Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozpis rozpočtu a zmeny rozpočtu

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

V príspevku sa venujeme rozpisu schváleného rozpočtu a vykonávaniu zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Téma zmien rozpočtu je v súčasnosti aktuálna z dôvodu potreby navyšovania bežných aj kapitálových výdavkov, čo je spôsobené rastom cien tovarov a služieb, najmä energií a stavebných materiálov. Znamená to, že samosprávy sú nútené pristupovať k vykonávaniu zmien rozpočtu častejšie ako v minulom období.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.") obec a vyšší územný celok (ďalej len "VÚC") vykonajú po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy obce alebo programy vyššieho územného celku.
Súčasťou rozpočtu obce a VÚC sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou a VÚC podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 523/2004 Z.z."). Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. rozpočtová organizácia je právnická osoba obce alebo VÚC, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet zriaďovateľa. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Príspevková organizácia je právnická osoba obce a VÚC, ktorá je na rozpočet zriaďovateľa zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.
Obec a VÚC po schválení rozpočtu, ktorého súčasťou sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám, majú povinnosť vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.
Upozorňujeme, že obec a VÚC majú povinnosť rozpísať schválený rozpočet, čo v praxi znamená, že rozpočtovým organizáciám rozpíšu v rozpočte schválené príjmy a výdavky, a to podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Príspevkovým organizáciám rozpíšu schválené príspevky, pričom zohľadnia právnu úpravu v § 24 zákona č. 523/2004 Z.z., podľa ktorej zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku a príspevok na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (a to v prípade, že príspevkovej organizácii vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú jej potreby). V príspevkovej organizácii poskytnutie príspevku zriaďovateľom limituje vyrovnanosť rozpočtu príspevkovej organizácie, t.j. zriaďovateľ poskytuje príspevok len v takej výške, aby bol rozpočet príspevkovej organizácie vyrovnaný. Aj v prípade príspevkových organizácií sa pri rozpise príspevkov príspevkovým organizáciám musí zabezpečiť uplatnenie funkčnej klasifikácie a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Zavedením programového rozpočtovania má obec a VÚC povinnosť spolu s rozpočtom rozpísať aj výdavky na programy obce a programy VÚC. V kontrolórskej praxi sa práve v tejto oblasti zisťujú najčastejšie pochybenia, obce a VÚC opomínajú vykonať rozpis výdavkov rozpočtu na programy v rámci schváleného programového rozpočtu.
Rozsah ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, funkčnej klasifikácie a štruktúra programov v schválenom rozpočte musia byť zohľadnené aj pri jeho rozpise. Obec a VÚC nemôžu ísť nad rámec schváleného rozpočtu, keďže jediným orgánom, ktorý má zákonné oprávnenie schvaľovať rozpočet je zastupiteľstvo.
Rozpis rozpočtu po jeho schválení sa zvyčajne vykonáva rozhodnutím alebo listom štatutárneho orgánu obce a VÚC. Zákon č. 583/2004 Z.z. formu rozpisu rozpočtu neurčuje a je to len na rozhodnutí obce a VÚC, akú formu zvolí.
Vzor č. 1

VEC: Rozpis rozpočtu na rozpočtovú organizáciu – základnú školu s materskou školou:

Uznesením zastupiteľstva ................... bol schválený rozpočet ............, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtovej organizácie – základnej školy s materskou školou.

Na základe tohto uznesenia a v súlade s § 12 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. Vám rozpisujem rozpočet .................... s nasledujúcimi záväznými ukazovateľmi:

1. Základná škola s materskou školou ............

a) príjmy celkom

b) výdavky celkom

v tom:

– bežné výdavky

09.1.2.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610

620

630

640

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610

620

630

640

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály