Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie miezd a platov zamestnancov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie vedú účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupujú podľa opatrenia č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy. Článok opisuje účtovanie miezd a platov zamestnancov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií na vybraných príkladoch.


Na účte
331 - Zamestnanci
sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane záväzkov sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia a zdravotného poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám. Na účte zamestnanci sa účtujú aj odmeny členov orgánov a dozorných rád, ktorí boli do funkcie zvolení alebo vymenovaní a nie sú v pracovnoprávnom vzťahu v príslušnej účtovnej jednotke.
Na účte
521 - Mzdové náklady
sa účtujú všetky príjmy zamestnancov zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného vzťahu. Na tomto účte sa účtuje i o odmenách vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, platy a funkčné príplatky sudcov, prokurátorov, odmeny členov za výkon funkcie v štátnych orgánoch, odmeny členov orgánov iných právnických osôb, ktorí boli do funkcie zvolení alebo vymenovaní, súvzťažne s účtom
331 - Zamestnanci
. Do hrubej mzdy sa započítava aj naturálna odmena, ak je súčasťou mzdy. Podľa § 124 písm. h) zákona č. 55/2017 Z.z.o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štátnej službe") súčasťou platu štátneho zamestnanca je i príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa vypláca vo výške rozdielu medzi funkčným platom štátneho zamestnanca v netto vyjadrení (teda po odpočítaní povinného poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a preddavku na daň zo závislej činnosti) a poskytnutou náhradou príjmu podľa zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 462/2003 Z.z."). Príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa zaúčtuje na účte
521 - Mzdové náklady
so súvzťažným zápisom v prospech účtu
331 - Zamestnanci
.
Účtovný pohľad na zložky platu štátneho zamestnanca: 

Zložka platu

MD

D

1. Funkčný plat podľa zákona o štátnej službe:

 

 

tarifný plat

521

331

príplatok za riadenie

521

331

príplatok za zastupovanie

521

331

osobný príplatok

521

331

príplatok za zmennosť

521

331

príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti

521

331

platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby

521

331

príplatok za vedenie motorového vozidla a príplatok za starostlivosť o služobné motorové vozidlo

 

521

 

331

príplatok za výkon činnosti mentora, resp. príplatok za prípravu štátneho zamestnanca počas jeho adaptačného vzdelávania (výdavok sa zatriedi z hľadiska rozpočtovej klasifikácie do položky 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov)

 

521

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály