Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vylúčenie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie pri starostlivosti o dieťa od 1. januára 2024

Dátum: Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Od 1. januára 2024 sa menia podmienky, kedy je vylúčená povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie pri starostlivosti o dieťa. V ostatných prípadoch (práceneschopnosť, OČR, rehabilitačné, rekvalifikačné, štrajk) sa podmienky vylúčenia povinnosti platiť poistné nemenia. V tejto súvislosti sa menia aj pravidlá pre prerušenie poistenia v súvislosti so starostlivosťou o dieťa. Tento článok sa venuje iba vylúčeniu povinnosti platiť poistné a prerušeniu poistenia u zamestnanca, nevenuje sa ostatným kategóriám poistencov v sociálnom poistení.
Ide o novelizáciu § 140 ods. 1 písm. b) a § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2024.
______________________________
Od 1. januára 2024 je Sociálna poisťovňa (ďalej len "SP") povinná sprístupňovať zamestnávateľovi informácie o vylúčení povinnosti platiť poistné okrem prípadu, že k vylúčeniu došlo z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti z dôvodu štrajku. Pred rokom 2024 túto informáciu SP sprístupňovala, ak došlo k vylúčeniu z dôvodu vystavenej e-PN, od r. 2024 sa sprístupnenie informácie o vylúčení rozšírilo aj na ostatné prípady.
______________________________
SP bude teda sprístupňovať zamestnávateľovi informáciu o tom, či má zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné aj pri starostlivosti o dieťa (poberaní, odmietnutí materského - pozri ďalej). Zamestnávatelia ale musia počítať s tým, že v prípade materského väčšinou zamestnávateľ nebude mať túto informáciu dostatočne včas, aby ju mohol spracovať a reflektovať v mesačnom výkaze poistného a príspevkov (ďalej len "MVP"). Preto zamestnávateľ bude musieť najskôr sám posúdiť predpokladané vylúčenie povinnosti platiť poistné a až následne si to môže overiť, skontrolovať v systéme SP.
Vylúčenie povinnosti platiť poistné zamestnávateľ neoznamuje do SP, prejaví sa znížením počtu dní vo výkaze poistného pre SP. Prerušenie poistenia zamestnávateľ oznamuje do SP podaním registračného listu (ďalej len "RL") - vznik a skončenie prerušenia.
Význam vylúčenia povinnosti platiť poistné
Vylúčenie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie v praxi znamená, že o tieto dni sa znižuje počet dní vykazovaných vo výkazoch poistného pre Sociálnu poisťovňu. Za tieto dni sa tiež znižuje maximálny vymeriavací základ.
V súvislosti s vylúčením povinnosti platiť poistné treba vedieť, že ak má zamestnanec v mesiaci nulový vymeriavací základ,
dni trvania poistenia
:
-
Kedy má zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné, sa počítajú do obdobia poistenia pre dôchodok, do 270 dní poistenia pre získanie materského v budúcnosti a do 730 dní poistenia pre získanie nároku na dávku v nezamestnanosti. Pri výpočte denného vymeriavacieho základu pre náhradu príjmu pri PN a pre nemocenské dávky sa tieto dni odpočítavajú z počtu dní poistenia.
-
Kedy nemá zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné a poistenie nebolo prerušené, sa nezapočítavajú do obdobia poistenia pre dôchodok, do 270 dní poistenia pre získanie materského ani do 730 dní poistenia pre získanie nároku na dávku v nezamestnanosti. Pri výpočte denného vymeriavacieho základu pre náhradu príjmu pri PN a pre nemocenské dávky sa tieto dni neodpočítavajú z počtu dní poistenia.
Príklad č. 1:
Zamestnanec Tomáš bol v pracovnom pomere od roku 2018. Od 1. februára 2023 do 15. augusta 2023 bol na rodičovskej dovolenke s 2-ročným dieťaťom a poberal materské. V roku 2023 v tomto prípade zamestnanec nemal vylúčenú povinnosť platiť poistné, ani sa mu poistenie neprerušovalo. Zvyšok roka odpracoval. V mesiacoch január, september až december mal príjem 1 680 €, v auguste 800 €, v júni dostal polročnú odmenu vo výške 300 €.
Zamestnávateľ vykázal v mesačnom výkaze pre SP:
Za mesiace január, september až december: počet dní 31, resp. 30, VZ na všetky poistenia 1 680 €.
Za mesiace február až máj a júl: počet dní 28/31/30, VZ na všetky poistenia 0 €.
Za mesiac jún: počet dní 30, VZ na všetky poistenia 300 €.
Za mesiac august: počet dní 31, VZ na všetky poistenia 800 €.
Za rok 2023 spolu je:
-
vykázaný počet dní
365,
-
počet dní, za ktoré mal nenulový VZ: 31 (január) + 30 (jún) + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 (august až december) =
214,
-
vymeriavací základ 1 680 x 5 + 300 (jún) + 800 (august) = 9 500 €.
Tomášovi sa za rok 2023 započíta:
Ako doba poistenia pre dôchodok:
214 dní.
Na účely získania 270 dní pre prípadné budúce materské:
214 dní.
Na účely získania 730 pre dávku v nezamestnanosti v budúcnosti:
214 dní.
Výška DVZ pre náhradu príjmu pri PN a DVZ pre nemocenské dávky, na ktoré vznikne nárok v roku 2024, bude: 9 500/
365.
Skratky: VZ - vymeriavací základ, DVZ - denný vymeriavací základ, PN - pracovná neschopnosť.
Podmienky vylúčenia a prerušenia poistenia od 1. januára 2024 pri starostlivosti o dieťa
Od 1. januára 2024 má zamestnanec (žena aj muž) vylúčenú povinnosť platiť poistné v období, v ktorom:
-
mu trvá nárok na výplatu materského, alebo
-
by mu trval nárok na materské,
žiadal o materské
, ale nárok na materské nevznikol
len
z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch. Toto musí byť jediný dôvod nepriznania materského.
______________________________
Naďalej platí, že vylúčenie povinnosti platiť poistné sa posudzuje z každého právneho vzťahu, resp. poistenia osobitne.
____
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály