Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Združenie obcí a jeho význam

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Právne postavenie združenia obcí je upravené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). V oblasti združovacieho práva významnú úlohu zohrávajú združenia obcí, ktorých problematika je upravená zákonom o obecnom zriadení, konkrétne v ustanoveniach § 20b až 20f. Podľa uvedených ustanovení obce môžu zriaďovať združenia obcí, ktoré dňom registrácie registrujúcim orgánom nadobúdajú právnu subjektivitu, sú právnické osoby.

Obce môžu zriaďovať združenia obcí. Združenie obcí je právnická osoba. Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združení obcí okresným úradom.
Podľa § 20b ods. 4 zákona o obecnom zriadení predmetom činnosti vznikajúceho združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch.
Ekonomický význam sa prejavuje v nižších výdavkoch na činnosti, ktoré obce spoločne zabezpečujú v prospech svojich obyvateľov. Získané príjmy napríklad zo spoločného cestovného ruchu obce môžu vhodne použiť na plnenie svojich úloh a cieľov.
Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitú alebo neurčitú dobu.
Zmluva musí obsahovať tieto náležitosti:
-
označenie účastníkov zmluvy,
-
vymedzenie predmetu zmluvy,
-
vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,
-
práva a povinnosti účastníkov zmluvy,
-
podiel každej obce na majetku získanom spoločnou činnosťou,
-
spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy,
-
spôsob odstúpenia od zmluvy· a vysporiadania majetkových a finančných záväzkov.
Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva okrem uvedených náležitostí musí obsahovať:
-
určenie sídla spoločného obecného úradu (ak spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre iné obce, je jeho sídlom táto obec),
-
určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom obecnom úrade,
-
určenie počtu zamestnancov, spôsob financovania nákladov spoločného obecného úradu a jeho organizáciu.
Zmluvu schvaľujú obecné zastupiteľstvá každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.
Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. V tom prípade, keď sa obce nedohodnú inak, podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov. Táto zásada platí aj po skončení hospodárskeho obdobia, keď dôjde medzi účastníkmi zmluvy k prípadnému deleniu hospodárskeho výsledku (zisku alebo straty). Zákon zdôrazňuje, že spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, zásadami vzájomnej výhodnosti a v súlade s potrebami obyvateľov obcí.
Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy, ktoré obsahujú tieto údaje:
-
názov a sídlo združenia obcí,
-
predmet činnosti,
-
orgány združenia obcí (valné zhromaždenie, predseda, rada, kontrolná komisia združenia - spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene združenia obcí),
-
zásady hospodárenia,
-
spôsob zrušenia (naloženie s majetkom združenia obcí a vysporiadania všetkých záväzkov združenia obcí).
Postup pri registrácii združenia
Návrh na registráciu združenia obcí sa podáva okresnému úradu v tom, ktorom územnom obvode sa nachádza sídlo združenia.
Podľa § 20c ods. 2 zákona o obecnom zriadení k návrhu na registráciu sa prikladajú tieto doklady:
-
zmluva o založení združenia obcí podpísaná starostami všetkých obcí, ktoré sa stávajú členmi združenia obcí, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, funkcie a názvu obce,
-
uznesenie o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi,
-
oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia obcí,
-
stanovy združenia, v ktorých sa uvádza:
-
názov združenia obcí,
-
sídlo (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce),
-
cieľ činnosti,
-
orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene združenia obcí,
-
zásady hospodárenia,
-
spôsob zániku, naloženia s majetkom a vysporiadania všetkých záväzkov združenia obcí,
-
meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu združenia obcí.
Aby nedošlo k pochybnostiam, prípadne k problémom s názvom združenia, názov združenia obcí sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, a musí obsahovať slová "združenie obcí".
Zákonné lehoty v konaní o podanej registrácii združenia obcí sú:
-
10-dňová lehota na odstránenie nedostatkov v návrhu,
-
30-dňová lehota na registráciu v prípade, že návrh na registráciu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, alebo lehota na odmietnutie registrácie, ak z predloženej zmluvy a stanov vyplýva, že činnosť združenia nie je v súlade s ústavou, zákonmi a medzinárodnými zmluvami.
Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie možno podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia opravný prostriedok na správny súd. Správny súd rozhodnutie okresného úradu zruší, ak neboli dané dôvody na odmietnutie registrácie. Deň právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu je dňom registrácie združenia obcí. Okresný úrad na žiadosť splno­mocnenca združenia obcí zašle na jeho adresu jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie.
V prípade, že okresný úrad nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 30 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi združenia obcí jedno vyhotovenie stanov s vyznačením dňa registrácie. Okresný úrad navrhovateľa nevydáva rozhodnutie o registrácii.
Ustanovenie § 20d ods. zákona o obecnom zriadení upravuje možnosť vzniku združenia obcí ako právnickej osoby v prípade, že príslušný registrový úrad nedoručí splnomocnencovi združenia obcí rozhodnutie o odmietnutí registrácie v lehote do 60 dní od začatia konania. V tomto prípade združenie obcí nadobudne právnu subjektivitu dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty. Tento deň je potom dňom registrácie združenia.
Register združenia obcí
Okresný úrad vedie register združení obcí. Register združení obcí je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje ustanovené v § 20e ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Údaje v registri združení obcí sú účinné voči každému dňom vykonania zápisu.
Zrušenie združenia obcí
Zákon ustanovuje zrušenie združenia obcí v týchto dvoch prípadoch:
a)
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí;
b)
právoplatným rozhodnutím okresného úradu o jeho rozpustení podľa zákonných dôvodov.
Pri zrušení združenia obcí podľa písm. a) štatutárny orgán združenia oznámi zrušenie združenia do 15 dní príslušnému okresnému úradu. Pri zrušení združenia obcí podľa písm. b) okresný úrad vymenuje likvidátora.
Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením s iným združením obcí. Na likvidáciu združenia obcí sa primerane vzťahuje § 70 až 75c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí okresným úradom v sídle kraja.
Spolupráca obcí
Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má taktiež právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak o to obec požiada, okresný úrad posúdi návrh dohody alebo členstvo v medzinárodnom združení. Na požiadanie okresného úradu v sídle kraja sú príslušné orgány štátnej správy povinné bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vypracúvaní stanoviska.
Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení okresnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu. Okresný úrad v sídle kraja podá na príslušný súd návrh na určenie povinnosti obce vypovedať dohodu alebo členstvo v medzinárodnom združení z dôvodu ich rozporu s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zoznam registrovaných združení obcí je zverejnený na internetovej stránke sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na internetových stránkach príslušných okresných úradov v sídle kraja.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály