Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Cieľom zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, t. j., aby v konsolidovanej účtovnej závierke boli zobrazené len vzťahy s účtovnými jednotkami mimo konsolidovaného celku. Vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku ako vzájomné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy sú v rámci konsolidačných úprav eliminované.

Predmetom eliminácie sú:
-
vzájomné pohľadávky a záväzky,
-
ostatné položky majetku a záväzkov predstavujúce vzájomné vzťahy (napr. podiely v dcérskej účtovnej jednotke sa eliminujú s jej vlastným imaním), t.j. konsolidácia kapitálu,
-
náklady a výnosy vzťahujúce sa na transakcie medzi účtovnými jednotkami tvoriacimi konsolidovaný celok vrátane konsolidácie medzivýsledku.
Základom eliminácií ako konsolidačných operácií je
odsúhlasenie vzájomných vzťahov
, ktoré treba uskutočniť pred konsolidáciou. Odsúhlasujú sa:
-
vzájomné zostatky pohľadávok a záväzkov,
-
vzájomné náklady a výnosy,
-
vzájomné transfery - ich celková výška poskytnutia, zostatok v súvahe, hodnota zúčtovania v bežnom roku do nákladov, resp. výnosov,
-
prevod správy majetku,
-
vzájomný predaj/nákup dlhodobého majetku,
-
vzájomné prijaté a poskytnuté finančné výpomoci,
-
vzájomný predaj/nákup zásob,
-
vzájomné položky časového rozlíšenia.
Odsúhlasovací formulár
predstavuje nástroj na realizáciu odsúhlasovania vzájomných vzťahov a mal by obsahovať nasledujúce informácie:
-
názov, IČO účtovnej jednotky, ktorá odsúhlasovací formulár vyplnila, kontakt na osobu zodpovednú za odsúhlasovanie (spravidla pracovník účtovného oddelenia),
-
názov, IČO účtovnej jednotky, ktorej je formulár zasielaný,
-
zostatky účtov súvahy, na ktorých sú vykázané vzájomné pohľadávky a záväzky s uvedením názvu účtu, čísla účtu, sumy v eurách a pokiaľ vzájomná pohľadávka alebo záväzok pozostáva z niekoľkých položiek (napr. faktúr), je efektívne priložiť k odsúhlasovaciemu formuláru aj detailný rozpis pohľadávky/záväzku,
-
vzájomné náklady a výnosy s uvedením názvu účtu, čísla účtu, sumy v eurách a pokiaľ vzájomné náklady, resp. výnosy pozostávajú z niekoľkých položiek (napr. faktúr), je efektívne priložiť k odsúhlasovaciemu formuláru aj ich detailný rozpis,
-
ostatné vzájomné ­transakcie s uvedením opisu transakcie, resp. názvu účtu, čísla účtu, sumy v eurách a v prípade vzájomných transakcií je efektívne pripojiť aj ich detailný rozpis,
-
priestor na odsúhlasenie uvedených vzájomných vzťahov a zostatkov protistranou (potvrdenie: súhlasí, nesúhlasí - s uvedením rozdielu a komentáru),
-
dátum, ku ktorému sa odsúhlasovanie realizuje,
-
dátum zaslania formulára a
-
dátum odsúhlasenia formulára.
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (na strane aktív a na strane pasív) ako štandardný predmet odsúhlasovania
Na účely odsúhlasovania vzájomných vzťahov treba sledovať prijaté aj poskytnuté transfery a s nimi spojené náklady, výnosy, pohľadávky a záväzky. Účty v rámcovej účtovej osnove sú rozdelené tak, aby boli transfery v účtovníctve účtovných jednotiek sledované na samostatných syntetických účtoch podľa toho:
-
či boli prijaté od účtovných jednotiek v rámci konsolidovaného celku (napr. transfer z prostriedkov mesta alebo obce poskytnutý rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti tohto konsolidovaného celku),
-
či boli prijaté od účtovných jednotiek mimo ich konsolidovaného celku, ale od účtovných jednotiek súhrnného celku (­napr. transfer zo štátneho rozpočtu poskytnutý obci alebo jej príspevkovej či rozpočtovej organizácii) alebo
-
transfery prijaté od organizácií mimo súhrnného celku (napr. z Európskej únie).
Transfery medzi obcou/mestom a jej rozpočtovými a príspevkovými organizáciami sú vykázané ako zrkadlový obraz (náklad u poskytovateľa, výnos v rovnakej výške u prijímateľa), preto by s elimináciou týchto transferov nemali vznikať problémy, táto eliminácia nebude mať vplyv na konsolidovaný výsledok hospodárenia.
Konsolidácia transferov so zrkadlovým vzťahom bude jednoduchá, keďže budú obe účtovné jednotky vykazovať pohľadávku a záväzok, ako aj náklad a výnos v rovnakej výške.
V individuálnej účtovnej závierke obce/mesta
bude kapitálový transfer z vlastných prostriedkov poskytnutý rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii predstavovať náklad a bude sa časovo rozlišovať. V súvislosti s tým bude obec/mesto vykazovať pohľadávku voči svojej rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácii.
V individuálnej účtovnej závierke rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie
bude tento transfer predstavovať výnos a bude sa časovo rozlišovať. V súvislosti s tým bude rozpočtová, resp. príspevková organizácia vykazovať záväzok voči obci/mestu.
Transfery sa v individuálnej účtovnej závierke vykazujú ako zúčtovací vzťah (pohľadávka/záväzok) na účtoch účtovej skupiny 35. Vzájomné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy podliehajú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzájomnému odsúhlasovaniu medzi poskytovateľom a príjemcom (po odsúhlasení dôjde k vykázaniu rovnakých zostatkov v súvahe a vo výkaze ziskov a strát).
Príklady vzájomných vzťahov:
-
vzájomné pohľadávky a záväzky:
-
ide o vzájomné pohľadávky a záva¨zky zaúčtované na účtoch účtových skupín 31 až 37, 47 a na účtoch 384, 051 a 052;
-
v prípade dlhodobých pohľadávok a záva¨zkov a krátkodobých pohľadávok a záva¨zkov odporúčame už pri odsúhlasovaní uvádzať aj hodnotu vzájomných krátkodobých pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti, hodnotu vzájomných krátkodobých pohľadávok a záväzkov do lehoty splatnosti, hodnotu dlhodobých pohľadávok, resp. záva¨zkov so zostatkovou splatnosťou nad 5 rokov, hodnotu dlhodobých pohľadávok, resp. záva¨zkov so zostatkovou splatnosťou od 1 do 5 rokov;
-
časové rozlíšenie:
-
náklady budúcich období;
-
príjmy budúcich období;
-
výdavky budúcich období;
-
výnosy budúcich období;
-
vzájomné náklady a výnosy:
-
vzájomné náklady sa v prípade účtovnej jednotky, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), resp. organizácie, ktorá si nemôže uplatniť DPH na vrátenie, vykazujú sumu nákladov bez DPH. O sumu DPH sa musia upraviť náklady, ktoré sa vykazujú voči výnosom v rámci konsolidovaného celku obce/mesta. Presnú sumu, o ktorú treba náklady (príslušnú DPH) znížiť odporúčame odsúhlasiť s druhou stranou vopred.
Základný terminologický rámec vťahujúci sa ku konsolidovanej účtovnej závierke predstavuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len "opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe") a metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019649/2017-352 k postupu pri aplikácii § 9a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len "usmernenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe").
Zákon o účtovníctve ustanovuje nasledujúce náležitosti:
-
Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje obec/mesto na základe individuálnych účtovných závierok zriadených rozpočtových organizácií, zriadených
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály