Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozpočtové provizórium v podmienkach obce

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

V príspevku sa venujeme problematike rozpočtového provizória, v ktorom sa na začiatku roku 2023 ocitlo viacero samospráv. Upozorníme na povinnosti samosprávy pri hospodárení v rozpočtovom provizóriu a odpovieme na časté otázky spojené s uplatňovaním pravidiel rozpočtového provizória v praxi.

Legislatívne je hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu upravené v
§ 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z."). Podľa cit. právnej úpravy, ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený orgánom obce príslušným podľa osobitných predpisov do 31. decembra bežného roka, hospodári obec podľa schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Z uvedeného vyplýva, že ak do konca bežného rozpočtového roka nedôjde k schváleniu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok, obec hospodári v nasledujúcom rozpočtovom roku v rozpočtovom provizóriu.
Otázka č. 1:
Zastupiteľstvo obce bolo zvolané dvakrát v priebehu decembra 2022, avšak ani raz nebolo uznášania schopné. Malo rokovať o rozpočte, avšak to nebolo možné. Mohol by v tomto prípade schváliť rozpočet obce starosta, keďže obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné?
Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet obce, ktorý je základom jej finančného hospodárenia. Obec má povinnosť predložiť rozpočet na schválenie oprávnenému orgánu, ktorým je podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhoduje o základných otázkach života obce a je mu vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny. Z uvedeného vyplýva, že ak do 31. decembra 2022 obecné zastupiteľstvo ako jediný oprávnený orgán neschválilo rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok a to z dôvodu, že nebolo uznášaniaschopné, obec od 1. januára 2023 hospodári v rozpočtovom provizóriu.
* * *
Pre hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu platí podmienka, že limit výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória v každom mesiaci nemôže prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.
Otázka č. 2:
Obec mala v roku 2022 schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 600 tis. € a rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 420 tis. €. Po vykonaných zmenách rozpočtu obec hospodárila v roku 2022 s rozpočtom bežných výdavkov vo výške 1 190 tis. € a s rozpočtom kapitálových výdavkov vo výške 650 tis. €. Ktorý rozpočet obec použije pri výpočte objemu výdavkov, s ktorým bude hospodáriť v rozpočtovom provizóriu?
Obec použije pri výpočte výdavkov, s ktorými bude hospodáriť v rozpočtovom provizóriu, schválený rozpočet výdavkov na rok 2022, t.j. prvý schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok bez zmien vykonaných rozpočtovými opatreniami počas roka. V tomto prípade pôjde o schválený rozpočet výdavkov vo výške 1 020 tis. €. Pre hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu platí podmienka, že limit výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória v každom mesiaci nemôže prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. V praxi to znamená, že obec si tento objem vydelí 12 (1 020 tis. €: 12 = 85 tis. €) a s touto sumou (85 tis. €) bude obec hospodáriť v každom kalendárnom mesiaci, pokiaľ bude v rozpočtovom provizóriu.
Otázka č. 3:
Musí si obec vypočítať 1/12 z bežných výdavkov vo výške 600 tis. € a 1/12 z kapitálový
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály