Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nedoplatky na dani z nehnuteľností u prenajatých pozemkov

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Nejedna obec alebo mesto by potrebovali peniaze na rozvoj, a hoci ich aj „majú“, v skutočnosti to tak nie je. Obce majú často zdroje v podobe mnohých pohľadávok voči ich dlžníkom, ale nedokážu ich rýchlo alebo prípadne už vôbec vymôcť. Jedným z týchto peňažných zdrojov sú často aj daňové nedoplatky z miestnych daní. V prípade týchto daňových nedoplatkov je dôležité vedieť efektívne a rozumne uplatňovať prístupy k daňovým dlžníkom. Predkladaný príspevok sa zameriava na daňové nedoplatky nájomcu pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce. Príspevok zodpovie najčastejšie kladené otázky: Kto je daňovníkom miestnej dane z prena­jatých pozemkov? Je možné rozhodnutia o vyrubení dane zrušiť a vyrubiť daň spätne? Ako má správca dane postupovať v prípade nezaplatenia dane daňovým subjektom?

Právna úprava
Podľa § 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obec pri výkone svojej samosprávy okrem iného rozhoduje aj vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu. Obce určujú miestne dane a poplatky podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., pričom konkrétne sumy v miestnych podmienkach upravujú vo všeobecne záväzných nariadeniach obce o daniach a poplatkoch dostupných na webových stránkach danej obce a k nahliadnutiu na jednotlivých obecných úradoch.
Problematiku miestnych daní a daňových nedoplatkov upravuje najmä:
-
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") a
-
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok").
Čo je miestnou daňou a miestnym poplatkom upravuje zákon o miestnych daniach, pričom za miestne dane, ktoré môžu ukladať obce, sa považujú tieto dane:
-
daň z nehnuteľnosti,
-
daň za psa,
-
daň za užívanie verejného pries­transtva,
-
daň za ubytovanie,
-
daň za predajné automaty,
-
daň za nevýherné hracie prístroje,
-
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla do historických častí,
-
daň za jadrové zariadenia.
Podľa § 99e daňového poriadku:
"Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím."
Daň z nehnuteľností podľa § 4 zákona o miestnych daniach zahŕňa:
a)
daň z pozemkov,
b)
daň zo stavieb,
c)
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len "daň z bytov").
Daňovníkom dane z pozemkov je podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o miestnych daniach v prvom rade vlastník pozemku, ďalej je to správca (ak je pozemok vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo obce), nájomca alebo užívateľ pozemku.
______________________________
Podľa § 5 ods. 2 zákona o miestnych daniach je v prípade nájomcu pozemku potrebné, aby nájomca splnil podmienky určené citovaným zákonom, t.j. nájomný vzťah uzatvorený na dobu dlhšiu ako 5 rokov a nájomca bol zapísaný v katastri ne­hnuteľ­ností.
______________________________
Podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku:
"Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály