Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 52


Obsah a doručovanie rozhodnutia obce v správnom konaní

Príspevok sa zaoberá náležitosťami obsahu rozhodnutí obce vydaných v správnom konaní, špecifikami rozhodovania v rámci decentralizovanej štátnej správy, ako aj doručovaním rozhodnutí obce a súvisiacimi praktickými príkladmi.

Vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu

Príspevok sa zaoberá predpojatosťou a vylúčením zamestnancov, resp. členov správneho orgánu v správnom konaní, pričom uvádza tiež praktické príklady a súvisiace upozornenia.

Základné pravidlá správneho konania uplatňované obcou

Príspevok sa zaoberá jednotlivými základnými pravidlami, resp. zásadami správneho konania, ktoré sú obce a mestá ako správne orgány povinné rešpektovať a uplatňovať v priebehu správneho konania, pričom uvádza tiež súvisiace príklady z praxe.

Výkon decentralizovanej štátnej správy samosprávou

Presun kompetencií z miestnej štátnej správy na miestnu samosprávu prebehol vo viacerých oblastiach a je diferencovaný do veľkého počtu právnych predpisov. Jednou z možností, prostredníctvom ktorej možno zabezpečiť výkon decentralizovanej štátnej ...

Štádiá správneho konania, príklady

Príspevok sa zaoberá jednotlivými štádiami správneho konania od jeho začatia, vykonanie dokazovania až po vydanie rozhodnutia správnym orgánom, pričom uvádza tiež súvisiace príklady z praxe.

Vnútorné predpisy spoločného obecného úradu

Príspevok sa zaoberá najmä obsahom a postupom prijímania zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a organizačného poriadku spoločného obecného úradu, pričom prináša tiež viaceré praktické príklady a upozornenia.

Rozhodovanie obce o podanom odvolaní v daňovom konaní

Príspevok rozoberá najmä postup obce (mesta) v právnom postavení správcu dane po doručení odvolania podaného daňovým subjektom a pri jeho preskúmaní, pričom v tejto súvislosti uvádza tiež príklady z praxe a odporúčania.

Úlohy samospráv v dôsledku utečeneckej krízy

Príspevok rozoberá jednotlivé úlohy a povinnosti obcí a miest zavedené zákonom č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Príspevok sa venuje okrem iného tiež podmienkam poskytovania príspevku za ubyto...

Podklady pre rozhodnutie obce v správnom konaní

Predmetom príspevku je uvedenie jednotlivých podkladov pre rozhodovanie starostu obce a priblíženie vzťahu starostu obce a spoločného obecného úradu v praxi. Rozhodnutie obce v správnom konaní musí spĺňať jednotlivé formálne a aj obsahové náležito...

Právoplatnosť rozhodnutia obce v daňovom konaní

V rámci daňového konania vystupuje obec v právnom postavení správcu dane, z čoho jej vyplývajú aj určité oprávnenia. Predmetom tohto článku je uvedenie príkladov z praxe a ich riešení, ktoré súvisia s právoplatnosťou rozhodnutia obce v daňovom pro...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.