Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 62


Predvolanie a predvedenie svedka v správnom konaní pred obcou

V správnom konaní má obec právne postavenie správneho orgánu. Uvedené právne postavenie jej umožňuje zabezpečovať v správnom konaní účasť osôb, ktorých osobná účasť je na konaní nevyhnutná. Pokiaľ sa predvolávaná osoba náležite neospravedlní a ani...

Výpoveď svedka v správnom procese pred obcou

V správnom procese má obec, ktorá je miestnou samosprávou, právne postavenie správneho orgánu. Pokiaľ obec uzná v procese dokazovania za nevyhnutné, aby určitá fyzická osoba vypovedala a ozrejmila skutočnosti podstatné pre priebeh správneho konani...

Rozhodovanie o podanom odvolaní v správnom procese

Odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu obce vydanému v správnom konaní je jeho podstatným právnym úkonom. V článku sa dozviete, ako prebieha posudzovanie podaného odvolania a rozhodovanie o ňom z hľadiska obce.

Fungovanie a organizácia spoločného obecného úradu

Spoločný obecný úrad predstavuje jednu z možností výkonu úloh decentralizovanej štátnej správy obcou. Nemá vlastnú právnu subjektivitu, čo ho obmedzuje vo výkone jeho aktivít. Postupom času sa ukázalo, že malé obce nemajú záujem spájať sa za účelo...

Trovy správneho procesu pred obcou

V správnom procese má obec právne postavenie správneho orgánu. Trovy konania vznikajú obci napríklad so zabezpečením dôkazov v správnom konaní, ktoré pred ňou prebieha. Určité náhrady výdavkov je potrebné uhradiť svedkom alebo znalcom. Trovy vznik...

Vnútorné predpisy spoločného obecného úradu

Spoločný obecný úrad predstavuje jednu z možností zabezpečenia výkonu kompetencií decentralizovanej štátnej správy. Ak majú niektoré obce nedostatok personálneho a materiálno-technického zabezpečenia pre výkon decentralizovaných kompetencií, možno...

Obsah a podklady pre rozhodnutie obce v správnom procese

Rozhodnutie vydané obcou v správnom konaní musí vychádzať zo starostlivo zisteného skutkového stavu na základe dôkazov, ktoré boli v správnom konaní získané. V záujme objasnenia predmetu správneho konania musia obce postupovať v úzkej spolupráci s...

Proces vzniku spoločného obecného úradu

Pre vznik spoločného obecného úradu je podstatné, aby bola prijatá zmluva o zriadení spoločného obecného úradu. Uvedená zmluva musí obsahovať jednotlivé obligatórne obsahové súčasti, ktoré sú ustanovené právnym poriadkom. Spoločný obecný úrad prit...

Obsah podania a jeho posúdenie obcou

Pri posúdení obsahu podania obcou treba rozlišovať, či ide o výkon decentralizovanej miestnej štátnej správy alebo originálne kompetencie samosprávy. Uvedené súvisí predovšetkým s rozdielnou osobitnou právnou úpravou. V prípade decentralizovanej š...

Procesný postup obce po podaní odvolania

V správnom konaní má obec procesné postavenie správneho orgánu. Pokiaľ účastník správneho konania podá odvolanie proti rozhodnutiu obce, tak obec musí zvážiť, či podanému odvolaniu vyhovie v celom rozsahu. Pokiaľ sa tak stane, obec môže o podanom ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.