Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Voľba hlavného kontrolóra a predpokladaná neúčasť poslancov na zasadnutí

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v termíne, keď sa má uskutočniť voľba hlavného kontrolóra, zrejme nebude uznášania­schopné (podľa avizovanej ne­účasti dvoch z piatich poslancov). Môžeme uskutočniť voľbu v náhradnom termíne alebo treba vypísať nový termín voľby?

Predovšetkým nemožno robiť akékoľvek relevantné kroky podľa predpokladanej neúčasti poslancov obecného zastupiteľstva. Počet poslancov je právna skutočnosť, ktorá nastane v čase rokovania obecného zastupiteľstva a až vtedy je možné - podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") - vyhodnotiť, či je počet poslancov dostatočný alebo nie.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 12

(7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov...

Čiastkový záver č. 1: Až keď sa počas rokovania obecného zastupiteľstva potvrdí, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, možno skonštatovať, že obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa a riešiť prípadné dôsledky z toho plynúce.
V prípade, ktorý opisuje otázka, treba navyše upozorniť, že ak by boli prítomní traja z piatich (tzn. zo všetkých) poslancov, obecné zastupiteľstvo by bolo uznášaniaschopné a navyše, ak by sa traja poslanci zhodli na jednom kandidátovi na hlavného kontrolóra, bude to dostatočný počet aj na zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

18a

(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov...

Čiastkový záver č. 2: Ak sú na rokovaní prítomní traja z piatich poslancov, nielenže je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné, ale súčasne môže byť splnené zákonné kvórum (nadpolovičná väčšina všetkých poslancov) na zvolenie hlavného kontrolóra v ­prvom kole.

Čiastkový záver č. 2: Ak sú na rokovaní prítomní traja z piatich poslancov, nielenže je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné, ale súčasne môže byť splnené zákonné kvórum (nadpolovičná väčšina všetkých poslancov) na zvolenie hlavného kontrolóra v ­prvom kole.
Ak by v čase rokovania obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné alebo ak sa pri účasti troch z piatich poslancov nepodarí zvoliť hlavného kontrolóra v prvom kole, nastane situácia, ktorú predpokladá položená otázka.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra upravuje zákon o obecnom zriadení spôsobom, ktorý neumožňuje presunúť voľbu na iný termín.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

18a

(2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra...

Okrem tejto výslovnej ­právnej prekážky by náhradný termín voľby takisto nebol korektný vo vzťahu k prípadným uchádzačom o funkciu hlavného kontrolóra, ktorí nezareagovali na vyhlásenú voľbu len kvôli pôvodnému termínu, ktorý pre nich nebol prijateľný.
Čiastkový záver č. 3: Zákonná úprava o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra neumožňuje odložiť voľbu na náhradný termín.
Záver
Ak sa nepodarí uskutočniť voľbu hlavného kontrolóra vo vyhlásenom termíne podľa zákona, bude nevyhnutné vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra zopakovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály