Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2023 - 2025

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Rozpočet je významný nástroj finančnej politiky obce. Je to dokument, ktorý podáva komplexný obraz o tom, ako bude obec hospodáriť v príslušnom rozpočtovom roku. V rozpočte je zabezpečené financovanie všetkých úloh a funkcií obce, ako aj financovanie organizácií, ktoré obec zriadila na plnenie svojich úloh.

Rozpočet je jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý sa každoročne v podmienkach územnej samosprávy spracúva. Zostavenie rozpočtu je súčasťou rozpočtového procesu. Rozpočtový proces možno zadefinovať ako postup pre prípravu, zostavenie, schvaľovanie, analýzu, realizáciu a hodnotenie rozpočtu obce, čo teda znamená, že rozpočtový proces nie je len proces zostavenia rozpočtu, ale ide o širší pojem, ktorý zahŕňa v podmienkach obce aj prípravu na zostavenie rozpočtu, samotnú tvorbu rozpočtu, jeho schválenie a rozpis na jednotlivé subjekty rozpočtového procesu, ďalej realizáciu, zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia, analýzu, monitorovanie a nakoniec hodnotenie rozpočtu.
V príspevku sa venujeme časti rozpočtového procesu, ktorým je príprava tvorby rozpočtu obce. V tejto súvislosti chceme upriamiť pozornosť na vydanie "Príručky na zostavenie rozpočtu na roky 2023 až 2025" (ďalej len "príručka"), ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/005055/2022-411.
______________________________
Pozn. autorky:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií") v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každý rok pre subjekty verejnej správy vydáva príručku, v ktorej poskytuje metodickú podporu pri zostavovaní rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy.
______________________________
Príručka sa vydáva ­každoročne s cieľom pripraviť a jednotne usmerniť subjekty verejnej správy vo veci zostavenia rozpočtu na roky 2023 až 2025; príručka obsahuje textovú časť a dôležité prílohy zverejnené pod číslami:
1 - Kódy zdrojov,
2 - Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025,
3 - Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií.
Obec je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. subjektom verejnej správy (subjektom verejnej správy je právnická osoba zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 19 až § 21 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v z. n. p. a zaradená vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, konkrétne v ústrednej správe, v územnej samospráve a vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia).
Obec ako subjekt verejnej správy pri zostavovaní rozpočtu (a aj pri rozpise rozpočtu, pri spracovaní podrobného rozpočtu, pri rozpočtovaní, sledovaní a vykazovaní rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov a finančných operácií) používa príručku, a to najmä jej prí
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály