Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce (II.)

V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali základnými pojmami na účely registrácie k DPH a konkrétnymi príkladmi z praxe, ktorými pokračujeme aj v tejto časti.

Príklad č. 6: Prenájom nehnuteľností mestom

Mesto v rozsahu svojej hlavnej činnosti prenajíma nehnuteľnosti podnikateľom aj nepodnikateľom na rôzne účely a vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Z titulu prenájmu nehnuteľností sa mesto nepovažuje za zdaniteľnú osobu, nakoľko nevykonáva ekonomickú činnosť (prenájmom nehnuteľností nenarušuje hospodársku súťaž, nakoľko ako nezdaniteľná osoba z dôvodu neuplatnenia DPH k cene prenájmu nemá výhodnejšiu cenu v porovnaní s platiteľom dane), preto mesto príjmy z prenájmu nehnuteľností nezapočítava do obratu na účely registrácie pre DPH. Z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti sa považuje za zdaniteľnú osobu v zmysle § 3 ods. 1 zákona o DPH, nakoľko vykonáva ekonomickú činnosť, príjmy z podnikateľskej činnosti musí zahrnúť do obratu na účely registrácie pre DPH.

* * *

Príklad č. 7: Správa obecných lesov a ťažba dreva

Obec vykonáva v rámci svojej hlavnej činnosti správu obecných lesov, vykonáva ťažbu kalamitného dreva a prevádzkovanie skládky tuhého komunálneho odpadu (ďalej „TKO“). Napriek tomu, že by sa predaj dreva vykonával obcou na zmluvnom základe, dôležitou skutočnosťou pre určenie postavenia obce ako zdaniteľnej osoby je to, či ceny drevnej hmoty sú výrazne nižšie z dôvodu, že ako nezdaniteľná osoba neuplatňuje k cene svojho plnenia DPH. Pokiaľ sú ceny, ktoré používa obec, porovnateľné s cenami iného podnikateľského subjektu, síce možno s určitými odchýlkami z dôvodu kvality drevnej hmoty, nemožno hovoriť o výraznom narušovaní hospodárskej súťaže (napríklad keď ceny dreva sú nižšie z dôvodu jeho poškodenia v dôsledku kalamity).

Ak obec prevádzkuje skládku TKO aj pre iné obce na základe toho, že sa obce za týmto účelom združili a zo strany obce nejde o dodanie služby na zmluvnom základe, nedochádza pri vykonávaní tejto činnosti pre obce zo zvozovej oblasti k narušovaniu hospodárskej súťaže. V takomto prípade sa obec prevádzkujúca skládku TKO nepovažuje za zdaniteľnú osobu. Predmetom posudzovania, či príslušná obec je zdaniteľnou osobou, bude len ekonomická činnosť prevádzkovania skládky TKO vykonávaná pre iné osoby ako združené obce.

Nadobudnutie tovaru obcou z iného členského štátu

Pod pojmom „nadobudnutie tovaru“ sa rozumie nákup tovaru z iného členského štátu. Nadobudnutie tovaru v SR je predmetom zdanenia v SR podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPH.

Nadobudnutím tovaru v SR z iného členského štátu sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo samotným nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

Nadobúdateľom tovaru z iného členského štátu môže byť nielen zdaniteľná osoba, ale aj právnická nezdaniteľná osoba, t. j. aj obec v prípade, ak nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Zdaniteľné osoby (podnikatelia), ktorí nakupujú tovar na účely svojho podnikania v SR z iných členských štátov, môžu byť osoby, ktoré:

  • majú postavenie platiteľa dane – ide o osoby registrované podľa § 4 zákona o DPH,
  • nemajú postavenie platiteľa dane – ide o osoby registrované podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH.

Rozdiel medzi uvedenými osobami pri nadobudnutí tovaru v SR z iného členského štátu je v tom, že zatiaľ čo platiteľ pri nadobudnutí tovaru okrem povinnosti zdaniť tento tovar v SR má aj právo na odpočítanie priznanej DPH, neplatiteľ má síce povinnosť vykonať v SR zdanenie tovaru, ale právo na odpočítanie dane nemá.

Neplatitelia DPH – registrácia z titulu nadobudnutia tovaru

Ustanovenie § 7 zákona o DPH vymedzuje osoby, ktoré majú povinnosť požiadať o registráciu k dani, ale nenadobudnú štatút platiteľa dane. Ide o osoby, ktoré pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu budú mať povinnosť platiť daň v SR z nadobudnutia tovaru, avšak nebudú mať právo na odpočítanie dane z nadobudnutia tovaru.

O nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu na účely registrácie pre daň podľa § 7 zákona o DPH ide vtedy, ak:

  • nadobúdateľom je zdaniteľná osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou – teda aj obec,
  • dodávateľom je osoba registrovaná pre DPH v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu nadobúdateľovi v SR (t. j. platiteľ z iného členského štátu, ktorý dodal tovar nadobúdateľovi v SR).

(Dokončenie v nasledujúcom čísle)
Zdroj: DPH v praxi č. 1/2016Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály