Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Postavenie daňového subjektu počas daňového procesu

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Účastníkom daňového konania je daňový subjekt, ktorý má v rámci neho určité procesné postavenie. Procesné postavenie daňového subjektu je tvorené jeho právami, právom chránenými záujmami, ale aj právnymi povinnosťami, ktoré sú dané aktuálnou právnou úpravou. Postavenie daňového subjektu je určené aj jeho vzťahom k správcovi dane, ale aj k ostatným účastníkom daňového konania.

V rámci daňového konania pritom prebiehajú jednotlivé špecifické daňové konania, napríklad daňová kontrola alebo určenie dane podľa pomôcok, taktiež aj miestne zisťovanie u daňového subjektu. Preto aj uvedené špecifické konania a právne postavenie daňového subjektu budú predmetom tohto článku.
Právna úprava postavenia účastníka konania/daňového subjektu
Účastníkom konania je aj daňový subjekt. Pritom sa však na daňovom konaní môže zúčastňovať aj iná osoba, ktorú správca dane na daňové konanie prizve. Uvedený okruh osôb zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") ani prostredníctvom demonštratívneho právneho výpočtu neustanovuje, a preto je na uvážení správcu dane, koho na daňové konanie prizve.
Práva a povinnosti účastníka daňového konania má aj ten, na koho podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu prešla z dlžníka povinnosť, alebo na koho prešli podľa osobitného predpisu záväzky za daňového dlžníka, alebo od koho možno podľa tohto zákona vyžadovať plnenie za daňového dlžníka. Uvedené ustanovenie § 59 ods. 3 daňového poriadku priznáva nástupníkovi daňového dlžníka právne postavenie účastníka daňového konania v danom prípade.
Pritom daňový subjekt v daňovom konaní koná v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Procesná spôsobilosť účastníka konania v daňovom konaní sa v tomto prípade kryje so spôsobilosťou subjektu na právne úkony podľa občianskeho práva. Preto pokiaľ bol daňový subjekt, fyzická osoba, obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, a uvedený procesný úkon sa týka daňového konania, tak v tom prípade daňový subjekt nemôže vykonať príslušný procesný úkon.
Taktiež platí, že daňový subjekt je povinný na požiadanie správcu dane preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti preukazujúcim meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu.
Postavenie daňového subjektu pri miestnom zisťovaní
Pojem "miestne zisťovanie" je ustanovený v § 37 ods. 2 daňového poriadku, podľa ktorého miestnym zisťovaním je činnosť správcu dane, v rámci ktorej vyhľadáva dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré sú potrebné na účely správy daní.
Príklad č. 1
Pri výkone miestneho zisťovania u daňového subjektu správca dane našiel súkromnú listinu, ktorú si považoval za potrebné zapožičať, a to za účelom ďalšieho priebehu daňového konania v danom prípade. S uvedeným postupom správcu dane daňový subjekt zásadne nesúhlasil s odôvodnením, že ide o súkromnú listinu a nemá právnu povinnosť ju správcovi dane odovzdať. Konal príslušný správca dane v súlade s platným právom?
Daňový subjekt alebo iná osoba je povinná poskytnúť zamestnancovi správcu dane, ktorý vykonáva miestne zisťovanie, pomoc a súčinnosť potrebnú na účinné vykonanie miestneho zisťovania, najmä mu podať potrebné vysvetlenia. Popri poskytovaní potrebných vysvetlení však správca dane môže od daňového subjektu požadovať aj iné formy spolupráce od daňového subjektu, napríklad predloženie listín, potvrdení, nosičov dát za účelom splnenia predmetu miestneho zisťovania.
V kontexte uvedených súvislostí daňový subjekt alebo iná osoba, u ktorej sa miestne zisťovanie vykonáva, je povinná zapožičať správcovi dane ním vyžiadané doklady alebo výpisy, alebo ich kópie a iné veci alebo umožniť odo­brať vzorku mimo sídla alebo miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov.
Na tento postup sa vzťahuje § 38 ods. 5 daňového poriadku, podľa ktorého zamestnanec správcu dane má právo zapožičať si doklady alebo výpisy, alebo ich kópie a iné veci, alebo odobrať vzorku mimo sídla alebo miesta podnikania, alebo prevádzkových priestorov daňového subjektu alebo inej osoby. Prevzatie dokladov a iných vecí alebo odobratie vzoriek potvrdí zamestnanec správcu dane osobitne pri prevzatí.
______________________________
Upozornenie
:
Zapožičané doklady a iné veci vráti správca dane najneskôr do 30 dní od predloženia posledného dokladu alebo inej veci; to neplatí, ak začala daňová kontrola alebo určovanie dane podľa pomôcok, alebo skrátené vyrubovacie konanie podľa § 68a daňového poriadku, a ak sú zapožičané doklady alebo iné veci potrebné na ich vykonanie. Odobraté vzorky alebo časť vzorky sa po expertíze alebo obhliadke vrátia, ak to pripúšťa ich povaha alebo osobitný predpis (napríklad zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v z. n. p., zákon č. 199/2004 Z.z.
______________________________
V osobitne zložitých prípadoch, najmä ak je nevyhnutné vykonať vonkajšiu expertízu alebo zapožičané doklady a iné veci poskytnúť na účely trestného konania, alebo ak tieto boli poskytnuté Kriminálnemu úradu finančnej správy, Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní, môže túto lehotu druhostupňový orgán primerane predĺžiť, a to aj opakovane. O tejto skutočnosti správca dane písomne upovedomí daňový subjekt alebo inú osobu, u ktorej je vykonávané miestne zisťovanie.
Podstatné pre zachovanie právneho postavenia daňového subjektu pri miestnom zisťovaní je predovšetkým to, aby bola dodržaná lehota 30 dní odo dňa prevzatia písomností, dokladov alebo iných vecí na ich vrátenie, alebo prípady osobitnej právnej úpravy, ktoré umožňujú jej predĺženie. Prípady trestného konania, keď možno lehotu na vrátenie podkladov primerane predĺžiť, ustanovujú napríklad predpisy trestného práva, a to zákon č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály