Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Záverečný účet obce a príklady rozpočtového hospodárenia

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.") po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.
Návrh záverečného účtu (ďalej len "ZÚ") je obec povinná prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Záverečný účet obce podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. obsahuje najmä:
a)
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3, t.j. na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b)
bilanciu aktív a pasív,
c)
prehľad o stave a vývoji dlhu,
d)
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e)
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom,
f)
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g)
hodnotenie plnenia programov obce.
Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom
nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu,
tieto
nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.z
tohto prebytku vylučujú.
______________________________
Nevyčerpané
účelovo určené prostriedky obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako
príjmovú finančnú operáciu
. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
______________________________
O použití
prebytku
rozpočtu podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
Prebytkom
rozpočtu obce
je kladný rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu obce. Súčasťou prebytku rozpočtu nie sú finančné operácie.
Prebytok rozpočtu,
zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) cit. zákona,
upravený
o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku je
zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.
Schodok
rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) cit. zákonaobec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo
potvrdzuje
pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
Schodkom
rozpočtu obce
je záporný rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu obce. Súčasťou schodku rozpočtu nie sú finančné operácie.
Príklady rozpočtového hospodárenia - podklad k ZÚ za rok 2023
Príklad č. 1:

Rozpočet obce

Skutočné plnenie príjmov v €

Skutočné čerpanie výdavkov v €

Hospodárenie obce

v €

Bežný rozpočet

/vrátane RO s právnou subjektivitou/

 

40 000

 

25 000

 

15 000

Kapitálový rozpočet

/vrátane RO s právnou subjektivitou/

 

25 000

 

20 000

 

 5 000

Spolu BR + KR

65 000

45 000

20 000

Finančné operácie

RK 513002

 

20 000

 

30 000

 

–10 000

Spolu BR + KR + FO

85 000

75 000

–10 000

Prebytok rozpočtu
v sume
20 000 eur
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. je zdrojom rezervného fondu (resp. ak obec tvorí aj iné peňažné fondy, zdrojom rezervného fondu je minimálne 10 % prebytku rozpočtu a zostatok prebytku rozpočtu je zdrojom iných peňažných fondov).
Zostatok finančných operácií
v sume
10 000 eur
bol v roku 2023 krytý prebytkom bežného rozpočtu.
Účtovanie tvorby rezervného fondu
V priebehu rozpočtového roka boli bežné a kapitálové príjmy použité na splácanie úveru, prijatý dlhodobý bankový úver bol použitý na kapitálové výdavky. Na základe uvedeného možno účtovať nasledovne:
1. Ak obec
nemá
otvorený samostatný bankový účet, tvorbu rezervného fondu preúčtuje na samostatný analytický účet:

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Zaúčtovanie tvorby rezervného fondu na analytickom účte na základe uznesenia zastupiteľstva – tvorba rezervného fondu z prebytku v sume 20 000 eur po odpočítaní záporného zostatku finančných operácií v sume 10 000 eur

– ak ÚJ nemá samostatný bankový účet

 

 

 

10 000

 

 

 

221 RF

 

 

 

221 BÚ

2. Ak obec
otvorený samostatný bankový účet, tvorba rezervného fondu sa účtuje:

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu na účet rezervného fondu na základe uznesenia zastupiteľstva – tvorba rezervného fondu z prebytku v sume 20 000 eur po odpočítaní záporného zostatku finančných operácií v sume 10 000 eur

– výpis z bankového účtu

 

 

 

10 000

 

 

 

261

 

 

 

221 BÚ

2.

Prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu na účet rezervného fondu na základe uznesenia zastupiteľstva o tvorbe rezervného fondu

– výpis z účtu rezervného fondu

 

 

10 000

 

 

221 RF

 

 

261

Príklad č. 2:

Rozpočet obce

Skutočné plnenie príjmov v €

Skutočné čerpanie výdavkov v €

Hospodárenie obce

v €

Bežný rozpočet

/vrátane RO s právnou subjektivitou/

 

30 000

 

15 000

 

15 000

Kapitálový rozpočet

/vrátane RO s právnou subjektivitou/

 

10 000

 

30 000

 

–20 000

Spolu BR + KR

40 000

45 000

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály