Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Postavenie daňového subjektu počas daňovej kontroly vykonávanej obcou

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Výkon daňovej kontroly u daňového subjektu predstavuje určitý zásah do výkonu aktivít, ktoré podliehajú zdaneniu v danom prípade. Pri výkone daňovej kontroly musí byť dodržaný a plne rešpektovaný jej účel, ktorý sa jej výkonom sleduje. Kontrolovaný daňový subjekt má pri výkone daňovej kontroly určité právne postavenie, ktoré je dané jeho právami, ale aj právnymi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), ktorý je rámcovou právnou úpravou. Právne postavenie kontrolovaného daňového subjektu je striktne dané kogentnou právnou úpravou, ktorá musí byť rešpektovaná.

Právna úprava výkonu daňovej kontroly
Cieľom daňovej kontroly je, aby správca dane získal podklady potrebné na účel daňového konania, nakoľko inak nemožno v tomto konaní ďalej pokračovať. Výkon daňovej kontroly je predmetom daňového poriadku, ktorý okrem iného ustanovuje právne postavenie kontrolovaného daňového subjektu a priebeh daňovej kontroly.
Cieľom daňovej kontroly vykonávanej obcou napríklad môže byť získanie informácie potrebnej ku skompletizovaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností alebo k správnemu určeniu základu či výšky dane, prípadne vysvetlenie k výkonu podnikania, k zdaniteľným plneniam, ktoré kontrolovaný daňový subjekt realizuje.
Cieľom daňovej kontroly môže byť aj overenie skutočností, ktoré daňový subjekt tvrdí v žiadosti adresovanej obci, ktorá je správcom dane, napríklad k žiadosti podľa § 57 ods. 1 daňového poriadku, na základe ktorej daňový subjekt žiada o povolenie odkladu alebo splátkovej úhrady dane z nehnuteľností.
V určitých prípadoch obec začne daňovú kontrolu obligatórne. Tak napríklad podľa § 17 ods. 3 daňového poriadkuplatí, že ak daňový subjekt neodstráni v lehote určenej vo výzve príslušného správcu dane nedostatky daňového priznania, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo sumy, ktorú mal podľa osobitných predpisov vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov,
správca dane vykoná
u
daňového subjektu daňovú kontrolu
alebo vyrubí v skrátenom vyrubovacom konaní podľa § 68a daňového poriadku daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani, alebo určí sumu alebo rozdiel v sume, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitných predpisov alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov.
Pre výkon daňovej kontroly je nevyhnutné, aby bola vykonávaná striktne v súlade s jej účelom, ktorý je určený správcom dane v oznámení správcu dane o daňovej kontrole, kde sa presne špecifikujú údaje, ohľadne ktorých daní bude vykonávaná daňová kontrola u daňového subjektu.
______________________________
V kontexte uvedeného oznámenia majú aj ­zamestnanci obce ako správcu dane právo vykonávať daňovú kontrolu a preverovať skutočnosti na mieste výkonu daňovej kontroly u daňového subjektu.
______________________________
UPOZORNENIE:
Jednotliví zamestnanci obce majú právo vykonávať daňovú kontrolu len v prípade tých miestnych daní, ktoré ustanovuje § 2 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. taxatívnym právnym výpočtom, pričom ide o:
-
daň z nehnuteľností,
-
daň za psa,
-
daň za užívanie verejného priestranstva,
-
daň za ubytovanie,
-
daň za predajné automaty,
-
daň za nevýherné hracie prístroje,
-
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
-
daň za jadrové zariadenie (ďalej len "daň").
Obec tiež ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom procesne postupuje rovnako podľa daňového poriadku v danom rozsahu.
Jednotlivé zásady výkonu daňovej kontroly
Podľa § 3 ods. 5 daňového poriadku je správca dane povinný vykonať úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu, ak sú splnené zákonné podmienky pre vznik a existenciu daňovej pohľadávky, a preto pokiaľ obec ako správca dane vyzvala daňový subjekt na predloženie určitých účtovných alebo iných dokladov k dani a tieto daňový subjekt v určenej lehote nepredložil, obec začne daňovú kontrolu v danom prípade.
______________________________
Obec ako správca dane nemôže nečinne vyčkávať, kedy jej daňový subjekt predloží jednotlivé dôkazy, prípadne podklady, ale sama musí zahájiť výkon špecifických konaní, kde je možné zaradiť aj daňovú kontrolu daňového subjektu.
______________________________
Podľa § 3 ods. 2 daňového poriadku taktiež platí, že správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a poskytuje im poučenie o ich procesných právach a povinnostiach, ak tak ustanoví daňový poriadok. Správca dane je povinný zaoberať sa každou vecou, ktorá je predmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane v danom prípade.
Podľa § 44 ods. 1 daňového poriadku daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných právnych predpisov.
Výkon daňovej kontroly možno viazať na miesto, kde sa vykonáva plnenie, ktoré je zdaniteľným príjmom, napríklad v prevádzkarni podnikateľského subjektu, ktorý je daňovníkom dane z nehnuteľností, ale podľa § 44 ods. 2 daňového poriadku aj na inom mieste.
UPOZORNENIE:
Ustanovenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály