Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.") obec po skončení rozpočtového roka spracuje súhrnne údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce a zistí výsledok rozpočtového hospodárenia.
Obec zisťuje výsledok rozpočtového hospodárenia po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie za príslušný rozpočtový rok. Na základe bilancie rozpočtového hospodárenia, t.j. na základe porovnania celkových príjmov a výdavkov svojho rozpočtu obec zistí, ako v príslušnom rozpočtovom roku hospodárila, zistí výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok alebo schodok.
Pri zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov musí obec dodržiavať aj § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z., z ktorého vyplýva, že ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom
nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. Tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu zisteného z bežného a kapitálového rozpočtu z
tohto prebytku vylučujú
.
Súčasne § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
ustanovuje, že obec prevedie nevyčerpané
účelovo určené prostriedky na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako
príjmovú finančnú operáciu
. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
Vysvetlivky: KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia, ŠR - štátny rozpočet, BÚ - bankový účet, FA - faktúra, DHM - dlhodobý hmotný majetok, RO - rozpočtová organizácia, PO - príspevková organizácia.
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2023 použité v roku 2024 podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

 

Rok 2023

 

Účtovanie v bežnom účtovnom období 2023

1.

Prijatý bežný transfer zo ŠR na bankový účet

111

312xxx

15 000

221

357

2.

FA od dodávateľa za služby

 

 

 5 000

518

321

3.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

 

 

 5 000

 

357

 

693

4.

Úhrada FA za služby z bankového účtu

111

6xx

 5 000

321

221

 

Účtovanie k 31. 12. 2023

5.

Prevod nevyčerpaných prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. na osobitný účet podľa § 16 ods. 7 uvedeného zákona

výpis zo základného bežného účtu

 

 

 

 

10 000

 

 

261

 

 

221

6.

Prevod nevyčerpaných prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. na osobitný účet podľa § 16 ods. 7 uvedeného zákona

výpis z osobitného účtu

 

 

 

 

10 000

 

 

221

 

 

261

 

Rok 2024

 

Účtovanie v bežnom účtovnom období 2024

1.

Nevyčerpané prostriedky z bežného transferu zo ŠR sa po skončení rozpočtového roka pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.

Pri použití bežného transferu zo ŠR v nasledujúcich rozpočtových rokoch z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu sa tieto nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho obdobia zapájajú do príjmov rozpočtu prostredníctvom finančných operácií v položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov:

výpis zo základného bežného účtu

interný doklad o zapojení prostriedkov do príjmov rozpočtu

výpis z osobitného účtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000

 

10 000

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261

 

 

221

2.

FA od dodávateľa za služby

 

 

10 000

518

321

3.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

 

 

 

 

10 000

 

357

 

693

4.

Úhrada FA za služby zo základného bežného účtu

131N

6xx

10 000

321

221

Kapitálový transfer zo ŠR 

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

 

Rok 2023

 

Účtovanie v bežnom účtovnom období 2023

1.

Prijatý kapitálový transfer zo ŠR na bankový účet

111

322001

20 000

221

357

2.

FA od dodávateľa za DHM

 

 

10 000

042

321

3.

Úhrada FA za DHM z bankového účtu

111

7xx

10 000

321

221

4.

Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

 

 

 

 

10 000

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály