Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 – 3. časť

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V tretej časti minisérie príspevkov k tematike individuálnej účtovnej závierky pokračujeme v tematike Poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky.

V
súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustano­vujú podrobnosti o usporiadaní, ozna­čovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa Poznámky členia na 10 článkov v rámci textovej časti a na 15 záväzne štruktúrovaných formulárov v rámci tabuľkovej časti. Poznámky predstavujú vysvetľujúce a doplňujúce informácie k účtovným výkazom, t.j. k Súvahe a Výkazu ziskov a strát, a uvádzajú sa v nich aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód.
Štandardnou požiadavkou na informácie v účtovnej závierke ako celku je ich užitočnosť. Informácie sú užitočné, ak sú:
-
významné,
teda ak by ich neuvedenie alebo chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa;
-
zrozumiteľné a porovnateľné
, te­da ak spĺňajú požiadavky spoľahlivého a jednoznačného urč­enia obsahu účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a spoľahlivého a jednoznačného určenia obsahu účtovných záznamov v nadväznosti na použité metódy účtovných záznamov;
-
spoľahlivé
, teda ak zabezpečujú poskytnutie verného a pravdivého obrazu o predmete účtovníctva a finančnej situácii účtovnej jednotky a ak sú úplné a včasné.
Všeobecné údaje - textová časť Poznámok
Všeobecné údaje predstavujú nasledovné:
-
názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku;
-
identifikačné číslo organizácie;
-
dátum a spôsob zriadenia - spôsob zriadenia môže byť formou zákona, ak ide o obec alebo mesto, alebo formou zria­ďovacej listiny, ak ide o rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu;
-
názov a sídlo zriaďovateľa - táto informácia je relevantná v prípade rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie;
-
právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - ak ide o účtovnú závierku zostavovanú k 31.12.2022, ide o riadnu individuálnu účtovnú závierku, ak ide o účtovnú závierku zostavovanú k inému dátumu, ako je koniec kalendárneho roka, ide o mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku;
-
informácia, či je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku - táto informácia je relevantná, ak Poznámky zostavuje rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorá v takomto prípade uvedie, že je súčasťou konsolidovaného celku príslušnej obce alebo mesta. Obec alebo mesto uvedie, že je súčasťou súhrnného celku verejnej správy;
-
opis činnosti účtovnej jednotky - ak Poznámky ako súčasť účtovnej závierky zostavuje obec alebo mesto, uvedie sa činnosť v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ak Poznámky ako súčasť účtovnej závierky zostavuje rozpočtová alebo príspevková organizácia, uvedie sa činnosť v nadväznosti na konkrétnu zriaďovaciu listinu organizácie. Ak účtovná jednotka vykonáva aj podnikateľskú činnosť, uvedie sa aj jej opis;
-
mená a priezviská a funkcie štatutárnych zástupcov;
-
priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia;
-
počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky, z toho počet vedúcich zamestnancov;
-
počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia;
-
identifikácia rozpočtových a prí­spevkových organizácií v zria­ďovateľskej pôsobnosti, ob­chodných spoločností v zakladateľskej pôsobnosti, obchodných spoločností s majetkovým podielom a účasť na neziskových organizáciách - tieto informácie sú relevantné iba v prípade, keď Poznámky zostavuje obec alebo mesto, pretože rozpočtové ani príspevkové organizácie nezriaďujú ani nezakladajú iné účtovné jednotky;
-
organizačná štruktúra účtovnej jednotky.
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach - textová časť Poznámok
K týmto informáciám patrí vyhlásenie o tom, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti a vyhlásenie o kontinuálnom uplatňovaní účtovných metód a účtovných zásad. V prípade, že účtovná jednotka zmenila účtovné metódy alebo účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, uvedie druh a dôvod zmeny a vyčísli vplyv zmeny na majetok, záväzky a vlastné imanie.
Za všetky druhy majetku a záväzkov je potrebné uviesť spôsob ich ocenenia v členení na:
-
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,
-
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
-
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,
-
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
-
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne,
-
dlhodobý finančný majetok,
-
zásoby nakupované,
-
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
-
zásoby získané bezodplatne,
-
pohľadávky,
-
krátkodobý finančný majetok,
-
časové rozlíšenie na strane aktív,
-
záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
-
časové rozlíšenie na strane pasív,
-
deriváty,
-
majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
Dlhodobý majetok
obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, montáž a pod.). Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou.
Cenné papiere a podiely
sa oceňujú pri ich nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Nakupované zásoby
sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reálnou hodnotou.
Pohľadávky
pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Peňažné prostriedky a ceniny
sa oceňujú menovitou hodnotou.
Záväzky
sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
V súvislosti s oceňovaním sa uvádzajú aj informácie o spôsobe zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, dobe odpisovania, sadzbách odpisov a odpisových metódach pri stanovení účtovných odpisov, o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku, zásadách pre vykazovanie transferov, o spôsobe prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Opis spôsobu prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro
-
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
-
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály