Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Určovanie dane podľa pomôcok obcou

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Podľa platnej právnej úpravy musí daňový subjekt podať obci v prípade jej vecnej a miestnej príslušnosti daňové priznanie. Pokiaľ daňový subjekt ani na výzvu príslušnej obce, ktorá je správcom dane, nepodá daňové priznanie, obec začne konanie o určení dane podľa pomôcok. Viac o priebehu určovania dane podľa pomôcok sa dočítate v nasledujúcom článku.
Určovanie dane podľa pomôcok je špecifická súčasť daňového konania, ktorého cieľom je zabezpečiť podklady pre odhadné určenie základu dane a následne daňovej povinnosti v danom prípade. Prebieha presne ustanoveným postupom podstatným pre právnu relevanciu protokolu, ktorý je právnym výstupom.
Kedy sa určuje daň podľa pomôcok
Podľa § 48 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") správca dane, ktorý je príslušný na daňové konanie, zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok, ak daňový subjekt:
-
nepodá daňové priznanie ani na výzvu správcu dane,
-
nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nemožno daň správne zistiť, alebo
-
neumožní vykonať daňovú kontrolu; to neplatí, ak ide o daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 2 daňového poriadku.
Nepodanie daňového priznania ani na výzvu správcu dane
Podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku je povinný podať daňové priznanie každý, komu takáto právna povinnosť vyplýva z osobitných právnych predpisov, napríklad podľa § 99a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. je daňovník dane z nehnuteľností povinný vždy do 31. januára daného roka, kedy mu vznikla daňová povinnosť, podať miestne príslušnému správcovi dane daňové priznanie k dani z nehnuteľností, pričom ide o kogentnú právnu úpravu. Miestne príslušným správcom dane je v tomto prípade obec alebo mesto, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza podľa príslušnej evidencie.
Podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku musí daňové priznanie podať každý daňový subjekt, ktorého správca dane vyzve na jeho podanie. V uvedenej výzve správca dane poučí daňový subjekt o právnych následkoch, ktoré nastanú vtedy, keď daňový subjekt nepodá daňové priznanie. Iné obsahové náležitosti takejto výzvy daňový poriadok výslovne neustanovuje. Podané daňové priznanie musí byť uvedené na ustanovenom tlačive, ak sa zasiela elektronickými prostriedkami, musí mať ustanovenú formu.
Ak nebolo daňové priznanie riadne podané podľa osobitných predpisov, tak na základe § 15 ods. 2 daňového poriadku správca dane vyzve daňový subjekt na jeho podanie. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.
Ak nebolo daňové priznanie povinným daňovým subjektom riadne podané, a to aj napriek tomu, že daňový subjekt bol správcom dane vyzvaný na podanie daňového priznania, je potrebné určiť výšku základu dane a následnej daňovej povinnosti prostredníctvom pomôcok. Takýto postup vyplýva pre správcu dane z § 15 ods. 3 v spojení s § 48 ods. 1 písm. a) daňového poriadku.
Príklad č. 1:
Daňový subjekt nepodal obci, ktorá je správcom dane z nehnuteľností, riadne a včas daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Obec ho preto vyzvala na jeho podanie. Uvedenej výzve obce daňový subjekt nevyhovel, a preto obec začala konanie o určenie dane podľa pomôcok. Po začatí konania o určenie dane podľa pomôcok podal daňový subjekt obci daňové priznanie a požadoval, aby ho obec obligatórne rešpektovala. Príslušná obec však odmietla toto oneskorene podané daňové priznanie brať ako pomôcku. Konala príslušná obec v súlade s platným právom?
Podľa § 15 ods. 3 daňového poriadkuplatí, že pokiaľ bolo po doručení oznámenia o určení dane podľa pomôcok doručené príslušnému správcovi dane/obci daňové priznanie, správca dane/obec
ho môže použiť ako pomôcku
a podľa neho určiť výšku daňovej povinnosti, ktorú je daňový subjekt povinný správcovi dane uhradiť. Ide o fakultatívnu možnosť obce a zásadne nejde o jej právnu povinnosť brať oneskorene podané daňové priznanie daňového subjektu ako pomôcku. Daňo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály