Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Peňažné fondy a základná finančná kontrola

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

V príspevku upriamime pozornosť na vykonávanie základnej finančnej kontroly pri finančných operáciách, ktorými sú tvorba a použitie peňažných fondov. Obec má právo vytvárať peňažné fondy a má povinnosť vytvárať rezervný fond. Peňažné fondy vrátane rezervného fondu sú mimorozpočtovými fondami obce.

Každý úkon súvisiaci s tvorbou a použitím peňažných fondov (ďalej len "fond") je finančnou operáciou, ktorá musí byť overená základnou finančnou kontrolou v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole").
V zmysle § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole základnou finančnou kontrolou sa musí overiť vždy súlad každej finančnej operácie/jej časti s:
a)
rozpočtom na príslušný rozpočtový rok,
b)
osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
c)
zmluvami uzatvorenými obcou,
d)
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
e)
vnútornými predpismi obce alebo
f)
inými podmienkami poskytnutia a použitia verejných financií neuvedenými v predchádzajúcich písmenách.
V zmysle § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole základnú finančnú kontrolu v obci vykonáva štatutárny orgán obce (starosta) alebo ním určený vedúci zamestnanec a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu obce (starostu).

Upozornenie: Základná finančná kontrola musí byť vykonaná VŽDY dvomi zamestnancami, z toho jeden musí byť buď štatutárny orgán, alebo vedúci zamestnanec – platí princíp kontroly štyroch očí.

Tvorba fondu
Tvorba fondu je finančná operácia, ktorá musí byť overená základnou finančnou kontrolou. Zdroje tvorby fondov sú najmä prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok a zostatky fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. O tvorbe fondu rozhoduje zastupiteľstvo spravidla pri prerokúvaní záverečného účtu, keďže podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály