Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám účinná od 1. augusta 2022

Dátum: Rubrika: Legislatívne zmeny

Novela bola v Zbierke zákonov SR publikovaná pod číslom 251/2022 Z.z. a je účinná od 1. augusta 2022. Novela infozákonareaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
-
rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky,
-
rozšírenie vecnej pôsobnosti na "osobitné" kategórie informácií, napríklad na informácie s vysokou hodnotou (tzv. high-value datasets alebo datasety s vysokým potenciálom na opakované použitie), ktorých zoznam zadefinuje Európska komisia vykonávacím aktom, ďalej výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov (napr. štatistiky, výsledky meraní; nie však vedecké články/publikácie, ktoré naďalej zostávajú vylúčené z pôsobnosti smernice), dynamické údaje (napr. satelitné, meteorologické, dopravné a pod.), ktoré majú byť sprístupňované prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania (API),
-
bezplatné sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia (s výnimkou tzv. hraničných nákladov spojených napr. s anonymizáciou osobných údajov alebo ochranou dôverných obchodných informácií),
-
rozšírenie zákazu tzv. výhradných dohôd.
Pôvodná smernica bola prijatá ešte v roku 2003. Od vtedy prišlo k rýchlemu technologickému pokroku a prudkému nárastu informácií vrátane tých, ktoré vytvára, resp. ktorými disponuje verejný sektor, a to v celosvetovom meradle, nielen na území SR či v Európskej únii. Tieto informácie sú pritom z rôznych oblastí, napríklad zemepisné, dopravné, environmentálne, hospodárske, spoločenské a pod. Informácie, ktoré vznikajú vo verejnom sektore, predstavujú významný zdroj informácií, ktoré môžu byť pre spoločnosť prínosné. Smernica v zásade reaguje na požiadavky súčasnej digitálnej a technologickej doby. Cieľom smernice je čo v najväčšom rozsahu využiť hospodársky a sociálny potenciál informácií pochádzajúcich z verejného sektora.
Tento príspevok poukazuje na zmeny, ktoré novela infozákona priniesla pri transpozícii smernice.
Opakované použitie informácií
Podľa § 21b ods. 1 novelizovaného infozákonaje opakovaným použitím informácií
"použitie informácie, ktorú má k dispozícii
a)
povinná osoba podľa odseku 3, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby,
b)
povinná osoba podľa odseku 5, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci poskytovania služieb vo verejnom záujme."
V dôsledku prijatia novely došlo k rozšíreniu legálnej definície opakovaného použitia informácií či okruhu informácií, ktoré môžu byť opakovane použité, a to o informácie, ktoré má v držbe tzv. verejný podnik.
Vďaka zmene definície opakovaného použitia informácií sa rozšíril okruh osôb, ktorých sa týka personálna pôsobnosť režimu sprístupňovania informácií za účelom opakovaného použitia na nový subjekt. Týmto subjektom je verejný podnik.
Povinnou osobou podľa § 21b ods. 1 písm. a) infozákona je:
-
povinná osoba podľa § 2 ods. 1 (napr. štátne orgány, obce, vyššie územné celky a pod.),
-
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa ods. 4, čiže:
"
Právnická osoba podľa odseku 3 je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter, a
a)
je úplne alebo z väčšej časti zapojená na rozpočet povinnej osoby podľa § 2 ods. 1,
b)
je ovládaná27b) povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 alebo
c)
viac ako polovica členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu je vymenovaná alebo volená povinnou osobou podľa § 2 ods. 1.
"
- združenie práv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály