Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Postup obce po podaní odvolania

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Podanie odvolania daňovým subjektom je jeho podstatným právnym úkonom, nakoľko sa ním zabezpečuje preskúmanie prvostupňového rozhodnutia vydaného obcou. V súlade s platnou právnou úpravou je obec správcom dane a má aj rozhodovaciu právomoc. V článku sa dozviete, ako má obec postupovať v prípade podaného odvolania daňovým subjektom.
Pretože sa odvolanie podáva tomu správcovi dane, ktorý rozhodnutie vydal, je obec prvým subjektom, ktorý posúdi podané odvolanie z obsahovej stránky. Pokiaľ je podané odvolanie daňového subjektu obsahovo správne, posúdi obec, či o ňom rozhodne v rámci autoremedúry. Pokiaľ sa tak nestane, tak obec musí postúpiť podané odvolanie odvolaciemu orgánu, ktorým je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Posúdenie obsahu odvolania daňového subjektu obcou
Príklad č. 1:
Daňový subjekt podal obci odvolanie proti jej rozhodnutiu, ktorým mu vyrubila sumu dane z nehnuteľností v danom prípade. Pretože odvolanie nebolo doplnené dôkazmi, ktorými by daňový subjekt potvrdzoval svoje tvrdenia uvedené v odvolaní, obec ho vyzvala na jeho doplnenie o dôkazy a určila mu za týmto účelom primeranú lehotu. Uvedený daňový subjekt však s podaným odvolaním nesúhlasil s odôvodnením, že dôkazy predloží až odvolaciemu orgánu. Konala obec v súlade s platným právom?
Odvolanie daňového subjektu v daňovom konaní musí popri všeobecných náležitostiach podania ustanovených v § 13 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") obsahovať aj špecifické náležitosti, ktoré sú taxatívne ustanovené v § 72 ods. 4 daňového poriadku. Ide o tieto náleži­tosti:
-
presné označenie obce, ktorej je odvolanie adresované,
-
presné označenie subjektu, ktorý odvolanie podáva,
-
presné označenie rozhodnutia, ktoré je rozhodnutím odvolávajúceho sa subjektu napadnuté,
-
dôvody, pre ktoré bolo odvolanie podané, teda prečo sa daňový subjekt domáha preskúmania vydaného rozhodnutia obce v daňovom konaní,
-
jednotlivé dôkazné prostriedky, ktoré preukazujú tvrdenia daňového subjektu uvedené v odvolaní, pokiaľ sa nenamieta len rozpor s právnym poriadkom; pokiaľ je to možné, tak daňový subjekt predloží listinné dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
-
návrh, akým spôsobom má podľa názoru daňového subjektu (odvolávajúceho sa) odvolací orgán rozhodnúť, teda či len zruší napadnuté rozhodnutie vydané obcou alebo ho má pozmeniť a akým spôsobom.
-
V súvislosti s podaným odvolaním daňového subjektu je taktiež podstatné, aby odvolávajúci sa daňový subjekt uviedol presný opis skutkového stavu, teda v akej podobe prebiehalo prvostupňové daňové konanie pred obcou, následne doložil dôkazné prostriedky a uviedol, akým spôsobom má odvolací orgán revidovať napadnuté prvostupňové rozhodnutie obce vydané v daňovom konaní. Obec konala v súlade s platným právom.
Príklad č. 2:
Daňový subjekt podal obci odvolanie proti jej rozhodnutiu. Pretože podané odvolanie neobsahovalo presné označenie rozhodnutia, proti ktorému smeruje, ani dôkazy, obec o podanom odvolaní nerokovala a došlo k jeho zamietnutiu. S uvedeným postupom obce daňový subjekt nesúhlasil a požadoval spoluprácu s obcou za účelom doplnenia odvolania. Konala obec v súlade s platným právom?
Ak podané odvolanie nemá všetky obsahové náležitosti, obec, ktorej bolo odvolanie doručené, nemôže podané odvolanie okamžite zamietnuť, ale bude postupovať podľa § 72 ods. 5 v spojení s § 13 ods. 8 až 10 daňového poriadku, teda vyzve daňový subjekt, aby nedostatky odvolania podľa jej pokynov a v určenej lehote odstránil. Súčasne ho poučí o následkoch spojených s ich neodstránením, a to obligatórne.
Pokiaľ daňový subjekt nedostatky odvolania v požadovanom rozsahu odstráni v lehote určenej obcou, považuje sa takéto odvolanie za podané bez nedostatkov v deň pôvodného podania. V prípade, že daňový subjekt výzve obce nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa toto odvolanie za nepodané a obec túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu.
Pokiaľ bolo odvolanie podané osobou podľa § 14 ods. 1 daňového poriadku, ktoré majú povinnosť doručovať písomnosti správcovi dane elektronickými prostriedkami, použijú sa uvedené ustanovenia daňového poriadku na nedostatky v doručovaní odvolania elektronickými prostriedkami primerane.
Podľa § 14 ods. 1 daňového poriadku elektronicky doručovať správcovi dane musia tieto subjekty:
a)
daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou - podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov,
b)
daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c)
advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d)
zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.
Obec nekonala v súlade s platným právom.
Postup obce po podaní odvolania daňovým subjektom
Odvolanie možno podľa § 72 ods. 1 daňového poriadku podať len za predpokladu, že jeho podanie nevylučuje daňový poriadok a že sa jeho podania subjekt nevzdal, a to písomne alebo ústne do zápisnice. Platí pritom, že proti každému prvostupňovému rozhodnutiu správcu dane nemožno podať odvolanie.
Príklad č. 3:
Daňový subjekt podal obci odvolanie proti jej rozhodnutiu, ktorým mu nepovolila odklad platby dane z nehnuteľností. Tvrdil, že na vydanie kladného rozhodnutia obcou má právny nárok, pretože dôkazmi jednoznačne preukázal, že okamžité zaplatenie dane z nehnuteľností by vážne ohrozilo výživu maloletých detí, ktoré sú na neho odkázané. Konala obec v súlade s platným p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály