Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Registrácia miest a obcí pre daň z pridanej hodnoty

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

V príspevku sa venujeme registrácii pre daň z pridanej hodnoty v mestách a obciach, ktoré nie sú registrované pre DPH, ale pri určitých typoch dodania tovaru alebo služby im povinnosť registrácie vzniká.
Na základe ustanovenia § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") platí, že ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu,
je povinná
podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.
Žiadosť o registráciu pre daň môže podať osoba aj dobrovoľne,
ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 14 000 eur. V spomínaných prípadoch sa však žiadosť o registráciu pre daň nepodáva, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH.
Vychádzajúc z ustanovenia § 7a ods. 1 zákona o DPH platí, že ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby. Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba však nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH.
Podľa § 7a ods. 2 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby. Ani v tomto prípade žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH.
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
Na základe § 11 zákona o DPH sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.
Aby nadobudnutie tovaru bolo predmetom dane, musia byť splnené tieto podmienky:
-
nadobúdateľ získa právo disponovať s tovarom ako vlastník,
-
predávajúci má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte,
-
tovar je z iného členského štátu fyzicky dodaný do tuzemska, pričom prepravu tovaru môže vykonať dodávateľ alebo odberateľ alebo iná osoba na účet dodávateľa alebo odberateľa,
-
nadobudnutie tovaru je za odplatu.
Čo sa započítava do hodnoty 14 000 eur
Do hodnoty 14 000 eur podľa § 11 ods. 6 zákona o DPH sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v iných členských štátoch, z ktorých je tovar odoslaný alebo prepravený. Do hodnoty sa nezapočítava hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku a hodnota nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.
Osoby registrované pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH nemajú status platiteľa DPH,
to znamená, že nemajú právo na odpočítanie dane, ale zo zákona o DPHim vyplývajú určité povinnosti (napr. v niektorých prípadoch povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,
povinnosť platiť daň
z
prijatej služby v
zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH, povinnosť podať súhrnný výkaz, ak dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPHzdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe,
ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň,
a táto osoba je povinná platiť daň atď.).
Postup pri zrušení registrácie osoby registrovanej pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH je definovaný v rámci ustanovenia § 82 zákona o DPH.
Nadobudnutie tovaru osobou, ktorá je už registrovaná pre daň podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály