Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vzťah poslancov k prednostovi obecného úradu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Môžu poslanci žiadať prednostku úradu o vykonanie úkonu? Poslanci tvrdia, že prikazovať nemôžu, ale žiadať áno. Uvítali by sme usmernenie.

Vzájomné vzťahy orgánov, organizačných zložiek a funkcií v obecnej samospráve upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"). Prednosta obecného úradu je funkcia podliehajúca starostovi - ten je prednostovi obecného úradu nadriadený.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 17
Prednosta obecného úradu

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným

Z citovanej právnej úpravy je podriadenosť prednostu obecného úradu starostovi jednoznačne daná. Súčasne je v § 17 ods. 3 zákona o obecnom zriadení upravený vzťah prednostu úradu k zasadnutiam obecného zastupiteľstva; ide o účasť s hlasom poradným, tzn., ak v priebehu rokovania obecného zastupiteľstva nastane dôvod pre vyjadrenie odborného názoru prednostu obecného úradu, jeho poradný hlas má prispieť k tomu, aby sa obecné zastupiteľstvo pri rozhodovaní mohlo oprieť nielen o názory poslancov, ale aj o odborné a objektívne poznatky funkcie zodpovednej za vedenie a organizovanie práce obecného úradu.V aplikačnej praxi, žiaľ, nie je zriedkavé, že si poslanci uplatňujú aj také požiadavky a práva, ktoré nemajú žiadnu právnu oporu. Aj položená otázka je toho ďalším príkladom.
Keďže otázka obsahuje aj žiadosť o usmernenie, právne posúdenie situácie odpovedá len na jej jednu časť, ktorým je právny aspekt alebo aspekt kompetencie. To, čo treba doplniť, je
aspekt prevencie konfliktov a záujmu na dobrých kooperačných vzťahoch
medzi poslaneckým zborom a funkciou prednostu obecného úradu.
Pre optimálnu reakciu na akékoľvek požiadavky poslancov, ktoré prekračujú ich zákonom upravenú pôsobnosť, je možné odporučiť najmä pokojný a kultivovaný prístup v komunikovaní reakcie. Ostré odmietnutie s poukazom na zákon by sotva smerovalo k perspektíve dobrých kooperačných vzťahov, na ktorých má i prednosta úradu nesporný záujem. Prednosta si v takejto situácii môže rozhodnúť, či požiadavku poslancov zdvorilo odmietne alebo či jej vyhovie. Obecné zastupiteľstvo a prednosta úradu sa totiž nachádzajú vo vzájomne nenadriadenom a nepodriadenom postavení. Preto požiadavky poslancov adresované prednostovi obecného úradu, rovnako ako aj požiadavky prednostu obecného úradu adresované poslancom (napríklad v rámci spomínaného poradného hlasu prednostu obecného úradu voči zasadnutiu obecného zastupiteľstva) majú charakter návrhu, ktorý môže druhá strana slobodne akceptovať alebo neakceptovať. Komunikačná forma požiadavky, aj reakcie na ňu, má mimoriadny význam z toho hľadiska, či vec povedie ku konfliktu alebo či sa konfliktu podarí predísť. Je nanajvýš vhodné dbať na to, aby sa v tejto komunikácii významných partnerov nenachádzali prvky invektív, osobné útoky alebo znevažovanie.
Záver:
Požiadavky poslancov adresované prednostovi obecného úradu nemajú právny základ v nadriadenom postavení poslancov alebo obecného zastupiteľstva. Je účelné ich vnímať ako podnety na spoluprácu vo vzájomne nenadriadenom a nepodriadenom vzťahu, pričom je mimoriadne dôležité komunikovať zdvorilo a so vzájomným rešpektom.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály