Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 56


Obsah a podklady pre rozhodnutie obce v správnom procese

Rozhodnutie vydané obcou v správnom konaní musí vychádzať zo starostlivo zisteného skutkového stavu na základe dôkazov, ktoré boli v správnom konaní získané. V záujme objasnenia predmetu správneho konania musia obce postupovať v úzkej spolupráci s...

Proces vzniku spoločného obecného úradu

Pre vznik spoločného obecného úradu je podstatné, aby bola prijatá zmluva o zriadení spoločného obecného úradu. Uvedená zmluva musí obsahovať jednotlivé obligatórne obsahové súčasti, ktoré sú ustanovené právnym poriadkom. Spoločný obecný úrad prit...

Obsah podania a jeho posúdenie obcou

Pri posúdení obsahu podania obcou treba rozlišovať, či ide o výkon decentralizovanej miestnej štátnej správy alebo originálne kompetencie samosprávy. Uvedené súvisí predovšetkým s rozdielnou osobitnou právnou úpravou. V prípade decentralizovanej š...

Procesný postup obce po podaní odvolania

V správnom konaní má obec procesné postavenie správneho orgánu. Pokiaľ účastník správneho konania podá odvolanie proti rozhodnutiu obce, tak obec musí zvážiť, či podanému odvolaniu vyhovie v celom rozsahu. Pokiaľ sa tak stane, obec môže o podanom ...

Obsah a doručovanie rozhodnutia obce v správnom konaní

Príspevok sa zaoberá náležitosťami obsahu rozhodnutí obce vydaných v správnom konaní, špecifikami rozhodovania v rámci decentralizovanej štátnej správy, ako aj doručovaním rozhodnutí obce a súvisiacimi praktickými príkladmi.

Vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu

Príspevok sa zaoberá predpojatosťou a vylúčením zamestnancov, resp. členov správneho orgánu v správnom konaní, pričom uvádza tiež praktické príklady a súvisiace upozornenia.

Základné pravidlá správneho konania uplatňované obcou

Príspevok sa zaoberá jednotlivými základnými pravidlami, resp. zásadami správneho konania, ktoré sú obce a mestá ako správne orgány povinné rešpektovať a uplatňovať v priebehu správneho konania, pričom uvádza tiež súvisiace príklady z praxe.

Výkon decentralizovanej štátnej správy samosprávou

Presun kompetencií z miestnej štátnej správy na miestnu samosprávu prebehol vo viacerých oblastiach a je diferencovaný do veľkého počtu právnych predpisov. Jednou z možností, prostredníctvom ktorej možno zabezpečiť výkon decentralizovanej štátnej ...

Štádiá správneho konania, príklady

Príspevok sa zaoberá jednotlivými štádiami správneho konania od jeho začatia, vykonanie dokazovania až po vydanie rozhodnutia správnym orgánom, pričom uvádza tiež súvisiace príklady z praxe.

Vnútorné predpisy spoločného obecného úradu

Príspevok sa zaoberá najmä obsahom a postupom prijímania zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a organizačného poriadku spoločného obecného úradu, pričom prináša tiež viaceré praktické príklady a upozornenia.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.