Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Povinnosti obce z hľadiska daní

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Postavenie obce upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec je právnickou osobou, ktorá za stanovených podmienok samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný záujem a rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom, ale aj na základe medzinárodnej zmluvy. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Dve obce alebo viac obcí sa môžu zlúčiť do jednej obce, obec sa môže rozdeliť na dve obce alebo viac obcí. Zlúčením obcí vznikajú zlučované obce a vzniká nová obec, rozdelením obce zaniká rozdeľovaná obec a vznikajú nové obce. Toto zlúčenie, resp. rozdelenie obce možno len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí.
Registrácia podnikajúcej obce
Od 1. januára 2023
právnická osoba pri plnení registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti postupuje podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov") a podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok").
Obec má povinnosť registrovať sa u správcu dane v zákonom vymedzených prípadoch. Povinnosť registrácie ukladá zákon o dani z príjmov. Povinnosťou obce je požiadať správcu dane o registráciu:
-
ak obec získa na území Slovenskej republiky povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
-
ak obci vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať a nie je už registrovaná podľa predchádzajúceho odseku. Obec má povinnosť požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo jej preddavky na daň, alebo daň vyberať. Ak je obec už registrovaná, tak má povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane, a to na účel vykonania zmien v registrácii.
Za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie sa považuje deň, keď je právnická osoba oprávnená začať podnikať. Fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je na území Slovenskej republiky zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 272/2015 Z.z.o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným
Registrácia nie je potrebná,
ak ide o platiteľa z nepeňažných plne­ní. Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté.
Vzor tlačiva určí finančné riaditeľstvo a je uverejnené na webovo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály