Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výkon daňovej kontroly obcou v daňovom procese

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Výkon daňovej kontroly obcou predstavuje jeden zo spôsobov, prostredníctvom ktorého si obec zabezpečuje podklady na vydanie rozhodnutia. Priebeh daňovej kontroly sa zameriava na dosiahnutie jej cieľa a účelu, ktoré vyplývajú spravidla z oznámenia o začatí daňovej kontroly. Počas daňovej kontroly musí obec ako správca dane rešpektovať práva a oprávnené záujmy daňového subjektu. Výstupom z daňovej kontroly je protokol, pričom daňový subjekt má právo na vyjadrenie sa k nemu, čo je jeho právo dané kogentnou právnou normou.

Prípady výkonu daňovej kontroly správcom dane/obcou
Príklad č. 1:
Daňový subjekt nepodal obci, ktorá je správcom dane z nehnuteľností, riadne a včas daňové priznanie. Pritom právna povinnosť podať ho mu vyplývala z § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") a taktiež z osobitnej právnej úpravy. Obec v tomto prípade začala daňovú kontrolu u daňového subjektu. S uvedeným postupom daňový subjekt nesúhlasil a poukázal na to, že mal byť obcou upovedomený o povinnosti podať daňové priznanie. Je uvedený názor daňového subjektu v súlade s platným právom?
Výkon daňovej kontroly predstavuje citeľný zásah do výkonu podnikateľských aktivít daňového subjektu, keďže dochádza k preverovaniu jeho podnikateľskej činnosti, čo môže v určitých prípadoch viesť aj k obmedzeniu jej výkonu.
Cieľom daňovej kontroly je zistiť potrebné údaje, vysvetlenia a ozrejmenia v prípade, že správca dane má určité nejasnosti pri výkone správy daní alebo poplatkov v súvislosti s podnikaním daného daňového subjektu. Taktiež môže ísť o zisťovanie podkladov potrebných pre správu daní a poplatkov v prípade, že si daňový subjekt nesplní riadne a včas svoje právne povinnosti v daňovom konaní.
Podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku platí, že ak nebolo podané daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov, správca dane vyzve daňový subjekt na jeho podanie. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.
Podľa § 4 ods. 1 daňového poriadku má obec právne postavenie správcu dane v prípade miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorých správu vykonáva. Osobitným právnym predpisom, ktorý sa vzťahuje na problematiku miestnych daní, je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku"), ktorý v § 2 ods. 1 ustanovuje taxatívnym právnym výpočtom jednotlivé miestne dane, ktorých správu obec vykonáva. Takouto miestnou daňou, ktorej správu obec vykonáva, je napríklad podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku daň z nehnuteľností. Jednotlivé špecifické parametre dane z nehnuteľností, ktorá sa diferencuje na daň z pozemkov a stavieb a ktoré sú nevyhnutné na podanie daňového priznania, je predmetom § 99a tohto zákona, preto sa táto osobitná úprava musí zohľadňovať aj v rámci vyrubovacieho konania.
Podľa § 99a ods. 1 a 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku platí, že:
-
priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,
-
ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti v danom prípade.
Preto možno uviesť, že názor daňového subjektu je správny a obec nekonala v súlade s platným právom.
Príklad č. 2:
Daňový subjekt nepodal obci, ktorá je správcom dane z nehnuteľností, riadne a včas daňové priznanie. Pritom právna povinnosť podať ho mu vyplývala z § 15 ods. 1 daňového poriadku a z osobitnej právnej úpravy. Preto obec v súlade s § 15 ods. 2 daňového poriadku vyzvala daňový subjekt na podanie daňového priznania a určila mu na jeho podanie primeranú lehotu. Pretože uvedenú výzvu daňový subjekt nerešpektoval, obec v tomto prípade začala daňovú kontrolu u daňového subjektu. Konala príslušná obec v súlade s platným právom?
Podľa § 15 ods. 3 daňového poriadku platí, že ak daňový subjekt nepodal daňové priznanie, a to ani na výzvu správcu dane podľa § 15 ods. 1 a 2 daňového poriadku, správca dane je oprávnený určiť daň podľa pomôcok. Ide teda o oprávnenie správcu dane začať takéto konanie, ale nejde o jeho právnu povinnosť, preto aj v súlade s § 44 ods. 1 daňového poriadku môže obec začať daňovú kontrolu.
Podľa § 44 ods. 1 daňového poriadku totiž platí, že daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu. Preto možno uviesť, že obec konala v súlade s platným právom.
Príklad č. 3:
Daňový subjekt nepodal obci, ktorá je správcom dane z nehnuteľností, riadne a včas daňové priznanie, a to ani na jej výzvu na jeho podanie. Preto obec v súlade s § 15 ods. 3 daňového poriadku začala konanie o určenie dane podľa pomôcok. Daňový subjekt v priebehu tohto konania podal obci daňové priznanie. Oneskorene podané daňové priznanie obec neakceptovala ako pomôcku. S uvedeným
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály