Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve za rok 2021

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Rubrika: Účtovníctvo

Po splnení povinnosti samosprávy zostaviť individuálnu účtovnú závierku (ďalej len „IÚZ“) za rok 2021 a uložiť ju v registri účtovných závierok, je pred samosprávou ďalšia povinnosť súvisiaca s účtovným obdobím 2021, a to zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a jej uloženie v registri účtovných závierok.

Predpokladmi na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky sú:
-
koordinácia procesov účtovania a zostavenia IÚZ vo všetkých účtovných jednotkách konsolidovaného celku,
-
sledovanie vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku počas celého účtovného obdobia,
-
technické zjednotenie informácií z rôznych ekonomických systémov jednotlivých súčastí konsolidovaného celku.
Právne predpisy vzťahujúce sa na konsolidovanú účtovnú závierku:
-
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (povinnosť);
-
opatrenie Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v z. n. p. (metódy a postup);
-
metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019649/2017-352 k postupu pri aplikácii § 9a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov (technický spôsob).
Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje obec na základe individuálnych účtovných závierok zriadených rozpočtových organizácií, zriadených príspevkových organizácií, dcérskych účtovných jednotiek podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "ZoÚ").
Povinnosti účtovnej jednotky zahrňovanej do konsolidovanej účtovnej závierky sú jednoznačne zadefinované v § 22 ods. 5 § 22a ZoÚ:
-
poskytnutie individuálnej účtovnej závierky,
-
poskytnutie ostatných informácií potrebných na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
a to všetko v termíne a štruktúre stanovenej konsolidátorom (v RISSAM alebo mimo RISSAM).
Za samosprávu sa do registra účtovných závierok ukladajú:
-
riadne individuálne účtovné závierky,
-
mimoriadne individuálne účtovné závierky,
-
konsolidované účtovné závierky,
-
súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
-
správy audítorov,
-
individuálne výročné správy,
-
konsolidované výročné správy.
Konsolidovaná účtovná závierka miest a obcí sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok do 20. 6. nasledujúceho účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
Dcérskou účtovnou jednotkou verejnej správy
je účtovná jednotka, ktorá je rozpočtovou organizáciou (ďalej len "RO"), príspevkovou organizáciou (ďalej len "PO") alebo dcérskou účtovnou jednotkou obce podľa § 22 ods. 4 ZoÚ.
Spoločnou účtovnou jednotkou verejnej správy
je účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka verejnej správy majetkovú účasť a ktorá nie je dcérskou účtovnou jednotkou verejnej správy tejto inej účtovnej jednotky verejnej správy, pričom táto iná účtovná jednotka verejnej správy na základe zmluvy alebo na základe právnych predpisov spolu s ďalšou alebo ďalšími účtovnými jednotkami spoločne vykonávajú v tejto účtovnej jednotke verejnej správy rozhodujúci vplyv.
Pridruženou účtovnou jednotkou verejnej správy
je účtovná jednotka, v ktorej iná účtovná jednotka verejnej správy vykonáva podstatný vplyv, ktorým je najmenej 20 % podiel na hlasovacích právach a ktorá nie je ani dcérskou účtovnou jednotkou verejnej správy ani spoločnou účtovnou jednotkou verejnej správy.
Spôsob zahrnutia účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky:
-
dcérske účtovné jednotky sa do konsolidovanej účtovnej závierky zahŕňajú metódou úplnej konsolidácie,
-
spoločné účtovné jednotky sa do konsolidovanej účtovnej závierky zahŕňajú metódou podielovej konsolidácie alebo metódou vlastného imania,
-
pridružené účtovné jednotky sa do konsolidovanej účtovnej závierky zahŕňajú metódou vlastného imania.
Tieto metódy zahrnutia do konsolidovanej účtovnej jednotky sa nepoužijú, ak je konsolidovaná účtovná jednotka (dcérska, spoločná alebo pridružená) obstaraná a držaná za účelom jej predaja v priebehu 12 mesiacov odo dňa obstarania, a vedenie konsolidujúcej účtovnej jednotky aktívne hľadá kupujúceho. Vtedy sa konsolidovaná účtovná jednotka prevezme do konsolidovanej účtovnej závierky v účtovnej hodnote, v ktorej je vykázaná v súvahe konsolidujúcej účtovnej jednotky.
Metóda úplnej konsolidácie
Pri aplikácii metódy úplnej konsolidácie sa preberá majetok a záväzky, náklady a výnosy dcérskej účtovnej jednotky do konsolidovanej účtovnej závierky v plnej výške nezávisle od toho, či materská účtovná jednotka má 100 % alebo menší podiel v dcérskej účtovnej jednotke.
Ak má materská účtovná jednotka podiel v dcérskej účtovnej jednotke menej ako 100 %, napr. 51 %, v konsolidovanej účtovnej závierke sa vykáže 49 % podiel na vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky v samostatnom riadku ako podiely iných spoločníkov.
Postup pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky:
-
prispôsobenie účtovných závierok dcérskych účtovných jednotiek jednotným predpisom pre konsolidovanú účtovnú závierku (na spoločný základ),
-
vytvorenie súčtovej (agregovanej) súvahy a súčtového (agregovaného) výkazu ziskov a strát,
-
konsolidácia (eliminácia) všetkých transakcií medzi konsolidovanými účtovnými jednotkami,
-
zistenie výšky podielov iných (menšinových) spoločníkov na majetku, záväzkoch, nákladoch a výnosoch obchodnej spoločnosti a ich samostatné vykázanie v súvahe a vo výkaze ziskov a strát.
Metóda podielovej konsolidácie
Pri metóde podielovej konsolidácie sa preberá majetok a záväzky, náklady a výnosy spoločnej účtovnej jednotky do konsolidovanej účtovnej závierky len vo výške podielu konsolidujúcej účtovnej jednotky v spoločnej účtovnej jednotke. Konsolidátor má však možnosť použiť aj pri spoločných účtovných jednotkách metódu vlastného imania. Ak má účtovná jednotka podiel v spoločnej účtovnej jednotke napríklad 40 %, tak do konsolidovanej účtovnej závierky prevezme len 40 % majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. Zostávajúcich 60 % nepreberá. Materská účtovná jednotka sa však v súlade s platnou legislatívou môže rozhodnúť a aj spoločné účtovné jednotky konsolidovať metódou vlastného imania.
Metóda vlastného imania
Pri metóde vlastného imania sa nepreberá majetok a záväzky, náklady a výnosy pridruženej účtovnej jednotky do konsolidovanej účtovnej závierky. Upravuje sa len jedna položka v súvahe, a to dlhodobý fin
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály