Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Úprava zmeny a zániku záložného práva

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Vznik záložného práva v daňovom konaní predstavuje podstatný zásah do práv daňového subjektu. Preto právna úprava striktne reguluje predpoklady na zmenu a zánik záložného práva. Pritom je možné zaznamenať určité diferencie v prípade zrušenia záložného práva v daňovom konaní oproti občianskoprávnej úprave. Rozhodnutie o zmene alebo zániku záložného práva musí obsahovať obligatórne náležitosti dané kogentnou právnou úpravou. Rozhodnutie je možné napadnúť odvolaním, ktoré taktiež musí obsahovať jednotlivé obsahové súčasti.

Rozhodnutie o zmene alebo zrušení záložného práva
Príklad č. 1:
Daňový dlžník uhradil príslušnému správcovi dane celý daňový nedoplatok, a preto si podal žiadosť o zrušenie záložného práva na svoj majetok. Opieral sa pritom popri § 82 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") aj na zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník"). Správca dane však rozhodol, že daňovému dlžníkovi záložné právo nezruší, a to aj napriek tomu, že daňový nedoplatok celý uhradil. Konal príslušný správca dane v súlade s platným právom?
Podľa § 151md ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka platí, že záložné právo zaniká zánikom zabezpečenej pohľadávky. Uvedené ustanovenie občianskoprávnej úpravy sa však nevzťahuje na zrušenie záložného práva v daňovom konaní, keďže sa v tomto prípade uplatní § 82 daňového poriadku. Podľa § 82 daňového poriadkuplatí, že rozhodnutie o zriadení záložného práva
môže
správca dane z vlastného alebo iného podnetu zmeniť alebo zrušiť, a to aj čiastočne, ak daňový subjekt daňovú pohľadávku alebo daňový dlžník, alebo poddlžník alebo iná osoba podľa § 59 daňového poriadku zaplatila daňový nedoplatok celkom alebo sčasti, alebo ak zanikol predmet záložného práva, alebo došlo k zániku daňovej pohľadávky alebo daňového nedoplatku iným spôsobom, alebo ak je iný dôvod na jeho zmenu alebo zrušenie v danom prípade. V súvislosti s uvedeným treba vyzdvihnúť predovšetkým skutočnosť, že na zrušenie záložného práva nemá daňový dlžník, pokiaľ ide o zabezpečenie daňového nedoplatku, právny nárok, čo znamená, že aj keby nastal prípad, že daňový dlžník uhradí celý svoj daňový nedoplatok v celom rozsahu, tak príslušný správca dane nemusí zrušiť svoje rozhodnutie o zriadení záložného práva. V § 82 daňového poriadku je tento fakt vyjadrený formuláciou, že správca dane "môže", ale nemusí zrušiť rozhodnutie o zriadení záložného práva.
Preto možno uviesť, že príslušný správca dane konal v súlade s platným právom.
Príklad č. 2:
Pretože daňový dlžník uhradil celý daňový nedoplatok správcovi dane, tak mu podal žiadosť o zrušenie záložného práva na jeho majetok. Pretože podaná žiadosť daňového dlžníka neobsahovala jednotlivé obsahové náležitosti, správca dane sa ňou ďalej nezaoberal a prípad odložil. S uvedeným postupom správcu dane daňový dlžník nesúhlasil s odôvodnením, že § 82 daňového poriadku neustanovuje obligatórne obsahové náležitosti podnetu na zrušenie záložného práva. Konal príslušný správca dane v súlade s platným právom?
Rozhodnutie o zriadení záložného práva môže správca dane zmeniť alebo zrušiť jedným rozhodnutím čiastočne alebo úplne, a to buď na základe vlastného alebo iného podnetu. Pritom daňový dlžník tvrdí správne, že v § 82 daňový poriadok ani prostredníctvom demonštratívneho výpočtu neustanovuje špecifické obsahové náležitosti takéhoto podnetu. Pritom však daňový dlžník v tomto prípade opomína, že takýto podnet daňového dlžníka musí obsahovať všeobecné náležitosti podania v daňovom konaní, ktoré ustanovuje § 13 ods. 3 daňového poriadku a ktoré sú:
-
kto podanie podáva - v tejto časti musí daňový dlžník presne uviesť svoje identifikačné údaje;
-
v akej veci sa podanie podáva - v tejto časti musí byť presne uvedené, o splatenie akého daňového nedoplatku ide a taktiež presné označenie rozhodnutia správcu dane, ktoré sa má zrušiť v danom prípade;
-
presné uvedenie toho, čo sa navrhuje podaním - v tejto časti daňový dlžník presne uvedie, ktoré rozhodnutie správcu dane chce zrušiť;
-
jednotlivé dôvody podania - v tejto časti daňový dlžník uvedie, ktorý daňový nedoplatok zanikol, napríklad uvedením platobného výmeru, ktorý uhradil v danom prípade.
______________________________
Upozornenie:
Pre postup správcu dane v prípade doručenia neúplného podnetu daňového dlžníka na zrušenie záložného práva na jeho majetok sa však vzťahuje § 13 ods. 8 a 9 daňového poriadku podľa ktorého platí, že ak má podanie nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, vyzve príslušný orgán daňový subjekt, aby ich podľa jeho pokynu a v určenej lehote odstránil. Súčasne ho poučí o následkoch spojených s ich neodstránením. Ak daňový subjekt nedostatky podania v požadovanom rozsahu odstráni v lehote určenej príslušným orgánom, považuje sa takéto podanie za podané bez nedostatkov v deň pôvodného podania. Ak daňový subjekt výzve príslušného orgánu nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa toto podanie za nepodané a príslušný orgán túto skutočnosť ozná
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály