Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Predpoklady na vymáhanie daňového dlhu obcou

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Podstatným právnym predpokladom na možnosť vymáhať daňový nedoplatok je právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia, z ktorého daňový dlh vznikol. Pritom však vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia neznamená, že obec, ktorá je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) správcom dane, môže priamo pristúpiť k realizovaniu núteného výkonu rozhodnutia, napríklad k dražbe. Preto ešte pred speňažovaním postihnuteľného plnenia daňového dlžníka je nevyhnutné vykonať procesné úkony ustanovené daňovým poriadkom obligatórne. Podstatnou je daňová exekučná výzva, ktorá umožňuje daňovému dlžníkovi dobrovoľne uhradiť daňový nedoplatok alebo podať proti nej odôvodnené odvolanie. Potom až následne môže obec vydať daňový exekučný príkaz, ktorým sa už formálne umožňuje výkon daňovej exekúcie v daňovom poriadku ustanoveným spôsobom.

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
Podľa § 90 ods. 1 daňového poriadku sa daňové exekučné konanie začína výhradne na základe exekučného titulu, a to vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, pričom exekúcia je začatá dňom jeho vydania.
Príklad č. 1:
Obec začala daňové exekučné konanie za účelom vymáhania daňového nedoplatku na dani z nehnuteľností, a to vydaním rozhodnutia. Uvedené rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania však nebolo doručené daňovému dlžníkovi, s čím on vyslovil nesúhlas. Konala príslušná obec v súlade s platným právom?
Podľa § 90 ods. 3 daňového poriadku sa rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania nedoručuje daňovému dlžníkovi ani jeho ručiteľovi.
______________________________
Upozornenie
: Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa zásadne doručuje osobám, na ktoré sa vzťahuje výrok o zákaze nakladania s majetkom daňového dlžníka, a to do vlastných rúk. Preto sa v praxi napríklad stane, že o začatí daňového exekučného konania je informovaná banka, ktorá zablokuje finančné prostriedky na účte daňového dlžníka, ale daňový dlžník sa o tom v danom prípade vôbec nedozvie. O uvedenom sa dozvie až vtedy, keď si bude chcieť vybrať hotovosť zo svojho účtu v peňažnom ústave.
______________________________
Podľa § 90 ods. 5 daňového poriadku dňom doručenia rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania sa zakazuje osobám, na ktoré sa vzťahuje výrok o zákaze nakladania s majetkom daňového dlžníka, v tomto prípade je to banka, akokoľvek nakladať s majetkom daňového dlžníka, a to ani v prospech daňového dlžníka alebo na jeho príkaz, ani zaťažiť majetok daňového dlžníka. Týmto nie je dotknuté právo správcu dane zriadiť zákonné záložné právo na majetok daňového dlžníka podľa § 81 daňového poriadku. Preto možno uviesť, že obec konala v súlade s platným právom.
Príklad č. 2:
Obec, ktorá je správcom dane z ne­hnuteľností, doručila rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania zamestnávateľovi daňového dlžníka, pretože zistila mzdu u daňového dlžníka, ktorá je postihnuteľným exekučným plnením. Uvedené rozhodnutie si zamestnávateľ prevzal a prestal zamestnancovi, daňovému dlžníkovi, vyplácať mzdu v tomto prípade. Konala obec v súlade s platným právom?
Pri doručovaní rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania platí vo všeobecnosti ustanovenie § 90 ods. 5 daňového poriadku, podľa ktorého sa toto rozhodnutie doručuje osobám, na ktoré sa vzťahuje výrok o zákaze nakladania s majetkom daňového dlžníka do vlastných rúk. Rovnako však platí aj špecifické právne ustanovenie § 90 ods. 4 daňového poriadku, podľa ktorého sa rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania nedoručuje osobe, u ktorej má daňový dlžník nárok na mzdu alebo plat, alebo niektorý z príjmov uvedených v § 106 ods. 1 daňového poriadku (napríklad odmena za prácu na dohodu) a orgánu Policajného zboru pri exekúcii zadržaním vodičského preukazu. V týchto prípadoch rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania neobsahuje údaje o osobách, na ktoré sa vzťahuje výrok aj o zákaze nakladania s majetkom daňového dlžníka. Preto má toto špecifické ustanovenie daňového poriadku v tomto prípade prednosť. Preto možno uviesť, že obec v tomto prípade nekonala v súlade s platným právom.
Príklad č. 3:
Aj napriek tomu, že sa rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania nedoručuje daňovému dlžníkovi, tento nadobudol písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia, s ktorým nesúhlasil. Preto obci, ktorá ho vydala, zaslal odôvodnené odvolanie, v ktorom uviedol všetky obsahové náležitosti podľa § 72 ods. 4 daňového poriadku. Podané odvolanie obec zamietla pre jeho neprípustnosť v tomto prípade. Konala obec v súlade s platným právom?
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania zásadným spôsobom zasahuje do majetkovej sféry daňového dlžníka, keďže mu zamedzuje disponovať s majetkom, ktorý má vo svojom vlastníctve alebo má k nemu dispozičné právo. Na začiatku daňového exekučného konania by sa však o jeho začiatku nemal dozvedieť, a preto sa mu aj predmetné rozhodnutie nedoručuje. Navyše podľa § 90 ods. 1 daňového poriadku takisto platí, že dňom vydania rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania správcom dane je toto rozhodnutie právoplatné a nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky. Preto ani daňový dlžník nemôže proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie a obec
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály