Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Priebeh dôkazného konania pred obcou

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Meritórne rozhodnutie správcu dane musí vyplývať zo správne zisteného skutkového stavu veci, ktoré má základ v dokazovaní, ktoré prebehlo. Pritom dôkazné konanie je založené na určitých zásadách, ktoré musia byť správcom dane a aj účastníkmi daňového konania obligatórne rešpektované. Pri dokazovaní je nevyhnutná súčinnosť správcu dane a daňového subjektu. Vykonávanie dôkazov a rovnako aj ich posudzovanie je výlučným oprávnením správcu dane, ide však o veľmi náročnú úlohu. Správca dane pritom musí zohľadňovať všetky dôkazy, a to aj tie, ktoré sú výhodou pre daňový subjekt.

Právna úprava dôkazného konania pred obcou
V rámci daňového konania prebieha štádium, ktorého základným cieľom je nadobudnutie dôkazných prostriedkov, ktoré sú potrebné na objasnenie skutkového stavu veci, ktorý je predmetom daňového konania a ktoré je dôkazným konaním. Správca dane, ktorým je daňový úrad, colný úrad alebo obec, má právnu povinnosť zisťovať podklady na vydanie rozhodnutia v daňovom konaní. Pokiaľ v daňovom konaní jeho účastník alebo daňový subjekt tvrdí určitú skutočnosť, musí ju preukázať dôkaznými prostriedkami, inak nemá pre objasnenie skutkového stavu veci právny význam.
Podstatou dôkazného konania je teda spolupráca obce, ktorá je správcom dane, s daňovým subjektom, ktorý je účastníkom daňového konania a ktorý má právo navrhovať dôkazné prostriedky za účelom preukázania svojich tvrdení v daňovom konaní. Predkladanie dôkazných prostriedkov pritom môže nastať v ktoromkoľvek štádiu daňového konania a v určitých prípadoch je nevyhnutné pre právnu relevanciu podania.
Pri podaní odvolania odvolávajúci sa subjekt má právnu povinnosť nielen uviesť svoje tvrdenia, ktoré sú podstatnými pre podanie odvolania, ale aj dôkazné prostriedky, ktoré tvoria prílohu odvolania a ktoré preukazujú tvrdenia odvolávajúceho sa daňového subjektu. Preto dokazovanie prebieha aj v odvolacom konaní v záujme dokázania tam uvedených tvrdení daňovým subjektom.
Podstatným pojmom dôkazného konania v daňovom konaní je "dôkaz", ktorý sa v daňovom konaní vykladá zásadne extenzívne a je na úvahe správcu dane, či uzná dôkazný prostriedok alebo mu takýto význam neprizná a neuzná ho v dôkaznom konaní. Pritom vykonávanie dôkazov je v plnom oprávnení správcu dane, ktorý riadi dôkazné konanie. Správca dane však musí v odôvodnení meritórneho rozhodnutia riadne uviesť, ktoré dôkazné prostriedky bral do úvahy a ktoré nepripustil na vykonanie v dôkaznom konaní a príčiny, ktoré ho k takémuto konaniu viedli. Pritom navrhovanie dôkazných prostriedkov podlieha základným zásadám, ktoré sú nosnými právnymi ustanoveniami, ktorými sa musí riadiť celé dôkazné konanie.
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") ide o zásadu rešpektovania právneho poriadku štátu, podľa ktorej každý dôkazný prostriedok musí byť získaný v súlade s právnou úpravou, inak nemôže byť vykonaný v daňovom konaní, a to ani vtedy, keď preukazne potvrdí alebo nepotvrdí fakt, ktorý je podstatný pre priebeh daňového konania. Preto správca dane musí vyhodnotiť dôkazné prostriedky v súlade s právnou úpravou a sledovať jej dodržiavanie počas celého dôkazného konania.
Priebeh dokazovania je integrálnou súčasťou daňového konania a vzťahuje sa na každé jeho štádium. Pritom daňové konanie sa podľa § 58 ods. 1 písm. a) daňového poriadku môže začať na návrh účastníka daňového konania, teda aj daňového subjektu, v ktorom musí nielen uviesť právne skutočnosti, ktoré ho viedli k podaniu návrhu, ale aj dôkazné prostriedky, ktoré potvrdzujú jeho tvrdenia.
V rámci priebehu daňového konania daňový poriadok ustanovuje dôkazné konanie, v rámci ktorého sa vykonávajú jednotlivé dôkazy, pokiaľ ich vykonanie správca dane v daňovom konaní povolí. "Dôkazom" treba pritom rozumieť všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutkového stavu veci, teda v § 24 ods. 4 daňový poriadok len demonštratívne ustanovuje jednotlivé dôkazné prostriedky a je na správcovi dane, či určitú vec uzná za dôkazný prostriedok.
Priebeh dokazovania a špecifické daňové konania
Podľa daňového poriadku možno rozlišovať aj špecifické druhy konaní, v rámci ktorých prebieha intenzívne dokazovanie, ktoré sa zameriava na preukázanie skutočností podstatných pre celé daňové konanie. Ide predovšetkým o konanie o určení dane podľa pomôcok a daňovú kontrolu. Tieto špecifické konania, ktorých súčasťou je aj dokazovanie, sa uplatňujú napríklad vtedy, keď si daňový subjekt nesplní riadne a včas svoju základnú právnu povinnosť podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku a osobitnej právnej úpravy, ktorou je podať daňové priznanie v ustanovenom termíne. Súbeh týchto špecifických konaní pritom daňový poriadok vylučuje, teda pokiaľ prebieha daňová kontrola, nemôže súbežne prebiehať daňové konanie o určenie dane podľa pomôcok, keďže by išlo o nadmernú kumuláciu konaní.
Cieľom konania o určenie dane podľa pomôcok a aj daňovej kontroly je zistenie skutočností, ktoré sú podstatnými pre určenie výšky základu dane a daňovej povinnosti u daňového subjektu. V prípade daňovej kontroly môže správca dane odobrať daňovému subjektu na nevyhnutne potrebný čas listiny, príp
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály