Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Voľby do orgánov samosprávy obcí a zostavenie rozpočtu obce v roku 2022

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Príspevok odpovedá na otázku, ako je to so schvaľovaním rozpočtu obce vo volebnom roku, keď sa voľby do orgánov samosprávy obcí konajú už v októbri 29. októbra 2022.

V roku 2022 sa obdobie zostavovania a schvaľovania rozpočtu obce prelína s obdobím konania volieb do orgánov samosprávy obcí. Mnohé obce si tak kladú otázku, ako zostaviť a či vôbec zostaviť rozpočet obce a ktoré zastupiteľstvo má tento rozpočet schváliť. Odpoveď na tieto otázky je ukrytá v platnej právnej úprave, ktorá rieši zostavenie rozpočtu obce a kompetenciu schvaľovať rozpočet obce.
Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet obce, ktorý je základom jej finančného hospodárenia. Zákon o obecnom zriadení nerieši podrobnosti zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce, ale v § 9 ods. 5 odkazuje na osobitnú právnu úpravu, ktorou je zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z."). Napriek obdobiu, v ktorom sa rozpočet obce zostavuje, platia pre jeho zostavenie rozpočtové pravidlá podľa zákona č. 583/2004 Z.z. Rozpočet sa definuje ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jej obyvateľov.
Z uvedenej právnej úpravy vyplýva povinnosť obce zostaviť rozpočet obce a predložiť ho na schválenie oprávnenému orgánu, ktorým je podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhoduje o základných otázkach života obce a je mu vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.
Citovaná právna úprava nerieši lehoty zostavenia rozpočtu vo volebnom roku. Jednoznačne platí povinnosť obce rozpočet zostaviť a predložiť ho na schválenie obecnému zastupiteľstvu, pretože to je jediný orgán, ktorý môže rozpočet schváliť.
V tejto súvislosti treba upozorniť, že podľa § 11 ods. 1 zákona o obecnom zriadení sa funkčné obdobie obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa nekončí uskutočnením volieb, ale trvá až do zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je tak oprávnené uznášať sa na uzneseniach a vykonávať všetky svoje kompetencie až do zloženia sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo tak môže schváliť rozpočet pred voľbami, po voľbách alebo môže schvaľovanie rozpočtu prenechať už novému obecnému zastupiteľstvu. V praxi územných samospráv je bežné, že obecné zastupiteľstvo napriek tomu, že má oprávnenie rozhodovať a uznášať sa na uzneseniach a vykonávať všetky svoje kompetencie, v období po voľbách do zloženia ­sľubu ­novozvolených poslancov tieto svoje oprávnenia a kompetencie ne­využíva.
V prípade, že rozpočet obce nebude do termínu konania volieb schválený, môžu v obci nastať dve situácie:
1.
rozpočet obce môže byť predložený na schválenie ešte "starému" obecnému zastupiteľstvu s tým, že obecné zastupiteľstvo je oprávnené uznášať sa na uzneseniach a vykonávať všetky svoje kompetencie až do zloženia sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva;
2.
rozpočet obce bude predložený na schválenie už novozvolenému obecnému zastupiteľstvu, t.j. v zákonom stanovených termínoch novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložia poslanecký sľub a následne na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva schvália rozpočet obce.
V roku 2022 je termín konania volieb do orgánov samosprávy obcí v októbri. Pre zostavenie, zverejnenie a schválenie rozpočtu ide o skorý termín, a tak v tejto súvislosti treba upozorniť na povinnosť podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení zverejniť návrh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály