Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie združenia obcí bez právnej subjektivity (spoločné úradovne)

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Problematiku založenia združenia obcí bez právnej subjektivity rieši zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

Podľa § 20 citovaného zákona obce môžu spolupracovať:
a)
na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti,
b)
na základe zmluvy o zriadení združenia obcí,
c)
zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, sa stáva spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkom zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak. Preto je veľmi dôležité v zmluve uviesť majetkové vysporiadanie po ukončení fungovania združenia obcí.
Združenie obcí je založené na vzájomnej spolupráci obcí. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Pritom obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
______________________________
Základom vzájomnej spolupráce je zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti. Zmluva sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Predmetom zmluvy nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
______________________________
Podľa citovaného zákona musí zmluva obsahovať:
a)
označenie účastníkov zmluvy,
a)
vymedzenie predmetu zmluvy,
b)
vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,
c)
práva a povinnosti účastníkov zmluvy,
d)
podiel každej obce na majetku získanom spoločnou činnosťou,
e)
spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy,
f)
spôsob odstúpenia od zmluvy a vysporiadania majetkových a finančných záväzkov.
Ak je však predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí obsahovať
a)
určenie sídla spoločného obecného úradu; ak spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre iné obce, je jeho sídlom táto obec,
b)
spôsob financovania jeho nákladov a jeho organizáciu,
c)
určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom obecnom úrade.
Na platnosť zmluvy podľa citovaného zákona je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.
______________________________
Účtovanie združenia obcí bez právnej subjektivity
je riešené v opatrení MF SR z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.
______________________________
V uvedenom opatrení MF SR sa
na účte 396 - Spojovací účet pri združení
v účtovníctve správcu združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom bankovom účte.
O vložených prostriedkoch a operáciách združenia sa účtuje prostredníctvom spojovacieho účtu
396 - Spojovací účet pri združení
u účastníka združenia povereného správou združenia. Účtovanie
na účte 396 - Spojovací účet pri združení
sa usporiada tak, aby jednotliví účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia.
V rámci konsolidácie sa zostatky účtov vykážu takto:
-
záväzok na účte
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
sa vykáže voči MF SR,
-
záväzok na účte
396 - Spojovací účet pri združení v obci
, ktorá je sídlom združenia, sa vykáže voči obci, ktorá je účastníkom združenia,
-
pohľadávka na účte
396 - Spojovací účet pri združení v obci
, ktoré je účastníkom združenia, sa vykáže voči obci, v ktorej je sídlo združenia,
-
účet 693 -
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
sa vykáže voči MF SR vo výške zúčtovaného transferu zo štátneho rozpočtu a voči obci, ktorá je účastníkom združenia, vo výške vyúčtovaného podielu na nákladoch združenia,
-
účet 585 -
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
sa vykáže voči obci, v ktorej je sídlo združenia.
Príklady účtovania
Vysvetlivky: KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia, ŠR - štátny rozpočet
Obec
Príklad č. 1:
Združenie obcí bez právnej subjektivity (spoločná úradovňa)
-
Prijímateľom transferu
zo ŠR
je obec, kde sídli spoločná úradovňa, t.j. všetky prostriedky prichádzajú do spoločnej úradovne, do jednej obce, kde je sídlo združenia.
-
Prostriedky
zo ŠR
podliehajú ročnému zúčtovaniu.

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

1.

Prijatý bežný transfer zo ŠR na bankový účet obce

111

312012

1 000

221

357

2.

Vznik záväzku z realizácie výkonov, napr. FA od dodávateľa za ............, predpis miezd a poistného

 

 

 

1 000

 

5xx

321, 331, 336, 342

3.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

 

 

1 000

 

357

 

693

4.

Úhrada záväzku:

FA za ..........., úhrada miezd a poistného .......

 

111

 

6xx

 

1 000

321, 331, 336, 342

 

221

Príklad č. 2:
Združenie obcí bez právnej subjektivity (spoločná úradovňa)
-
Prijímateľom transferu
zo ŠR
je obec, ktorá je účastníkom združenia na základe zmluvy o združení obcí (t.j. každá obec, ktorá je účastníkom združenia, je prijímateľom bežného transferu
zo ŠR
).
-
Jeden z účastníkov združenia je určený ako správca združenia (sídlo združenia).
-
Obec, ktorá je účastníkom združenia, zasiela transfer
zo ŠR
spoločnej úradovni.
-
Obec, ktorá je účastníkom združenia, zasiela transfer z
vlastných prostriedkov
spoločnej úradovni.
-
Prostriedky
zo ŠR
neprichádzajú na účet združenia, ale na účet každej obce.
-
Prostriedky
zo ŠR
podliehajú ročnému zúčtovaniu.
-
Vlastné prostriedky obce
podliehajú ročnému zúčtovaniu.
Účtovanie u účastníkov združenia

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

1.

Prijatý bežný transfer zo ŠR na bankový účet obce

111

312012

800

221

357

2.

Účastník združenia poskytne bežný transfer zo ŠR združeniu na bankový účet združenia

 

111

 

641013

 

800

 

396

 

221

3.

Účastník združenia poskytne bežný transfer z vlastných prostriedkov združeniu na bankový účet združenia

 

41

 

641009

 

500

 

396

 

221

Účtovanie u správcu združenia na bankovom účte obce

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

1.

Prijatý bežný transfer zo ŠR na bankový účet obce

111

312012

200

221

357

2.

Prevod prostriedkov zo ŠR na bankový účet združenia

 

 

200

395

221

3.

Zúčtovanie bežného transferu zo ŠR na analytickom účte prijatého bežného transferu

 

 

 

200

 

357

 

395

4.

Správca združenia poskytne bežný transfer z vlastných prostriedkov združeniu

 

 

 

400

 

395

 

221

Účtovanie u správcu združenia na samostatnom bankovom účte združenia

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

1.

Prijatý bežný transfer zo ŠR od účastníko

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály