto súvislosti uvádza tiež príklady z praxe a odporúčania.

Úlohy samospráv v dôsledku utečeneckej krízy

Príspevok rozoberá jednotlivé úlohy a povinnosti obcí a miest zavedené zákonom č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Príspevok sa venuje okrem iného tiež podmienkam poskytovania príspevku za ubyto...

Podklady pre rozhodnutie obce v správnom konaní

Predmetom príspevku je uvedenie jednotlivých podkladov pre rozhodovanie starostu obce a priblíženie vzťahu starostu obce a spoločného obecného úradu v praxi. Rozhodnutie obce v správnom konaní musí spĺňať jednotlivé formálne a aj obsahové náležito...

Právoplatnosť rozhodnutia obce v daňovom konaní

V rámci daňového konania vystupuje obec v právnom postavení správcu dane, z čoho jej vyplývajú aj určité oprávnenia. Predmetom tohto článku je uvedenie príkladov z praxe a ich riešení, ktoré súvisia s právoplatnosťou rozhodnutia obce v daňovom pro...

Rozhodovanie obce o daňovom dlhu počas mimoriadnej situácie

  Príspevok sa zaoberá možnosťami rozhodovania obce o daňovom dlhu daňového dlžníka počas trvania mimoriadnej situácie, ako aj náležitosťami rozhodnutia v daňovom konaní a vymáhaním daňového dlhu daňovou exekučnou výzvou.

Rokovanie obecného zastupiteľstva počas mimoriadnej situácie

Príspevok sa zaoberá najmä podmienkami a predpokladmi rokovania obecného zastupiteľstva v čase mimoriadnej situácie, ako aj postupom prijímania zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, pričom prináša tiež praktické príklady a upozornenia v tej...

Obsah rozhodnutia obce v správnom konaní

  Príspevok sa zaoberá najmä podkladmi potrebnými pre rozhodnutie správneho orgánu, ako aj náležitosťami rozhodnutia v správnom konaní, pričom uvádza tiež viaceré príklady z praxe správnych orgánov.

Predpoklady právnej zodpovednosti obce pri výkone správy

Miestna samospráva vykonáva originálne a decentralizované kompetencie, pri ktorých má aj rozhodovaciu právomoc. Pri rozhodovaní obcí je preto podstatné, o výkon akých právomocí ide. Predmetom tohto článku bude preto určenie rozsahu originálnych a ...

Predpoklady platnosti organizačného poriadku spoločného obecného úradu

Spoločný obecný úrad predstavuje jednu z možností, prostredníctvom ktorej môžu viaceré obce zabezpečiť pre svojich obyvateľov výkon decentralizovanej miestnej štátnej správy. Organizácia spoločného obecného úradu nenašla v zákone č. 369/1990 Zb. o...

Výkon miestneho zisťovania obcou v daňovom procese

Výkon miestneho zisťovania v daňovom procese je spojený so získavaním podkladov pre správne určenie základu dane a daňovej povinnosti u daňového subjektu. Tak napríklad miestne zisťovanie sa vykonáva ako súčasť daňovej kontroly, konania o určovaní...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.