Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Zamestnanci spĺňajúci zákonom stanovené podmienky môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. V príspevku sa dozviete, aké podmienky musí zamestnanec splniť, v akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane.
Daňovú povinnosť za rok 2023 si bude musieť (v roku 2024) vysporiadať každá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 presiahla hranicu zdaniteľných príjmov vyššiu, ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2023 predstavuje sumu 4 922,82 €,
daň si bude musieť vysporiadať tá fyzická osoba, ktorej príjem za rok 2023 je vyšší ako suma 2 461,41 €
.
Povinnosť podať daňové priznanie a vysporiadať daň má okrem toho tiež fyzická osoba, ktorej príjmy síce
nepresiahli zákonom stanovenú hranicu, no za rok 2023 dosiahla daňovú stratu, či fyzická osoba, ktorú na to vyzval správca dane
.
Fyzická osoba, ktorá je iba zamestnancom, má pri vysporiadaní svojej daňovej povinnosti na výber:
-
daňové priznanie si podá sama,
-
požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 sa riadi zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "zákon o dani z príjmov). O vykonanie ročného zúčtovania môže podľa zákona o dani z príjmov požiadať daňovník, ktorého:
-
príjmy za rok 2023 pochádzali len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
-
zdrojom príjmov v roku 2023 boli aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 zákona o dani z príjmov), no pri týchto príjmoch neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 (t.j. daň z týchto príjmov nepovažoval za vysporiadanú).
Daňovník nežiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 v prípade, ak:
-
v roku 2023 dosahoval aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti
- napr. ak bol zamestnanec časť roka živnostníkom (dosahoval príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov), v tomto prípade je zamestnanec povinný za rok 2023 podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B,
-
mal príjmy iba zo závislej činnosti, no nechce, aby mu jeho zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane
- v tomto prípade má zamestnanec povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A a vykoná si ročné zúčtovanie sám alebo prostredníctvom ďalšej tretej osoby.
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane v prípade viacerých zamestnávateľov
V praxi sa často stretávame s tým, že má zamestnanec v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia viacero zamestnávateľov. V danej situácii má zamestnanec právo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane
ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý zamestnancovi počas roka 2023 vyplácal zdaniteľný príjem
(mzdu).
Ako a v akej lehote požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane
O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 požiada zamestnanec svojho zamestnávateľa podaním žiadosti na predpísanom novom tlačive s názvom "
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2023
". Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať zamestnávateľovi
najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka
po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonáva, t.j. že
za rok 2023 bude môcť zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 15
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály