Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Ročné zúčtovanie dane predstavuje problematiku zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Ročné zúčtovanie dane predstavuje vysporiadanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (v porovnaní s výslednou daňou) za zdaňovacie obdobie, v tomto prípade za rok 2022. Ročné zúčtovanie sa však nevykoná v roku 2022, ale v roku 2023, a to najneskôr do 31. marca 2023.

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ
na písomnú žiadosť zamestnanca
. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len u zamestnanca, ktorý
nie je povinný podať daňové priznanie
podľa § 32 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ
vykoná výpočet dane
a súčasne
prihliadne
na zrazené preddavky na daň, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, ak suma tohto dôchodku vyplatená v roku 2022 nepresiahla sumu 4 579,26 eur, na nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus, ak zamestnanec do 15. februára 2023 (po uplynutí zdaňovacieho obdobia)
žiada o vykonanie ročného zúčtovania a podpíše žiadosť
o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona o dani z príjmov.
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň úzko súvisí s povinnosťou podať daňové priznanie za rok 2022. Daňové priznanie za rok 2022 je zväčša povinná podať fyzická osoba, ak za zdaňovacie obdobie dosiahla príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo je hranica 2 289,63 eur. Túto povinnosť majú aj fyzické osoby, ktoré v roku 2022 dosiahli daňovú stratu. Výhodu majú
fyzické osoby - zamestnanci, ktorí môžu požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a tak sa vyhnúť povinnosti podať daňové priznanie
. Znamená to, že niektoré fyzické osoby zamestnanci si môžu vybrať medzi vykonaním ročného zúčtovania dane alebo podaním daňového priznania.
O vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať iba určitý druh zamestnancov, a to:
-
zamestnanci, ktorí počas roka 2022 dosiahli
iba príjmy zo závislej činnosti
uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov (napr. príjmy zo zamestnania na trvalý pracovný pomer alebo z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru),
-
a zároveň nepoberali príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom sa uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 tohto zákona (zjednodušene povedané, daň z týchto príjmov ešte nie je vysporiadaná a treba ich uviesť v daňovom priznaní).
Zamestnanec, ktorý počas roka 2022 dosiahol aj iné príjmy, ako sú príjmy zo závislej činnosti, napríklad príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti, alebo zo živnosti, tak
nemôže požiadať
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a vzniká mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov - typ B.
Zamestnanec, ktorý spĺňa požiadavky na vykonanie ročného zúčtovania dane, sa však môže rozhodnúť, že svojho zamestnávateľa nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania, ale sám si podá daňové priznanie k dani z príjmov - typ A.
Zamestnanec, ktorý spĺňa požiadavky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2022, musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
najneskôr do 15. februára 2023
.
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania musí zamestnanec podať zamestnávateľovi na tlačive na tom určenom:
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") za zdaňovacie obdobie (rok) .................
K žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania musí zamestnanec v lehote do 15. februára 2023
doložiť aj príslušné doklady
, bez ktorých by nešlo ročné zúčtovanie vykonať. Ide napríklad o rodný list dieťaťa či potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa.
Toto vyplnené tlačivo spolu aj s príslušnými dokladmi musí v lehote doručiť zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodne so zamestnávateľom o doručení elektronickými prostriedkami, napríklad e-mailom.
Akého zamestnávateľa môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022?
Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období 2022 viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže
požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.
O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v zdaňovacom období 2022 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Ak o vykonanie ročného zúčtovania títo zamestnanci nepožiadajú, zamestnávateľ je povinný im vydať vyplnené tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch... za rok 2022.
Postup pri vypĺňaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
Základom na správne vyplnenie tlačiva
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
je jeho správne pochopenie a prečítanie poučenia na vyplnenie žiadosti.
V prvej časti tlačiva sa nachádzajú údaje o zamestnancovi - meno a priezvisko, rodné číslo, adresa a názov zamestnávateľa. Zároveň zamestnanec aj označí, či je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo poberateľom dôchodku.
Druhá časť sa venuje uplatneniu nezdaniteľných častí:
-
nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) - pričom zamestnanec čestne prehlasuje, že manželka nemala vlastné príjmy, resp. mala vlastné príjmy nepresahujúce sumu 4 500,86 eur, uvádza tiež počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti a zároveň musí doložiť doklad o splnení aspoň jednej z podmienok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti (napr. ak sa manželka stará o dieťa do 3 rokov veku, resp. 6 rokov pri nepriaznivom stave),
-
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (z dôvodu poberania dôchodku),
-
nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie - pričom zamestnanec doloží príslušné doklady, ak príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie platí osobne (napr. výpis z osobného účtu vystavený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou). Ak príspevky zamestnanca platí zamestnávateľ a zamestnanec preukáže splnenie podmienok k tejto nezdaniteľnej časti, tak potom zamestnanec nemusí každoročne preukazovať výšku zaplatených príspevkov.
V tretej a štvrtej časti možno uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky. Podkladom v ­prvom prípade bude rodný list dieťaťa, resp. potvrdenie o návšteve školy dieťaťa a v druhom prípade potvrdenie od banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie.
Piata časť sa venuje uplatneniu poistného a príspevkov, ktoré si zamestnanec sám platil počas roka 2022, pričom doloží príslušný doklad o zaplatení. V šiestej časti možno uplatniť zamestnaneckú prémiu za rok 2022.
V siedmej časti môže zamestnanec zaškrtnúť, či žiada vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. v niektorých prípadoch do 3 % zaplatenej dane z príjmov. Ďalej v siedmej časti zamestnanec uvedie, od koľkých ďalších zamestnávateľov mal vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.
______________________________
Upozornenie
: Dôležitým dokladom ku žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania sú
potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022 od iných zamestnávateľov
, ako je zamestnávateľ, ktorého žiada o vykonanie zúčtovania. V takomto prípade musí zamestnanec požiadať o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zamestnávateľa do 7. februára 2023.
______________________________
Na konci tlačiva napíše zamestnanec miesto vyplnenia, dátum a priloží svoj podpis.
Lehoty zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 (v roku 2023)
Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie za rok 2022 zamestnancom, ktorí ho požiadali o jeho vykonanie do 15. februára 2023,
najneskôr do 31. marca 2023
.
Rovnako, ako je daný vzor žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, tak je daný aj vzor tlačiva
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z
príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022
.
Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane je odovzdať zamestnancom potvrdenie o jeho vykonaní, a to do 30. apríla (resp. budúci rok do 2. mája 2023, po víkende), pričom potvrdením je prvá strana tlačiva ročného zúčtovania.
Následne zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov, a to do 15. apríla. Toto potvrdenie zamestnávateľ vystaví zamestnancom, ktorí v tlačive začiarkli, že žiadajú o toto potvrdenie.
V prípade, ak niektorí zamestnanci nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, tak týmto zamestnancom vystaví a doručí tlačivo potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, a to najneskôr do 10. marca 2023.
Výsledok ročného zúčtovania dane za rok 2022 (v roku 2023)
Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 môže mať výsledok:
-
0,00 € - zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sú rovné vypočítanej dani zo závislej činnosti.
-
Preplatok na dani - zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sú vyššie ako vypočítaná daň zo závislej činnosti.
-
Nedoplatok na dani - zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sú nižšie ako vypočítaná daň zo závislej činnosti.
-
Ak je výsledkom ročného zúčtovania dane za rok 2022 u zamestnanca
preplatok na dani
, tak vzniká zamestnávateľovi povinnosť ho zamestnancovi vyplatiť. Zamestnávateľ tak urobí po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2023. V tejto lehote vyplatí rovnako zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na dieťa alebo zaplatené úroky do výšky ustanovenej zákonom.
-
Zamestnávateľ o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania dane zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2022 alebo požiada správcu dane o vrátenie preplatku na dani, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň a suma dane zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.
-
Ak je výsledkom ročného zúčtovania dane za rok 2022 u zamestnanca
nedoplatok na dani presahujúci sumu 5,00 €
, tak daňový nedoplatok zamestnávateľ zrazí zamestnancovi najneskôr do konca roka 2023. Zamestnávateľ zrazí aj sumu daňového nedoplatku vo výške 5,00 € alebo menej, ako je táto suma, ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane uplatnil nárok na daňový bonus na dieťa alebo na zaplatené úroky.
-
Zamestnávateľ odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.
Ak zamestnanec uvedený v odseku 1 nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z dôvodu zániku zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, bez právneho nástupcu, je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov.
Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevykonal ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý požiadal platiteľa dane o vykonanie ročného zúčtovania a zamestnanec splnil na jeho vykonanie všetky podmienky podľa tohto zákona, uloží mu pokutu najmenej 15 eur za každého takéhoto zamestnanca. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť 30 000 eur za všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčtovania, splnili na jeho vykonanie všetky podmienky podľa tohto zákona, ale zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, týmto zamestnancom ročné zúčtovanie nevykonal. Rovnaký postup sa použije, ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevystavil a nedoručil v lehote ustanovenej v tomto zákone doklad uvedený v § 39 ods. 5 a 6 zákona o dani z príjmov - teda doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní dane z príjmov.
V nasledujúcej tabuľke sú zahrnuté dôležité lehoty pre zamestnanca v súvislosti s ročným zúčtovaním dane za rok 2022:

Povinnosť zamestnanca

Lehota na splnenie

Požiadať zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi nevykonáva ročné zúčtovanie dane o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ak mal zamestnanec v roku 2022 viacerých zamestnávateľov a chce vykonať ročné zúčtovanie dane

7. február 2023

Odovzdať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s potrebnými dokladmi

15. február 2023

V nasledujúcej tabuľke sú zahrnuté dôležité lehoty pre zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane za rok 2022:

Povinnosť zamestnávateľa

Lehota na splnenie

Povinnosť vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancom, ktorí oň požiadali do 5. februára 2023

10. február 2023

Povinnosť vystaviť zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (ktorým zamestnávateľ nevykonáva ročné zúčtovanie dane)

10. marec 2023

Vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022

31. marec 2023

Vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účel darovania 2 % či 3 % z dane

(15. apríl je víkend, povinnosť sa presúva na ďalší pracovný deň)

17. apríl 2023

Vystavenie a doručenie potvrdenia o podaní ročného zúčtovania dane za rok 2022

2. máj 2023

Vyplatiť zamestnancom preplatok z ročného zúčtovania, prípadne aj daňové bonusy

31. máj 2023

Zraziť daňový nedoplatok z ročného zúčtovania

do konca roka 2023Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály