Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Peňažné fondy obce v roku 2022

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V príspevku rozoberieme problematiku peňažných fondov obce s dôrazom na jej rezervný fond. Vysvetlíme ich tvorbu a podmienky použitia, poskytneme vzory uznesení zastupiteľstva a príklady účtovania.

Oprávnenie obce vytvárať peňažné fondy vyplýva z ustanovenia:
-
§ 7 ods. 2 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), podľa ktorého obec môže na plne­nie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy a obec môže na plnenie svojich úloh použiť prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
-
§ 9 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce,
-
§ 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z."), podľa ktorého obec môže vytvárať peňažné fondy.
Zdroje tvorby peňažných fondov, ako aj podmienky ich použitia ustanovuje zákon č. 583/2004 Z.z., podľa ktorého obec môže vytvárať peňažné fondy, zdrojmi ktorých môžu byť najmä:
a)
prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b)
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c)
zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania.
O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo, a to pri schvaľovaní rozpočtu alebo pri schvaľovaní záverečného účtu. O použití peňažných fondov môže však zastupiteľstvo rozhodovať aj v priebehu celého rozpočtového roka, pokiaľ vznikne potreba použiť prostriedky peňažných fondov.
Prostriedky peňažných fondov obec používa prostredníctvom rozpočtu; zapája ich do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií s cieľom krytia schodku kapitálového rozpočtu, splátok návratných zdrojov financovania, vkladov do majetku inej právnickej osoby, založenia alebo zriadenia inej právnickej osoby, prípadne na iné finančné operácie.
Prostriedky peňažných fondov sú vždy mimorozpočtovými zdrojmi obce z minulých rokov a podmienkou ich použitia je ich zapojenie do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií. Výnimku tvoria len prevody prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a prípady, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
Rezervný fond
Okrem oprávnenia vytvárať peňažné fondy má obec podľa § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. povinnosť vytvárať rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z., t.j. po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, ktoré sú poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, a ktoré je možné v súlade s osobitnými predpismi použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Celkovú výšku rezervného fondu určuje zastupiteľstvo, keďže v mnohých obciach je rezervný fond jediným peňažným fondom, ktorý obec vytvára.
Obec má oprávnenie vytvárať peňažné fondy, avšak v prípade rezervného fondu, jeho tvorba je zo strany obce obligatórna.
Obec tvorí rezervný fond aj:
-
zo zostatkov rezervného fondu z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
-
zo zostatkov príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania,
-
z prostriedkov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení.
Obec používa prostriedky rezervného fondu predovšetkým na kapitálové výdavky, t.j. na krytie schodku kapitálového rozpočtu, na splátky návratných zdrojov financovania, na pokrytie vkladov do majetku inej právnickej osoby pre prípad založenia alebo zriadenia inej právnickej osoby a na iné finančné operácie.
Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky
Najklasickejším príkladom použitia rezervného fondu je realizácia investičných akcií, na ktoré bolo potrebné vytvoriť si "rezervu", čo je práve cieľom tvorby rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu v prípade schválenia ich použitia na investičné akcie alebo na rozvojové aktivity sa zapoja do rozpočtu cez príjmové finančné operácie, aby boli následne použité na úhradu kapitálových výdavkov, t.j. na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Vzor uznesenia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na:

●  obstaranie majetku        ...................................... vo výške ............. €,

●  rekonštrukciu majetku ...................................... vo výške ............. €,

●  zhodnotenie majetku     ...................................... vo výške ............. €.

Zákon č. 583/2004 Z.z. umožňuje prostriedky rezervného fondu použiť aj na úhradu bežných výdavkov, a to na tieto účely:
-
ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami, alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu,
-
na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.
Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky
Podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z., ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na:
a)
odstránenie havarijného stavu majetku obce,
b)
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou,
môže obec na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Tieto bežné výdavky nesmú byť rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. V aplikačnej praxi to znamená, že schválený rozpočet nesmie obsahovať tieto výdavky a ich čerpanie nesmie mať krytie v príjmoch bežného rozpočtu obce.
Odporúčame, aby uznesenie zastupiteľstva obsahovalo:
-
presne určený účel, na ktorý sa použijú peňažné prostriedky z rezervného fondu,
-
zdôvodnenie, prečo obec pristupuje k úhrade bežných výdavkov z rezervného fondu a
-
presnú výšku finančných prostriedkov, ktoré sa použijú z rezervného fondu na stanovený účel.

Vzor uznesenia obecného zastupiteľstva:

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje:

v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky, a to na odstránenie havarijného stavu majetku obce, konkrétne na ...................................... vo výške ............. €.

Výšku peňažných prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky, určenú a schválenú zastupiteľstvom, nesmie obec prekročiť. V tomto prípade prostriedky rezervného fondu je obec povinná použiť len na krytie výdavkov týkajúcich sa výlučne jej maje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály