Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Renáta Považanová

Počet článkov autora: 11


Zákon o štátnej podpore nájomného bývania (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá najmä kompetenciami a fungovaním zriadenej Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania a právnymi vzťahmi súvisiacimi s nájmom bytu v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Nový zákon č. 222/2022 Z. z...

Zákon o štátnej podpore nájomného bývania (1. časť)

Dňa 1. júla 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej podpore nájomného bývania“). Príspevok sa zaoberá najdôležitejšími zmenami, ktoré u...

Smernica o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií - vzor (2. časť)

Príspevok prináša pokračovanie, resp. druhú časť vzoru smernice o postupe obce (mesta) pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zá...

Smernica o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií - vzor (1. časť)

Príspevok prináša prvú časť vzoru smernice o postupe obce (mesta) pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informá...

Oznámenie o postúpení žiadosti o sprístupnenie informácií - vzor

Príspevok obsahuje ďalší zo vzorov dokumentov týkajúcich sa sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zá...

Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie - vzor

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť o sprístupnenie informácií smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osob...

Sprístupnenie informácií - rozhodnutie zápisom v spise

Príspevok prináša vzor vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácií formou poskytnutia požadovaných informácií žiadateľovi a vydania rozhodnutia zápisom v spise podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnen...

Úradný záznam o odložení žiadosti o sprístupnenie informácií - vzor

Príspevok prináša vzor úradného záznamu o odložení žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zá...

Výzva na doplnenie neúplnej žiadosti o sprístupnenie informácií - vzor

Príspevok obsahuje ďalší zo vzorov dokumentov súvisiacich s vybavením žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n...

Odkaz na zverejnenú informáciu - vzor

Príspevok prináša ďalší z praktických vzorov dokumentov týkajúcich sa sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďal...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.