Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ladislav Hrtánek

Počet článkov autora: 34


Zmeny pri správe daní počas mimoriadnej situácie

Mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky predstavovala významný zásah do priebehu jednotlivých konaní pred orgánmi finančnej správy. Preto Národná rada SR prijala zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo fina...

Financovanie úloh spoločného obecného úradu

Spoločný obecný úrad predstavuje jednu z možností riešenia výkonu decentralizovaných kompetencií verejnej správy. Pri výkone jednotlivých činností vznikajú obci, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, náklady, ktoré treba následne uhradiť. Prá...

Rozhodovanie obce v rámci autoremedúry

Podanie odvolania v daňovom konaní je podstatná právna skutočnosť, ktorá spôsobuje začatie odvolacieho konania, prostredníctvom ktorého sa môže odvolávajúci sa daňový subjekt domáhať preskúmania prvostupňového rozhodnutia správcu dane vydaného v d...

Postup obce po podaní alebo nepodaní daňového priznania

Podanie daňového priznania je podstatným právnym úkonom daňového subjektu, keďže predstavuje významný podklad na určenie výšky daňovej povinnosti daňového subjektu. Vzhľadom na to, že obec je správcom dane z nehnuteľností a ostatných miestnych dan...

Doručovanie písomností verejnou vyhláškou obcou pri správe daní

V daňovom konaní vzniká potreba doručovať jednotlivé písomnosti, ktoré sú podstatné pre jeho priebeh. Pritom obec je správcom dane a má určité procesné povinnosti, ktoré jej z tohto právneho postavenia vyplývajú. V určitých prípadoch však môže nas...

Určovanie dane podľa pomôcok obcou

Podávanie daňových priznaní je dôležitou súčasťou daňového konania, keďže sa na základe podkladov v nich uvedených ustanovuje výška daňovej povinnosti u konkrétneho daňového subjektu, ktorú musí daný daňový subjekt uhradiť v prospech správcu dane ...

Zriaďovanie záložného práva obcou v daňovom konaní

Právny inštitút zriadenia záložného práva má preventívny, ako aj reštrikčný aspekt. Preventívny aspekt záložného práva spočíva v tom, že jeho zriadenie je určitou prevenciou, predbežným upozornením daňového subjektu pre prípad, keď si nebude svoju...

Úprava pričlenenia obce v praktických právnych príkladoch

Podstatnou zmenou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") bola novela č. 70/2018 Z.z., ktorá okrem iného zaviedla do tohto zákona § 2aa, ktorý ustanovuje podrobnosti procesu pričlenenia nefunkčne...

Postup obce v odvolacom konaní

  Podanie odvolania v daňovom konaní je podstatná právna skutočnosť, ktorá spôsobuje začatie odvolacieho konania, prostredníctvom ktorého sa môže odvolávajúci sa daňový subjekt domáhať preskúmania prvostupňového rozhodnutia správcu dane vydaného ...

Rozhodovanie obce o odklade platby miestnej dane

  Pri výkone aktivít, ktoré sú zdaniteľným plnením, môže dôjsť k vzniku takej výšky daňovej povinnosti, ktorej úhrada v termínoch podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďa...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.