Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 - 1. časť

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Posledný mesiac v roku sa štandardne oblasť účtovníctva spája s procesom, ktorý smeruje k ukončeniu účtovného obdobia. V príspevku sa venujeme prípravám na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a zvládnutiu celého procesu uzatvorenia účtovných kníh za rok 2022.

Generálnym právnym predpisom upravujúcim účtovníctvo je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve"). V súlade s týmto právnym predpisom sú upravené aj postupy účtovania a štruktúra individuálnej účtovnej závierky prostredníctvom nasledujúcich právnych predpisov:
-
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
-
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
Základnou legislatívnou požiadavkou na informácie v účtovnej závierke je ich užitočnosť, ktorú zákon o účtovníctve charakterizuje významnosťou, zrozumiteľnosťou, porovnateľnosťou a spoľahlivosťou. Informácie v účtovnej závierke sú významné, ak by ich neuvedenie alebo chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok či rozhodovanie používateľa tejto účtovnej závierky. Informácie v účtovnej závierke sú zrozumiteľné a porovnateľné, ak spĺňajú požiadavky spoľahlivého a jednoznačného určenia obsahu účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a spoľahlivého a jednoznačného určenia obsahu účtovných záznamov v nadväznosti na použité metódy účtovných záznamov. Informácie v účtovnej závierke sú spoľahlivé, ak zabezpečujú poskytnutie verného a pravdivého obrazu o predmete účtovníctva a finančnej situácii účtovnej jednotky a ak sú úplné a včasné.
Štruktúra účtovnej závierky ako formalizovaného dokumentu
1.
Výkaz Súvaha: Úč ROPO SFOV 1-01
2.
Výkaz ziskov a strát: Úč ROPO SFOV 2-01
3.
Poznámky v členení na textovú a tabuľkovú časť:
-
textová časť poznámok nemá záväzný formát, uvádzajú sa tu informácie podľa jednotlivých článkov, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň,
-
tabuľková časť má záväzný formát vo forme štandardizovaných tabuliek.
Individuálna účtovná závierka sa v elektronickej podobe ukladá do registra účtovných závierok
prostredníctvom RISSAM.výkazy:
-
súvaha a výkaz ziskov a strát do 5. februára nasledujúceho účtovného obdobia,
-
poznámky do 30. apríla nasledujúceho účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
V účtovnej jednotke sa v súvislosti s účtovnou závierkou realizuje účtovná uzávierka (prípravné práce a uzatvorenie účtovných kníh) a zostavenie účtovnej závierky ako formalizovaného dokumentu.
V súvislosti s uzatvorením účtovných kníh sa realizujú najmä inventarizácia, kontrola bilančnej kontinuity, kontrola nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, zaúčtovanie kurzových rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmov, účtovanie rezerv a opravných položiek, účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov, kontrola zaúčtovania odpisov, účtovanie nevyfakturovaných dodávok, špecifické účtovné prípady podľa typu účtovnej jednotky, napríklad odsúhlasenie transferov.
Účtovná závierka je výsledkom priebežného účtovania počas celého účtovného obdobia v súlade s postupmi účtovania, ktoré definujú deň uskutočnenia účtovného prípadu ako:
-
vznik pohľadávky a záväzku,
-
platba záväzku,
-
inkaso pohľadávky,
-
postúpenie pohľadávky,
-
vklad pohľadávky,
-
poskytnutie preddavku alebo prijatie preddavku,
-
prevzatie dlhu,
-
výplata hotovosti alebo prevzatie hotovosti,
-
nákup alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísanie cenných papierov na účet,
-
dohodnutie a vyrovnanie obchodu s cennými papiermi,
-
splnenie dodávky,
-
zistenie manka, schodku majetku, prebytku majetku, škody na majetku,
-
pohyb majetku vnútri účtovnej jednotky,
-
ďalšie skutočnosti vyplývajúce z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti,
-
prevzatie nehnuteľnosti nadobúdateľom do užívania k dátumu uvedenému v zmluve alebo v inom doklade o odovzdaní nehnuteľnosti do užívania pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, kde sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností (u kupujúceho),
-
odovzdanie nehnuteľnosti predávajúcim pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, kde sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností (u predávajúceho).
Postupy účtovania v § 3definujú
účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako
:
-
závierkové účtovné prípady predstavujúce účtovanie o skutočnostiach, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
-
upravujúce závierkové účtovné prípady predstavujúce účtovanie o skutočnostiach týkajúcich sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky; upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
V rámci zostavovania súvahy je špecifikom vykazovanie pohľadávok a záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti, pričom prvotné účtovanie pri vzniku pohľadávok a záväzkov sa realizuje podľa dohodnutej splatnosti.
Dohodnutá doba splatnosti
pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom.
Zostatková doba splatnosti
pohľadávok a záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.
Vykazovanie v súvahe:
-
dlhodobé pohľadávky - riadok č. 048 (r. č. 049 - r. č. 059),
-
krátkodobé pohľadávky - riadok č. 060 (r. č. 061 - r. č. 084),
-
dlhodobé záväzky - riadok č. 140 (r. č. 141 - r. č. 150),
-
krátkodobé záväzky - riadok č. 151 (r. č. 152 - r. č. 172).
Ďalším špecifikom pri uzatváraní účtovných kníh sú účty, ktorých konečný zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nevykazuje v nasledujúcich prípadoch:
-
pri účtovaní zásob spôsobom A ide o kalkulačné účty
111 - Obstaranie materiálu
a
131 - Obstaranie tovaru
. Ak účtovná jednotka prijala faktúru za materiál, ktorý ešte neprevzala na sklad, zaúčtuje prevod zostatku účtu
111 - Obstaranie materiálu
na ťarchu účtu
119 - Materiál na ceste
. Ak účtovná jednotka má faktúru za tovar, ktorý ešte neprevzala na sklad, zaúčtuje prevod zostatku účtu
131 - Obstaranie tovaru
na ťarchu účtu
139 -Tovar na ceste
;
-
v prípade rozpočtových a príspevkových organizácií obce, resp. VÚC, nemá ku dňu uzatvorenia účtovných kníh zostatok účet
354 - Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC
. Účtovná jednotka preúčtuje prípadný zostatok tohto účtu vykázaný k 31. decembru na účet
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC
;
-
ku dňu uzatvorenia účtovných kníh nemá zostatok ani účet
431 - Výsledok hospodárenia
.
Inventarizácia - proces a účtovanie
Predpokladom pre relevantné preukázanie zostatkov účtov vykazovaných v súvahe je inventarizácia. Účtovné jednotky overujú inventarizáciou, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Ustanovenia zákona o účtovníctve, ktoré sumarizujú legislatívny rámec inventarizácie:
 • povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov  (§ 6 ods.3),
 • inventarizácia ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva (§ 8 ods.4),
 • úprava ocenenia pri inventarizácii (§ 26 a § 27),
 • cieľ inventarizácie (§ 29 ods. 1),
 • určenie dňa, ku ktorému sa vykonáva inventarizácia (§ 29 ods. 2),
 • úprava periodicity vykonávania inventarizácie inak u hmotného majetku okrem zásob a u peňažných prostriedkov v hotovosti (§ 29 ods. 3),
 • inventúra, druhy inventúr (§ 30 ods. 1),
 • inventúrny súpis a jeho náležitosti (§ 30 ods. 2),
 • inventarizačný zápis a jeho náležitosti (§ 30 ods. 3),
 • lehoty pre vykonanie inventúr (§ 30 ods. 4),
 • inventarizačné rozdiely (§ 30 ods. 5),
 • kategórie rozdielov, ktoré sa nepovažujú za inventarizačný rozdiel (§ 30 ods. 6),
 • určenie účtovného obdobia zaúčtovanie inventarizačných rozdielov (§ 30 ods. 7).

 

Činnosti nevyhnutné pre uskutočnenie inventarizácie a vyhotovenie inventarizačného zápisu:

a)     zostavenie harmonogramu inventarizácie,

b)     zriadenie inventarizačnej komisie, menovanie jej členov,

c)     stanovenie rozsahu právomocí, zodpovedností a činností členov inventarizačnej komisie,

d)     stanovenie spôsobu fungovania inventarizačnej komisie vrátane postupu v prípade hlasovania, stanovenie postupu v prípade nesúhlasného stanoviska člena alebo členov inventarizačnej komisie počas inventarizácie,

e)     zabezpečenie zostavenia inventarizačného zápisu,

f)      zabezpečenie podmienok (spôsobu) pre zisťovanie skutočného stavu predmetu inventarizácie a inventarizačných položiek,

g)     zabezpečenie súčinnosti zamestnancov s inventarizačnou komisiou,

h)     zabezpečenie podpisových záznamov osôb zodpovedných za preukázateľnosť účtovných záznamov vrátane súhrnných účtovných záznamov, nevyhnutných na vyhotovenie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov,

i)      návrh úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve a ocenenia inventarizačných položiek, ktoré neboli zaúčtované v súlade so skutočným stavom alebo výška ich ocenenia nezodpovedá skutočnému stavu,

j)      špecifikácia spôsobu odsúhlasovania vybraných pohľadávok a záväzkov, pri ktorých sa bude vykonávať vzájomné odsúhlasenie a zabezpečenie tohoto odsúhlasenia,

k)     zabezpečenie zisťovania informácií z pomocných evidencií a iných evidencií,

l)      stanovenie, či pri dokladovej inventúre je potrebné overiť aj skutočnosti, ktoré nevyplývajú z účtovných záznamov ani z iných evidencií,

m)   stanovenie postupov pre vyhotovenie účtovných dokladov za účelom zaúčtovania inventarizačných rozdielov a prípadných zmien v ocenení uvádzaných v inventúrnom súpise a inventarizačnom zápise tak, aby tieto boli zaúčtované včas a aby účtovná závierka účtovnej jednotky poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a finančnej situácie účtovnej jednotky.

Harmonogram inventarizácie
1.
Účtovná jednotka zostavuje harmonogram inventarizácie najneskôr do začiatku prvej inventúry.
2.
Harmonogram inventarizácie schvaľuje štatutárny zástupca účtovnej jednotky.
3.
Harmonogram inventarizácie obsahuje najmenej údaje o:
a)
predpokladanom dátume začatia a ukončenia inventarizácie,
b)
predpokladanom dátume začatia a ukončenia jednotlivých inventúr a dátume, ku ktorému sa zisťujú skutočné stavy vrátane dátumu predloženia inventúrnych súpisov,
c)
vzniku a začatí činnosti jednotlivých inventarizačných komisií v prípade, že tieto okamihy nie sú zhodné s okamihom začatia inventúry, ktorú inventarizačná komisia vykonáva,
d)
ukončenie činností jednotlivých inventarizačných komisií v prípade, že tento okamih nie je zhodný s okamihom ukončenia inventúry, ktorú inventarizačná komisia vykonáva,
e)
termíne na predloženie a schválenie inventarizačného zápisu,
f)
termíne na predloženie zistených inventarizačných rozdielov spolu s návrhom na ich vysporiadanie poverenej komisii na riešenie, ak má takú komisiu účtovná jednotka zriadenú,
g)
termíne na zaúčtovanie výsledkov inventarizácie v zmysle inventarizačného zápisu.
Inventarizačný rozdiel môže mať charakter manka, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom, pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok alebo charakter prebytku, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom. Pri účtovaní inventarizačných rozdielov sa postupuje nasledovne:
-
Manko sa účtuje do nákladov na účet
549 - Manká a škody
so súvzťažným zápisom na účet oprávok v prípade odpisovaného dlhodobého majetku a následne vyradenie. V prípade neodpisovaného dlhodobého majetku sa účtujú do nákladov na účet
549 - Manká a škody
súvzťažne s účtom konkrétneho neodpisovaného dlhodobého majetku. Za manko sa nepovažuje rozdiel na zásobách, ktorý je v rámci normy prirodzených úbytkov. Na peňažných prostriedkoch v hotovosti a na ceninách sa schodok účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe na účte
335 - Pohľadávky voči zamestnancom
.
-
Prebytok sa účtuje ako prírastok dlhodobého majetku odpisovaného so súvzťažným zápisom na účet
384 - Výnosy budúcich období
a pri odpisovaní sa vo výške nákladov, resp. pri tvorbe opravných položiek účet
384 - Výnosy budúcich období
preúčtováva do výnosov. V prípade prebytku na dlhodobom hmotnom majetku neodpisovanom sa postupuje podľa toho, o akú organizáciu ide. Príspevkové organizácie, obce a VÚC účtujú prebytok na príslušnom majetkovom účte súvzťažne s účtom
648 - Ostatné prevádzkové výnosy
. Rozpočtové organizácie účtujú inventarizačný prebytok dlhodobého majetku neodpisovaného na príslušnom majetkovom účte súvzťažne s účtom vyjadrujúcim vzťah k rozpočtu zriaďovateľa, čiže s účtom
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
v prípade územnej samosprávy.
Inventarizácia dlhodobého nehmotného majetku prebieha v nasledujúcich krokoch:
-
dokladová inventúra (napr. poskytnuté preddavky, licencie, patenty, územný plán, softvér),
-
posúdenie reálnosti ocenenia a využiteľnosti pre účely tvorby opravných položiek,
-
odpisový plán,
-
zistenie potenciálneho poškodenia majetku,
-
zistenie využitia majetku,
-
kontrola zaistenia ochrany majetku,
-
zistenie riadneho udržiavania majetku.
Inventarizácia dlhodobého hmotného majetku prebieha v nasledujúcich krokoch:
-
fyzická inventúra na základe evidencie majetku,
-
dokladová inventúra (napr. poskytnuté preddavky, faktúry, zmluvy),
-
kombinovaná inventúra (napr. pozemky, pestovateľské celky, budovy, stavby),
-
overenie dokumentov ako listy vlastníctva, výpis z katastra nehnuteľností alebo iné doklady preukazujúce vlastníctvo,
-
odpisový plán,
-
reálnosť ocenenia a využiteľnosti pre účely tvorby opravných položiek,
-
opodstatnenosť tvorby opravných položiek a ich výšku podľa vnútorného predpisu,
-
zistenie potenciálneho poškodenia majetku,
-
zistenie využitia majetku,
-
kontrola zaistenia ochrany majetku,
-
zistenie riadneho udržiavania a opráv majetku.
Inventarizácia účtov obstarania dlhodobého majetku prebieha v nasledujúcich krokoch:
-
kombinácia dokladovej a fyzickej inventúry,
-
kontrola rozpracovanosti v porovnaní s príslušnými dokumentmi,
-
kontrola výšky nákladov vynaložených na obstaranie v porovnaní s faktúrami,
-
reálnosť ocenenia a využiteľnosti pre účely tvorby opravných položiek,
-
posúdenie prípadného prerušenia, resp. zastavenia prác.
Inventarizácia dlhodobého finančného majetku prebieha v nasledujúcich krokoch:
-
fyzická inventúra (napr. umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov),
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály