Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Otázky k rozpisu schváleného rozpočtu obce na rok 2024

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Po schválení rozpočtu na rok 2024 má obec povinnosť vykonať jeho rozpis na rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré zriadila. V príspevku odpovedáme na časté otázky ohľadom tohto rozpisu.
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.") obec a vyšší územný celok vykonajú po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy obce alebo programy vyššieho územného celku.
Z uvedeného ustanovenia vyplýva povinnosť obce po schválení rozpočtu na rok 2024 vykonať jeho rozpis na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ktoré zriadila podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 523/2004 Z.z.").
Podľa cit. zákona rozpočtová organizácia je právnická osoba obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet zriaďovateľa. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
Príspevková organizácia je právnická osoba obce a VÚC, ktorá je na rozpočet zriaďovateľa zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.
______________________________
Rozpis schváleného rozpočtu obce na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie je teda nielen zákonnou povinnosťou obce, ale aj logickým krokom v rámci rozpočtového procesu v rámci obce, nakoľko súčasťou rozpočtu obce sú príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám.
______________________________
Obec rozpisuje rozpočtovým organizáciám v rozpočte schválené príjmy a výdavky, a to podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Pre príspevkové organizácie rozpisuje v rozpočte schválené príspevky, pričom zohľadní právnu úpravu v § 24 zákona č. 523/2004 Z.z., podľa ktorého v príspevkovej organizácii poskytnutie príspevku zriaďovateľom limituje vyrovnanosť rozpočtu príspevkovej organizácie, t.j. príspevok má zabezpečovať vyrovnanosť jej rozpočtu, zriaďovateľ poskytuje príspevok len v takej výške, aby bol rozpočet príspevkovej organizácie vyrovnaný. Okrem zohľadnenia uvedenej právnej úpravy sa pri rozpise príspevkov príspevkovým organizáciám zohľadňuje aj povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu a príspevky sa rozpíšu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály