Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2023 pre miestnu územnú samosprávu. Okrem úpravy výnosu dane z príjmov fyzických osôb došlo v rámci východiskových štatistických údajov na rok 2023 aj k zmene prepočítaného počtu žiakov na rok 2023. Na základe týchto zmien sa mení aj výška jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka, poslucháča a dieťa na rok 2023. V príspevku sa dozviete, čo tento koeficient znamená a ako majú mestá a obce následne na základe tohto koeficientu prerozdeliť podielové dane medzi svoje organizácie.

Financovanie originálnych školských kompetencií - základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení (ďalej len "školy a školské zariadenia") upravujú dva zákony:
-
zákon č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z.z.");
-
zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl
, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 597/2003 Z.z.").
Obec musí zabezpečiť financovanie škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti - škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na základe všeobecne záväzného nariadenia a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi, náboženskej osoby alebo inej právnickej a fyzickej osoby (ďalej len "cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia") na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.
Zdrojom financovania je rozpočet obce, do ktorého na tento účel plynie výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len "výnos dane z príjmov") v súlade so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 564/2004 Z.z.") a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len "nariadenie č. 668/2004 Z.z.").
Predpokladaná výška finančných prostriedkov, ktorú dostane konkrétna obec do vlastných príjmov z výnosu dane z príjmov, závisí od dvoch číselných údajov:
-
od predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu, ktorá je rovnaká pre každú obec;
Pozn.: Konkrétna výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2023 pre každé mesto a každú obec je zverejnená na internetovej stránke
-
od prepočítaného počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce k 15. septembru začínajúceho školského roka.
Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu znamená prognózovanú ročnú sumu pripadajúcu na jedného prepočítaného žiaka, dieťa a poslucháča, ktorá je rovnaká pre každú obec. Táto hodnota závisí od:
-
predpokladaného podielu obcí na výnose dane z príjmov za Slovenskú republiku,
-
prepočítaného počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. 9. kalendárneho roka za Slovenskú republiku.
Prepočítaný počet žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce k 15. septembru začínajúceho školského roka sa vypočíta tak, že každý žiak sa prepočíta príslušným koeficientom podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 3 nariadenia č. 668/2004 Z.z. - Koeficienty základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení pre jednotlivé kategórie základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, koeficient na záujmové vzdelávanie, koeficient na stravovanie a koeficient na správu školských objektov.
Výška koeficientu ­uvedeného v prílohe č. 3 nariadenia č. 668/2004 Z.z. je diferencovaná v závislosti od kritérií, napr. od:
-
formy vzdelávania, ak ide o základnú umeleckú školu,
-
kategórie stravníka, ak ide o zariadenie školského stravovania,
-
počtu detí, ak ide o materskú školu.
______________________________
Každoročne sa výnos z daní fyzických osôb spočíta a následne sa prerozdeľuje obciam a vyšším územným celkom, teda orgánom územnej samosprávy. Z celkovej čiastky, ktorú dostanú obce, sa obciam až 40 % z výnosu daní vyčlení na školstvo.
Na kalendárny rok 2023 v decembrovej prognóze DPFO bol určený jednotkový koeficient vo výške 107,54 €.
______________________________
Hodnota jednotkového koeficientu na príslušný kalendárny rok závisí od výšky výnosu dane z príjmov fyzických osôb a od prepočítaného počtu žiakov v základných umeleckých školách, poslucháčov v jazykových školách a detí v materských školách a školských zariadeniach.
Z uvedeného vyplýva, že ak sa počas kalendárneho roka zmení niektorý z týchto dvoch údajov, hodnota jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok sa môže zvýšiť alebo znížiť. Januárovú hodnotu jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok je potrebné považovať za predpokladanú na základe predpokladanej daňovej prognózy.
Hodnota jednotkového koeficientu sa vypočítava z východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí a samosprávnych krajov na výnose dane z príjmov fyzických osôb na príslušný rok uverejnených na webovej stránke www.mfsr.sk.
______________________________
Z uvedeného vyplýva, že zmenou
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály